Miškų aplinkosaugai – parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.07.27

Miškų aplinkosaugai – parama

Miškų aplinkosaugai – parama
Miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę padidinti siekiantys miškų valdytojai nuo rugpjūčio 1 d. kviečiami kreiptis paramos.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ priimamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 mln. Eur paramos lėšų.
 
Remiamos šešios veiklos
 
Paramos pagal paminėtą veiklos sritį gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje. Nekilnojamasis turtas (miškas, miško žemė ar statiniai), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos arba kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.
 
Parama teikiama šioms veikloms:
 1. Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas.
 2. Pamiškių formavimas.
 3. Miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas.
 4. Nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus.
 5. Vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas.
 6. Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.
 
Finansuojamos išlaidos
 
Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, būtinos projektui vykdyti, realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų.
 
Su detaliu tinkamų finansuoti išlaidų sąrašu pagal atskiras veiklas galima susipažinti įgyvendinimo taisyklėse.
 
Didžiausia paramos suma
 
Skiriamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Didžiausia paramos suma vienam projektui gali siekti iki 50 tūkst. Eur, o iš viso 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 tūkst. Eur.
 
Didžiausias galimas paramos intensyvumas – 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Vienkartiniam jaunuolynų ugdymui parama skiriama mokant vienkartinę 197 Eur kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą.
 
Projektų atrankos kriterijai ir skiriami balai
 
Projektų atrankos balai suteikiami paraiškoms už atitiktį taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų.
 
Atrankos kriterijai:
 • Pareiškėjas yra privataus miško savininkas arba miško savininkų kooperatyvas – skiriami 25 balai.
 • Projekte numatytas nevietinių medžių rūšių pakeitimas vietinėmis ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – skiriama 10 balų.
 • Prašoma paramos miškuose esančioms saugomoms natūralioms buveinėms ar saugomų rūšių buveinėms atkurti arba būdingos miško struktūros palaikymo darbams:
  • projektas skirtas tik miškuose esančioms saugomoms natūralioms buveinėms ar saugomų rūšių buveinėms atkurti arba būdingos miško struktūros palaikymo darbams – skiriama 20 balų;
  • projekte numatyti ne tik miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo darbai – skiriama 10 balų.
 • Prašoma paramos jaunuolynų ugdymui:
  • projektas skirtas tik jaunuolynų ugdymui – skiriama 20 balų;
  • projekte numatytas ne tik jaunuolynų ugdymas – skiriama 10 balų.
 • Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo nei nustatytas galimas didžiausias (išskyrus jaunuolynų ugdymą) – skiriamas 1 balas už kiekvieną sumažintą procentinį punktą, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 • Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.
 • Miškas, į kurį investuojama, yra sertifikuotas pagal tarptautiniu mastu pripažintą miškų sertifikavimo sistemą – skiriami 5 balai.
 
Informacija apie paraiškų administravimo patirtį, dažniausiai pasitaikančias problemas bus pateikta kitame straipsnyje.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. liepos 27 d. 14:05