Miškų infrastruktūrai gerinti teikiama parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.04.25

Miškų infrastruktūrai gerinti teikiama parama

Miškų infrastruktūrai gerinti teikiama parama
Nuo š. m. gegužės 2 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Paraiškos bus priimamos iki birželio 30 d.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 700 tūkst. Eur. Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Galimi pareiškėjai
 
Paramos gali kreiptis miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), miško valdytojų grupės. Paraiškos gali būti teikiamos kartu su partneriais – kitais miško valdytojais, tačiau partnerių įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas ir jo būtinumas turi būti įrodytas paramos paraiškoje ir projekto apraše.
 
Paramos dydis
 
Pagal šią veiklos sritį finansuojama miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimas ir (ar) rekonstrukcija.
 
Paramos lėšomis finansuojamos išlaidos, susijusios su miško kelių su žvyro danga įrengimu ir (ar) rekonstrukcija, su miško keliais susijusių griovių, nuovažų, tiltų įrengimu ir (ar) rekonstrukcija, taip pat finansuojamas vidinės miškotvarkos projekto parengimas ir (ar) tikslinimas, bendrosios išlaidos.
 
Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM.
 
Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 200 tūkst. Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu – 400 tūkst. Eur. Partnerių ir (arba) susijusių įmonių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 tūkst. Eur.
 
Paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo.
 
Atrankos kriterijai
 
Privalomas surinkti mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomų balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Atrankos kriterijai: 
 
1. Jei pareiškėjas yra:
 
  • privačių miško savininkų grupė arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiami 25 balai;
  • privataus miško savininkas (išskyrus miško savininkų kooperatyvą) – suteikiama 15 balų.
 
​2. Jei miškų infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo projektas įgyvendinamas perteklinio drėgnumo (L ir U hidrotopo) augavietėse (nustatoma pagal pateiktą vidinės miškotvarkos projektą), – suteikiama 20 balų.
 
3. Projektas skirtas tik esamo miško kelio rekonstrukcijai – suteikiama 20 balų.
 
4. Investuojama į IV miškų grupės (ūkinius) miškus – suteikiama 15 balų.
 
5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 
6. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.
 
Didžiausia galima balų suma – 100 balų.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 17 d. 14:28