Miškų valdytojai kviečiami kreiptis dėl paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.07.02

Miškų valdytojai kviečiami kreiptis dėl paramos

Miškų valdytojai kviečiami kreiptis dėl paramos
Miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę padidinti siekiantys miškų valdytojai nuo liepos 2 d. kviečiami kreiptis paramos. Paraiškos teikiamos užpildant elektroninę dokumento formą. Pristatome pagrindinius reikalavimus pareiškėjams, paramos teikimo sąlygas ir atkreipiame dėmesį į š. m. birželio 25 d. atliktus svarbiausius taisyklių pakeitimus.
 
Nuo liepos 2 d. iki rugpjūčio 31 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 388 553 Eur paramos.
 
Paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teikiamos užpildant ŽŪMIS elektroninę paraiškos formą, naudojantis ŽŪMIS portalo prieiga adresu https://zumis.lt. Kitais būdais pateiktos paraiškos nepriimamos, išskyrus atvejus dėl ŽŪMIS gedimo paskutiniąją paraiškų priėmimo laikotarpio dieną. Paraiška per ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val.
 
Galimi pareiškėjai
 
Paramos pagal šią veiklos sritį gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje. Nekilnojamasis turtas (miškas, miško žemė ar statiniai), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos arba kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.
 
Remiamos veiklos
 
Parama teikiama pagal šias veiklas:
 1. viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo;
 2. pamiškių formavimo;
 3. miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo;
 4. nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymo (rekonstrukcijos) į vietinių medžių rūšių medynus;
 5. jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo;
 6. vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kai savarankiškos investicijos, rengimo.
Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, būtinos projektui vykdyti, realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų. Su detaliu tinkamų finansuoti išlaidų sąrašu pagal atskiras veiklas galima susipažinti įgyvendinimo taisyklėse.
 
Didžiausia paramos suma
 
Parama projektui negali viršyti 50 000 Eur. Didžiausias galimas paramos intensyvumas vienam projektui – 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio intensyvumo. Jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo veiklai parama skiriama, mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą – 197 Eur.
 
Dėl paramos jaunuolynų ugdymui – galimybė kreiptis 2 kartus
 
2018 m. birželio 25 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeitus veiklos srities įgyvendinimo taisykles, pareiškėjams suteikta galimybė per KPP įgyvendinimo laikotarpį 2 kartus pretenduoti į jaunuolynų ugdymo paramą už tą patį plotą. Antrą kartą parama gali būti teikiama, jei pakartotinis jaunuolynų ugdymas vykdomas praėjus ne mažiau kaip 3 metams po ankstesnio jaunuolynų ugdymo. Trejų metų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo pareiškėjui išmokėtos galutinės paramos sumos pagal veiklą.
 
Rekreacinė miško infrastruktūra – laisvai prieinama visuomenei visu projekto kontrolės laikotarpiu
 
Prievolė leisti visuomenei laisvai ir nemokamai naudotis už paramos lėšas sukurta rekreacine infrastruktūra miškuose buvo įtvirtinta anksčiau. Šių metų birželį pakeistose veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse patikslinti objektų teritorijos priežiūros reikalavimai, taip pat nustatytas priežiūros laikotarpis. Paramos gavėjas iki projekto kontrolės laikotarpio privalo pasirūpinti, kad būtų pašalinta augmenija, trukdanti projekte numatytoms rekreacinio objekto funkcijoms ir naudojimui, šalinti šiukšles, taisyti infrastruktūros objektus.
 
Jei nebus sudarytos sąlygos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos visuomenei laisvai ir nemokamai naudotis rekreacine miško infrastruktūra, paramos gavėjas privalės sugrąžinti visą jam išmokėtą paramą, o jei NMA nustatys infrastruktūros objektų teritorijos nepriežiūros atvejį ir paramos gavėjas jo nepašalins ilgiau kaip 1 mėn., jam bus taikomos sankcijos. Pirmą kartą – 10 proc. paramos susigrąžinimo sankcija, antrą kartą – 20 proc., trečią kartą – susigrąžinama likusi 70 proc. paramos suma.
 
