Miškų valdytojai gali kreiptis dėl paramos stichinių nelaimių pažeistiems miškams atkurti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.09.21

Miškų valdytojai gali kreiptis dėl paramos stichinių nelaimių pažeistiems miškams atkurti

Miškų valdytojai gali kreiptis dėl paramos stichinių nelaimių pažeistiems miškams atkurti
Nuo spalio 3 d. iki lapkričio 30 d. miško valdytojai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“.  Tai antrasis š. m. paraiškų surinkimo etapas, kuriam skirta daugiau kaip 1 mln. Eur paramos.
 
Remiama veikla
 
Paramos lėšomis finansuojamos veiklos:
 1. miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas,
 2. miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas,
 3. stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.
Parama prevencinėms priešgaisrinėms 1 ir 2 priemonėms skiriama tik toms miško teritorijoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos miškų gaisringumo žemėlapį priskirtos prie didelės ar vidutinės gaisrų rizikos plotų. Kartu su paramos paraiška turi būti pateikta VĮ Valstybinių miškų urėdijos pažyma apie miško plotų priskyrimą prie didelės ar vidutinės gaisrų rizikos grupės.
 
Galimi pareiškėjai
 • privačių ir valstybinių miškų valdytojai;
 • paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
 • nekilnojamasis turtas (miškas (miško žemė) ir  (ar) statiniai), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais arba nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui;
Pažeisto miško atkūrimas
 
Parama pažeistam miškui atkurti skiriama, kai:
 • kai pažeistas ne mažesnis nei 0,5 ha miško plotas;
 • kai dėl nelaimės buvo pažeista daugiau kaip 20 proc. medžių;
 • tik už tuos plotus, kuriuose pažeidimas užregistruotas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paraiškos pateikimo.
Parama teikiama, jei, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais, stichinės nelaimės pažeistas miškas atkuriamas vienu iš būdų:
 • miško želdinimu (sodinimu) (sodinant medžių ir krūmų sodmenis);
 • mišriuoju miško atkūrimo būdu (plote auga žėliniai, tačiau reikalingas papildomas želdinimas).
Vadovaujantis medžių rūšių įkainiais, skiriama parama apskaičiuojama kiekvienam miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties.
 
Želdinių įkainiai:
 
Medžių rūšys*
Miško atkūrimo išmoka, Eur už ha
Paprastoji pušis
2 332
Paprastoji eglė
2 069
Karpotasis ir plaukuotasis beržai
1 867
Juodalksnis
1 859
Europinis maumedis
3 256
Paprastasis klevas, paprastasis uosis, kalninė guoba, paprastasis skirpstas, paprastoji vinkšna
3 918
Mažalapė liepa
3 879
Bekotis ir paprastasis ąžuolai, paprastasis bukas
4 383
 
Atkuriant medžių rūšis, nenurodytas lentelėje, taikoma mažiausia miško atkūrimo išmoka (1 859 Eur už ha).
 
*Išsamesnė informacija apie tai, kaip apskaičiuojamas paramos dydis, nurodyta veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse.
 
Jei iki paraiškos pateikimo nebuvo atlikti prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti būtina pateikti tris skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus ir (arba) galimų tiekėjų interneto tinklalapių ekrano nuotraukos su nurodytomis kainomis (angl. „Print Screen“) (su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais, kurie negali skirtis daugiau kaip 10 proc. nuo mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo komerciniame pasiūlyme nurodytų techninių parametrų). Šis reikalavimas taikomas vykdant šias veiklas: miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimo, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimo ir gerinimo. Komercinių pasiūlymų pateikti nereikia stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo atveju.
 
Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra didesnė už nustatytus įkainius, finansuojama pagal nustatytus įkainius. Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra mažesnė negu pagal nustatytus įkainius ir neviršija vidutinės rinkos kainos, finansuojama pagal pasiūlyme pateiktą kainą.
 
Projektų atrankos kriterijai
 
Paraiška miško želdinimo ir žėlimo projektui finansuoti turi surinkti mažiausiai 30 projektų atrankos balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Atrankos kriterijai ir skiriami balai:
 • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) spygliuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 20 balų;
 • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) lapuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 15 balų;
 • atkuriamas pažeisto miško plotas yra nuo 3 ha iki 10 ha imtinai – skiriama 10 balų;
 • atkuriamas pažeisto miško plotas yra daugiau kaip 10 ha – skiriama 20 balų;
 • pareiškėjas yra privataus miško valdytojas – skiriama 20 balų;
 • pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (taikoma, kai paramos prašoma prevencinėms priemonėms), – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui skiriamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
 • prevencinės priemonės diegiamos didelės gaisrų rizikos teritorijose – skiriama 20 balų;
 • pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys –skiriami 5 balai.
 
Didžiausia galima balų suma – 100 balų.
 
Paraiškų teikimo tvarka
 
Paramos paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu. Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.
 
Paramos paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu crypt:ZG9rdW1lbnRhaUBubWEubHQ=:xx, arba teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“), KPP Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Kitais būdais teikiamos (pvz., paštu, per kurjerį, faksu ir t. t.) paraiškos nepriimamos.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugsėjo 21 d. 08:37