Miškų aplinkosaugai paramos lėšų pakanka
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.09.07

Miškų aplinkosaugai paramos lėšų pakanka

Miškų aplinkosaugai  paramos lėšų pakanka
Rugpjūčio 31 d. buvo paskutinė paraiškų teikimo diena pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. Supažindiname su paraiškų surinkimo rezultatais.
 
Paraiškos pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“  buvo renkamos 2018 m. liepos 2 d. –  rugpjūčio 31 d.  
 
Parama teikiama šešioms veikloms
 
Dėl paramos galėjo kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje. Parama pagal šią veiklos sritį teikiama 6 veikloms:
  1. Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas.
  2. Pamiškių formavimas.
  3. Miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas.
  4. Nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus.
  5. Jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas.
  6. Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.
Paraiškos buvo teikiamos užpildant elektroninę dokumento formą, naudojantis ŽŪMIS interneto prieiga.
 
Populiariausia veikla – jaunuolynų ugdymas
 
Per du mėnesius miškininkai pateikė 159 paraiškas, pagal kurias paprašė 647 463 Eur paramos. Tuo tarpu miškų projektams įgyvendinti buvo skirta 2 388 553 Eur. Taigi paramos lėšų pakanka visoms paraiškoms finansuoti, jei tik pareiškėjai atitiks paramos skyrimo reikalavimus.
 
Didesnio populiarumo sulaukė veikla „Jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas“ – šiai veiklai paramos paprašyta pagal 153 paraiškas, o bendra prašoma suma siekia 407 954 Eur (daugiausia pareiškėjų prašė 1 000 Eur paramos). Likusioms veikloms finansuoti pateikti 6 projektai, bendra pagal paraiškas prašoma paramos suma siekia 239 509 Eur.
 
Vertinimas pagal atrankos kriterijus ir tinkamumo vertinimas
 
Paramos paraiškų vertinimą sudaro dvi dalys: atrankos vertinimas ir tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Pirmiausia, atsižvelgiant į atitiktį KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams, paraiškai suteikiami balai.
 
Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu vertinant nustatoma, kad paramos paraiškai neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, ji atmetama.
 
Vėliau, vertinant paraiškų tinkamumą, nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 7 d. 09:22