Dar vienas pakeitimas yra susijęs su transporto priemonių stovėjimo aikštelės (su žvyro danga) įrengimo išlaidomis. Birželį buvo nustatytas patirtų išlaidų finansavimo apribojimas, jei įrengiant aikšteles reikia atlikti miško lydimo kirtimą, kaip nurodyta Miško kirtimų taisyklėse. Prie finansuojamų išlaidų priskiriamos rekreacinių objektų tvarkymo ir apsaugos darbų išlaidos, tačiau nuo šiol neteikiama parama miško kirtimams, išskyrus pomiškio ir trako išvalymą.
 
Įsipareigojimų perleidimo ir perėmimo sąlygos
 
Nenugalimos jėgos ar išimtinių aplinkybių atvejais paramos gavėjo įsipareigojimai ir teisės po sprendimo skirti paramą priėmimo gali būti perleidžiami tik, jei paramos gavėjas pagrindžia, kad toks įsipareigojimų teisių perleidimas yra būtinas ir nulemtas nenugalimos jėgos (force majeure) arba išimtinių aplinkybių. Įsipareigojimus ir teises perimantis trečiasis asmuo privalo atitikti tinkamumo sąlygas ir reikalavimus, jam skiriama ne mažiau atrankos balų, negu buvo skirta teises perleidžiančiam paramos gavėjui paraiškos vertinimo metu, taip pat jis turi prisiimti visus įsipareigojimus.
 
Jei paramos gavėjas mirė po sprendimo skirti paramą priėmimo ir nekilnojamasis turtas (miškas), į kurį investuojama, priklauso paramos gavėjo sutuoktiniui arba paramos gavėjui ir jo sutuoktiniui, arba paramos gavėjui bendrosios dalinės nuosavybės teise, paraiška gali būti išregistruojama tik gavus sutuoktinio leidimą.
 
Projektų atrankos kriterijai ir skiriami balai
 
Projektų atrankos balai suteikiami paraiškoms už atitiktį taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų.
 
Atrankos kriterijai:
 • Pareiškėjas yra privataus miško savininkas arba miško savininkų kooperatyvas – skiriami 25 balai.
 • Projekte numatytas nevietinių medžių rūšių pakeitimas vietinėmis ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – skiriama 10 balų.
 • Prašoma paramos miškuose esančioms saugomoms natūralioms buveinėms ar saugomų rūšių buveinėms atkurti arba būdingos miško struktūros palaikymo darbams:
  • projektas skirtas tik miškuose esančioms saugomoms natūralioms buveinėms ar saugomų rūšių buveinėms atkurti arba būdingos miško struktūros palaikymo darbams – skiriama 20 balų;
  • projekte numatyti ne tik miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo darbai – skiriama 10 balų.
 • Prašoma paramos jaunuolynų ugdymui:
  • projektas skirtas tik jaunuolynų ugdymui – skiriama 20 balų;
  • projekte numatytas ne tik jaunuolynų ugdymas – skiriama 10 balų.
 • Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo nei nustatytas galimas didžiausias (išskyrus jaunuolynų ugdymą) – skiriamas 1 balas už kiekvieną sumažintą procentinį punktą, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 • Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.
 • Miškas, į kurį investuojama, yra sertifikuotas pagal tarptautiniu mastu pripažintą miškų sertifikavimo sistemą – skiriami 5 balai.
Tuo atveju, kai paraiškoms skirtas vienodas balų skaičius, bet joms finansuoti neužtenka skirtos paramos sumos, atliekamas papildomas šių paraiškų atrankos vertinimas, reitinguojant pareiškėjus: pagal pareiškėjus, kurie nėra gavę Europos Sąjungos investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą; pagal mažiausią prašomą paramos sumą.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. liepos 2 d. 11:34