Miškui apsaugoti ir atkurti teikiama parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.05.02

Miškui apsaugoti ir atkurti teikiama parama

Miškui apsaugoti ir atkurti teikiama parama
Nuo gegužės 2 d. miško valdytojai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Atkreipiame dėmesį, kad 2019 m. balandžio 25 d. buvo pakeistos taisyklės.
 
Paraiškas gali teikti privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 5 309 025 Eur paramos lėšų. Paraiškos priimamos iki birželio 28 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Paramos lėšomis finansuojamos veiklos: miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas, stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.
 
Projektų atrankos kriterijai
 
Paraiška miško projektui finansuoti turi surinkti mažiausiai 30 projektų atrankos balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Atrankos kriterijai ir skiriami balai:
  • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) spygliuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 20 balų;
  • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) lapuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 15 balų;
  • atkuriamas pažeisto miško plotas yra nuo 3 ha iki 10 ha imtinai – skiriama 10 balų;
  • atkuriamas pažeisto miško plotas yra daugiau kaip 10 ha – skiriama 20 balų;
  • pareiškėjas yra privataus miško valdytojas – skiriama 20 balų;
  • pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (taikoma, kai paramos prašoma prevencinėms priemonėms), – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui skiriamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
  • prevencinės priemonės diegiamos didelės gaisrų rizikos teritorijose – skiriama 20 balų;
  • pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys –skiriami 5 balai.
 
Didžiausia galima balų suma – 100 balų.
 
Pagrindiniai 2019 m. taisyklių pakeitimai
 
Š. m. balandžio 25 d. buvo pakeistos veiklos srities įgyvendinimo taisyklės. Vienas svarbiausių pakeitimų – patvirtinti nauji medžių rūšių įkainiai vykdant stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo veiklą. Skiriama parama apskaičiuojama kiekvienam miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties. Nauji medžių rūšių įkainiai pateikti žemiau. Atkuriant medžių rūšimis, nenurodytomis lentelėje, taikoma mažiausia miško atkūrimo išmoka (1 703 Eur už ha).
 
Medžių rūšys* Miško atkūrimo išmoka, Eur už ha
Paprastoji pušis 2 070
Paprastoji eglė 1 848
Karpotasis ir plaukuotasis beržai 1 703
Juodalksnis 1 706
Europinis maumedis 3 088
Paprastasis klevas, paprastasis uosis, kalninė guoba, paprastasis skirpstas, paprastoji vinkšna 3 723
Mažalapė liepa 3 792
Bekotis ir paprastasis ąžuolai, paprastasis bukas 4 206

* Detaliau sužinoti, kaip apskaičiuojamas paramos dydis, galima taisyklių 19 punkte.
 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti būtina pateikti tris komercinius pasiūlymus, jei iki paraiškos pateikimo nebuvo atlikti prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai. Komerciniai pasiūlymai turi būti su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais, kurie negali skirtis daugiau kaip 10 proc. nuo mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo komerciniame pasiūlyme nurodytų techninių parametrų. Tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą. Šis reikalavimas netaikomas kreipiantis paramos stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimui.
 
Taip pat žinotina – jei kartu su paraiška nepateikiamas statinio techninis projektas, kartu su paraiška turi būti pateikti projektiniai pasiūlymai su statybos vertės skaičiavimu, sklypo sutvarkymo planu, įrengiamų objektų matmenimis, vizualizacijomis. 
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gegužės 3 d. 08:21