Miškui įveisti teikiama parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.01.25

Miškui įveisti teikiama parama

Miškui įveisti teikiama parama
Š. m. vasario 1 d. – kovo 31 d. kviečiame teikti paraiškas gauti paramą miškui įveisti. Miško veisimo projektai finansuojami Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ paramos lėšomis.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 11 mln. Eur paramos lėšų. Paramos paraiškų laukiame Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Taip pat paraiškas galima užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga.
 
Remiama veikla
 
Pagal KPP veiklos sritį remiamas miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka), taip pat įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).
 
Teikti paraiškas gauti paramą gali juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, bei savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.
 
Minimalus atrankos balų skaičius – 30
 
Pareiškėjų projektai vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei paraiškose prašoma suma viršija skirtąją, sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Skaičiuojant išmokas naudojami paramos paraiškoje, tiesioginių išmokų paraiškoje, projekte ir patikros vietoje metu nustatyti duomenys. Vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka apskaičiuojama kiekvienam projektui atskirai pagal veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse pateiktus atskirų želdinių įkainius atsižvelgiant į veisiamų želdinių rūšinę sudėtį. Išmokos mokamos už medžių rūšis, o ne kategorijas.
 
Miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą. Jeigu želiančio miško plote tikslinių medžių rūšių tankis nepakankamas ir (arba) jie auga netolygiai, padrikai ir plotą reikia papildomai želdinti, apskaičiuota miško įveisimo išmoka už tą medžių rūšį mažinama proporcingai pagal tos rūšies savaiminukų skaičių hektare, skaičiuojant nuo projekte numatyto bendro tos rūšies medžių skaičiaus hektare.
 
Atrankos balai
 
Miško veisimo projektai vertinami suteikiant balus už atitiktį KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvyvingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams:
 • Visi su paramos paraiška pateikti projektai skirti tik miško žėliniais apaugusio ploto priežiūrai, apsaugai ir ugdymui ir (arba) miškui veisti miško žėliniais apaugančiame plote, kuriame reikalingas tik papildomas želdinimas (kai miško žėliniai sklype sudaro 50 proc. ir daugiau reikalingo tankio), – 20 balų.
 • Daugiau nei 50 proc. veisiamo ploto priskiriama prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, – 15 balų.
 • Miškas veisiamas žemėje, kurios bent vieno sklypo našumas yra iki 32 balų imtinai, – 15 balų.
 • Visuose su paramos paraiška pateiktuose projektuose beržai, pušys, eglės, juodalksniai arba jų kombinacija želdinių sudėtyje sudaro daugiau kaip 80 proc. – 15 balų.
 • Miškas veisiamas savivaldybės teritorijoje, kurios miškingumas yra iki 33,3 proc., – 10 balų.
 • Pareiškėjas, veisiantis mišką jam (arba ir bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje žemėje, yra: fizinis asmuo – 15 balų; juridinis asmuo –10 balų.
 • Veisiamas miškas ribojasi su esamu mišku arba su veisiamu mišku, už kurį skirta parama ir laikomasi numatytų įsipareigojimų pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“, – 5 balai.
 • Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško kooperatyvo narys – 5 balai.
 
Jei paramos paraiškoms bus skirtas vienodas atrankos balų skaičius, bet joms finansuoti lėšų nepakaks, bus atliekamas papildomas paraiškų atrankos vertinimas, pirmenybę skiriant pareiškėjams:
 • kurie yra negavę paramos pagal priemonės veiklos sritį arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“;
 • pagal mažiausią jiems apskaičiuotą paramos sumą.
 
2016 m. taisyklių pagrindiniai pakeitimai
 
Šių metų sausį buvo pakoreguotos KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklės. Supažindiname su pagrindiniais pakeitimais:
 • Parama neteikiama, jei miškas jau buvo įveistas iki paramos paraiškos pateikimo arba miškas veisiamas ne Lietuvos teritorijoje.
 • Paramos gavėjas įsipareigoja viešinti paramą, kaip numatyta Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėse. Atkreipiame dėmesį, kad taisyklės artimiausiu metu bus keičiamos, tikslinant, kokiais būdais turės būti atliekami viešinimo veiksmai.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 21 d. 13:04