Miškų keliams įrengti ar rekonstruoti – parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.04.27

Miškų keliams įrengti ar rekonstruoti – parama

Miškų keliams įrengti ar rekonstruoti – parama
Nuo gegužės 2 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Paraiškos bus priimamos iki birželio 30 d.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 906 705 Eur paramos lėšų. Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Galimi pareiškėjai
 
Paramos gali kreiptis miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), miško valdytojų grupės. Paraiškos gali būti teikiamos kartu su partneriais – kitais miško valdytojais. Partnerių įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas ir jų būtinumas turi būti įrodytas paramos paraiškoje ir projekto apraše.
 
Paramos dydis
 
Pagal šią veiklos sritį finansuojama miško kelių su žvyro danga įrengimas ir (ar) rekonstrukcija, su miško keliais susijusių griovių, nuovažų, tiltų įrengimas ir (ar) rekonstrukcija, taip pat vidinės miškotvarkos projekto parengimo ir (ar) tikslinimo, bendrosios išlaidos. Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti išvardytos pagal išlaidų kategorijas.
 
Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 200 tūkst. Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu vienam paramos gavėjui – 400 tūkst. Eur. Partnerių ir (arba) susijusių įmonių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 tūkst. Eur. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM.
 
Paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo.
 
Projekto poreikis – santraukoje
 
Projekto santraukoje pareiškėjas trumpai turėtų pateikti išsamius duomenis apie investicijas ar bet kokią kitą veiklą, susijusią su projektu, paaiškinti, kokioms problemoms spręsti reikalingas projektas, kodėl pasirinktas būtent toks problemos sprendimo būdas, nurodyti, kaip projektas atitinka pasirinktą veiklos sritį, pagal kurią teikiama paraiška, kokie projekto darbai jau atlikti, kas bus atsakingas už projekto įgyvendinimą ir kaip bus organizuojamas projekto įgyvendinimas.
 
Jei pagal teisės aktų reikalavimus yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, kartu su paraiška pateikiamas bendras viso projekto statinio projektas bei statybą leidžiantis dokumentas, skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizės išvada. Su paraiška nepateikus šių dokumentų, juos būtina pateikti ne vėliau kaip su pirmu mokėjimo prašymu, o su paraiška turi būti pateikti projektiniai pasiūlymai (aiškinamasis raštas, sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, vaizdinė informacija) su statybos vertės skaičiavimais.
 
Tais atvejais, kai pagal teisės aktų reikalavimus infrastruktūros įrengimui statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, su paraiška pateikiami kiti bendrieji projektiniai dokumentai (aiškinamasis raštas, sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, statybos vertės skaičiavimai).
 
Atrankos kriterijai
 
Privalomas surinkti mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomų balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Atrankos kriterijai:
  • Jei pareiškėjas yra:
    • privačių miško savininkų grupė arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiami 25 balai;
    • privataus miško savininkas (išskyrus miško savininkų kooperatyvą) – suteikiama 15 balų.
  • Jei miškų infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo projektas įgyvendinamas perteklinio drėgnumo (L ir U hidrotopo) augavietėse (nustatoma pagal pateiktą vidinės miškotvarkos projektą), – suteikiama 20 balų.
  • Projektas skirtas tik esamo miško kelio rekonstrukcijai – suteikiama 20 balų.
  • Investuojama į IV miškų grupės (ūkinius) miškus – suteikiama 15 balų.
  • Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
  • Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.
 
Didžiausia galima balų suma – 100 balų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. balandžio 27 d. 16:37