Miškų aplinkosaugai – 2 mln. Eur paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.05.02

Miškų aplinkosaugai – 2 mln. Eur paramos

Miškų aplinkosaugai – 2 mln. Eur paramos
Miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę padidinti siekiantys miškų valdytojai nuo gegužės 2 d. kviečiami kreiptis paramos. Paraiškos teikiamos užpildant elektroninę dokumento formą.
 
Nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.
 
Paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teikiamos užpildant ŽŪMIS elektroninę paraiškos formą, naudojantis ŽŪMIS portalo prieiga adresu zumis.lt. Kitais būdais pateiktos paraiškos nepriimamos, išskyrus atvejus dėl ŽŪMIS gedimo paskutiniąją paraiškų priėmimo laikotarpio dieną.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 112 596 Eur paramos lėšų.
 
Remiamos veiklos
 
Paramos pagal šią veiklos sritį gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje. Nekilnojamasis turtas (miškas, miško žemė ar statiniai), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos arba kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.
 
Parama teikiama šioms veikloms:
 1. Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas.
 2. Pamiškių formavimas.
 3. Miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas.
 4. Nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus.
 5. Vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas.
 6. Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kai savarankiškos investicijos, rengimas.
 
Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, būtinos projektui vykdyti, realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų. Su detaliu tinkamų finansuoti išlaidų sąrašu pagal atskiras veiklas galima susipažinti įgyvendinimo taisyklėse.
 
Paramos intensyvumas
 
Didžiausias galimas paramos intensyvumas vienam projektui – 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio intensyvumo. Jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo veiklai parama skiriama, mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą – 197 Eur.
 
Rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas
 
Viešojo naudojimo rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimas ir atnaujinimas remiamas tik IIB (rekreaciniuose) miškuose.
 
Prašant paramos miškų rekreacinės infrastruktūros objektams įrengti, kartu su paraiška reikia pateikti projektinius pasiūlymus su rekreacinės infrastruktūros įrengimo vertės skaičiavimu, sklypo sutvarkymo planu, įrengiamų objektų matmenimis, vizualizacijomis.
 
Parama viešojo naudojimo rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimui neteikiama, jei parama šiai veiklai tame pačiame plote buvo suteikta anksčiau (pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“).
 
Atkreiptinas dėmesys, kad vykdant šią veiklą, būtina apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti buvo panaudota parama, nuo paramos sutarties pasirašymo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus.
 
Siekdamas užtikrinti visuomenės informavimą bei poilsio vietos žinomumą, paramos gavėjas privalės įrengti informacinę rodyklę, nukreipiančią į poilsio vietą. Rodyklė privalo būti iki kontrolės laikotarpio pabaigos. Jei paramos informacinei rodyklei neprašoma, ji turi būti įrengta nuosavomis lėšomis.
 
Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad paramos gavėjas įsipareigoja leisti visuomenei laisvai ir nemokamai naudotis paramos lėšomis sukurta rekreacine infrastruktūra miškuose. Kadangi NMA specialistai atlikę patikras nustatė nemažai ankstesniu programiniu laikotarpiu įgyvendintų miškų infrastruktūros projektų pažeidimų, pareiškėjams rekomenduojame susipažinti su informacija šiuose straipsniuose: „Apie infrastruktūros projektus miškuose“, „Rekreaciniai projektai bus griežtai tikrinami“.
 
Kitos veiklos
 
Siekiantys paramos pamiškių formavimo veiklai pareiškėjai turėtų įsidėmėti, kad finansuojamos iki 25 m pločio miško juostos nuo miško krašto pamiškių formavimo išlaidos.
 
Norintieji gauti paramą miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo veiklai turėtų nepamiršti, kad su šia veikla susiję darbai remiami, tik jeigu jie numatyti vidinės miškotvarkos projekte pagal nustatyta tvarka patvirtintą gamtotvarkos planą.
Pareiškėjai, siekiantys paramos nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymui (rekonstrukcijai) į vietinių medžių rūšių medynus privalo suprojektuoti darbus miško želdinimo ir žėlimo projekte.
 
Jeigu vykdoma nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus veikla, kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu būtina pateikti Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato kopiją ir sodmenų įsigijimo dokumentus.
 
Jaunuolynų ugdymas turi būti suprojektuotas vidinės miškotvarkos projekte arba pareiškėjas turi pateikti Valstybinėje miškų tarnyboje registruoto specialisto išvadą  (išvados forma pateikta įgyvendinimo taisyklių priede). Jaunuolyno ugdymo ploto lūžio kampai pagal projekto brėžinį turi būti pažymėti stulpeliais ar kitais aiškiai matomai ženklais. Svarbu atkreipti dėmesį, kad parama neteikiama, jei jaunuolynų ugdymas projektuojamas ne miško žemėje ir (ar) tame pačiame plote jau buvo paremtas pagal ankstesnio programinio laikotarpio priemonę „Miškų ekonominės vertės didinimas“ ir šią veiklos sritį.
 
Asmenys, planuojantys teikti paraiškas gauti paramą vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimui, projekte turi numatyti bent vieną iš penkių remiamų veiklų.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė
 
Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos arba sprendimo skirti paramą priėmimo, kai sutartis nesudaroma. Tiesa, įvykdyti jaunuolynų ugdymo kirtimus ir pateikti mokėjimo prašymą privaloma per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo.
 
Jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai neatlikti, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiami trys skirtingų tiekėjų komerciniai pasiūlymai, kuriais grindžiama visa prašoma paramos suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią kiekvienos investicijos pasiūlytą kainą.
 
Projektų atrankos kriterijai ir skiriami balai
 
Projektų atrankos balai suteikiami paraiškoms už atitiktį taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų.
 
Atrankos kriterijai:
 • Pareiškėjas yra privataus miško savininkas arba miško savininkų kooperatyvas – skiriami 25 balai.
 • Projekte numatytas nevietinių medžių rūšių pakeitimas vietinėmis ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – skiriama 10 balų.
 • Prašoma paramos miškuose esančioms saugomoms natūralioms buveinėms ar saugomų rūšių buveinėms atkurti arba būdingos miško struktūros palaikymo darbams:
  • projektas skirtas tik miškuose esančioms saugomoms natūralioms buveinėms ar saugomų rūšių buveinėms atkurti arba būdingos miško struktūros palaikymo darbams – skiriama 20 balų;
  • projekte numatyti ne tik miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo darbai – skiriama 10 balų.
 • Prašoma paramos jaunuolynų ugdymui:
  • projektas skirtas tik jaunuolynų ugdymui – skiriama 20 balų;
  • projekte numatytas ne tik jaunuolynų ugdymas – skiriama 10 balų.
 • Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo nei nustatytas galimas didžiausias (išskyrus jaunuolynų ugdymą) – skiriamas 1 balas už kiekvieną sumažintą procentinį punktą, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 • Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.
 • Miškas, į kurį investuojama, yra sertifikuotas pagal tarptautiniu mastu pripažintą miškų sertifikavimo sistemą – skiriami 5 balai.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gegužės 2 d. 13:21