Miškų aplinkosauginei vertei didinti teikiama parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.06.12

Miškų aplinkosauginei vertei didinti teikiama parama

Miškų aplinkosauginei vertei didinti teikiama parama
Miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę padidinti siekiantys miškų valdytojai jau gali kreiptis Europos Sąjungos (ES) ir valstybės finansinės paramos. Jų laukia nemažai naujovių, tarp kurių ir tai, kad, siekiant pagrįsti tinkamas finansuoti išlaidas, reikia pateikti tris komercinius pasiūlymus.
 
Paramos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ priimamos birželio 1–30 dienomis. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 mln. 931 tūkst. eurų paramos lėšų.
 
Remiamos šešios veiklos
 
Pagal paminėtą KPP priemonės veiklos sritį remiama veikla kaimo vietovėse. Parama teikiama viešojo naudojimo rekreacinei miško infrastruktūrai įrengti ir atnaujinti, pamiškėms formuoti, miškuose esančioms saugomoms natūralioms buveinėms arba saugomų rūšių buveinėms atkurti, būdingai miško struktūrai palaikyti.
 
Taip pat remiamas nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus, vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas, vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.
 
Pareiškėjai gali būti privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Nekilnojamasis turtas (miškas, miško žemė ar statiniai), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos arba kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas.
 
Paskolos – tik iš finansinės institucijos
 
Pareiškėjas kartu su paramos paraiška turi pateikti vidinės miškotvarkos projektą su suprojektuotomis priemonėmis, kurioms prašoma paramos. Šis reikalavimas netaikomas tik teikiant paraiškas pertvarkyti nevietinių medžių rūšių medynus ir rengti vidinės miškotvarkos bei miško želdinimo ir žėlimo projektus, taip pat ir ugdyti jaunuolynus, jei ši veikla vykdoma pagal miškininkų išvadą.
 
Miškų rekreacinės infrastruktūros objektai įrengiami pagal pateiktus atitinkamus statinių techninius arba specialiuosius projektus. Taip pat pateikiami ir kiti dokumentai, privalomi pagal teisės aktų reikalavimus: statybą (rekonstravimą) leidžiantis dokumentas, statinio techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizės išvada, atsakingų institucijų suderintas supaprastintas projektas ar remonto aprašas.
 
Kitaip nei anksčiau, lėšų projektui finansuoti pareiškėjai gali skolintis tik iš finansinių institucijų. Skolintos lėšos turi būti pagrįstos kartu su paramos paraiška pateikiant finansinės institucijos paskolos suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus.
 
Parama siekia iki 50 tūkst. eurų
 
Pagal KPP priemonės veiklos sritį suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Didžiausia paramos suma vienam projektui gali siekti iki 50 tūkst. eurų, o iš viso 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 tūkst. eurų.
 
Didžiausias galimas paramos intensyvumas vienam projektui – 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Vienkartiniam jaunuolynų ugdymui parama skiriama mokant vienkartinę kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą – iš viso 197 eurai.
 
Pasirenkama mažiausia kaina
 
Pagal KPP priemonės veiklos sritį numatytos septynios tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos: viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo išlaidos; pamiškių (iki 25 m pločio miško juosta nuo miško krašto) formavimo išlaidos; miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo išlaidos; nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymo į vietinių medžių rūšių medynus išlaidos; jaunuolynų ugdymo išlaidos; vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projekto (kaip savarankiškos investicijos) parengimo arba tikslinimo išlaidos; bendrosios išlaidos. Detalus tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas pateikiamas KPP priemonės veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse.
 
Viena iš esminių naujovių yra ta, kad, siekiant pagrįsti tinkamų finansuoti išlaidų sumą, turi būti pateikti trys komerciniai pasiūlymai, kuriais pagrindžiama visa prašoma paramos suma. Tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą.
 
Būtina surinkti 30 atrankos balų
 
Dar viena naujovė – kad pareiškėjų pateikti projektai bus atrinkti skiriant balus už atitiktį taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams. Iš viso pagal KPP priemonės veiklos sritį numatyti šeši atrankos kriterijai.
 
Nustatytas ir minimalus balų skaičius. Jeigu projektas nesurenka privalomų 30 balų, jis toliau nebevertinamas, paraiška atmetama.
 
Projektų vertinimo balai
 
  • Projektų vertinimo balai, suteikiami už atitiktį 6 KPP priemonės veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ atrankos kriterijams:Pareiškėjas yra privataus miško savininkas arba miško savininkų kooperatyvas –  25 balai.
  • Projekte numatytas nevietinių medžių rūšių pakeitimas vietinėmis ne mažesniame kaip 0,5 ha plote ir (arba) miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo darbai – 15 balų.
  • Projektas skirtas tik jaunuolynų ugdymui – 25 balai; projekte numatytas ne tik jaunuolynų ugdymas – 10 balų.
  • Projekte numatytas rekreacinės miško infrastruktūros objektų įrengimas ir gerinimas vykdomas tik IIB grupės (rekreaciniuose) miškuose – 15 balų.
  • Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias (išskyrus jaunuolynų ugdymą) – 1 balas už kiekvieną sumažintą procentinį punktą, bet ne daugiau kaip 15 balų.
  • Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – 5 balai.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 14:16