Miškininkų pateiktiems projektams įgyvendinti skirtos paramos pakanka
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.07.10

Miškininkų pateiktiems projektams įgyvendinti skirtos paramos pakanka

Miškininkų pateiktiems projektams įgyvendinti skirtos paramos pakanka
Birželio 30 d. baigėsi paraiškų rinkimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ ir „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Supažindiname su preliminariais paraiškų surinkimo rezultatais.
 
Pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ dėl paramos galėjo kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Paraiškos buvo renkamos nuo gegužės 4 d. iki birželio 30 d., šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 1 000 003 Eur paramos lėšų. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniams paramos administravimo skyriams buvo pateikta 19 paraiškų, bendra prašoma suma siekia 208 719 Eur. Projektams finansuoti skirtos paramos sumos pakanka.
 
Siekiantys gauti paramą investicijoms į miškininkystės technologijas paraiškas NMA galėjo teikti nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. Dėl paramos miško ūkiui modernizuoti galėjo kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Trijų mėnesių laikotarpiu pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ buvo pateiktos 38 paraiškos, kuriose bendra prašoma paramos suma siekia 3 215 498 Eur. Šiam paraiškų rinkimo laikotarpiui buvo skirta 5 358 322 Eur. Taigi ir pagal šią veiklos sritį skirtos paramos pakanka.
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas pagal nustatytus įgyvendinimo taisyklėse projektų atrankos kriterijus, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Šiuo metu NMA atlieka prioritetinį paraiškų pagal paminėtas veiklos sritis vertinimą.
Pareiškėjas, pasirašęs paramos pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ sutartį, šios sutarties įsigaliojimo dieną tampa paramos gavėju. Paramos sutartys nėra sudaromos, jei vykdoma stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo veikla. Šiuo atveju pareiškėjas tampa paramos gavėju, kai priimamas sprendimas skirti paramą.
 
Tuo tarpu pateikti projektai pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ svarstomi Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) sudarytame Projektų atrankos komitete (PAK), kuris priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų ir nefinansuotinų projektų. Vadovaudamasis PAK rekomendacijomis, galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ir (arba) neskyrimo priima ŽŪM ministras ar jo įgaliotas asmuo. Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, šios sutarties įsigaliojimo dieną tampa paramos gavėju.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. liepos 10 d. 12:17