Miškams padaryta žala gali būti atlyginta
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.10.13

Miškams padaryta žala gali būti atlyginta

Miškams padaryta žala gali būti atlyginta
Spalio 17 d. – gruodžio 16 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Šiais metais tai jau antrasis paraiškų rinkimo etapas.
 
Pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ remiamas miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas, stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.
 
Paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 586 417 Eur paramos lėšų. Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui projektui įgyvendinti negali viršyti 200 000 Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu – 400 000 Eur.
 
Paraiškos teikiamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Svarbiausi taisyklių pakeitimai
 
Atkreipiame miško valdytojų dėmesį į rugsėjį atliktus veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimus.
 
Jei pareiškėjas numatė atkurti stichinės nelaimės pažeistą mišką, svarbu žinoti, jog pakeistose įgyvendinimo taisyklėse nustatytas terminas, kada reikia kreiptis į Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio valstybinius miškų pareigūnus dėl pažymos apie atkurto miško atitiktį Miško želdinimo ir žėlimo projektui gavimo. Pažyma turi būti pateikiama kartu su mokėjimo prašymu, o į valstybinius miškų pareigūnus dėl šios pažymos reikia kreiptis ne vėliau kaip per du mėnesius nuo miško želdinimo darbų įvykdymo. Taip pat kartu su mokėjimo prašymu reikia pateikti Pagrindinės miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato kopiją bei sodmenų įsigijimo dokumentus (jei pareiškėjas / paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą).
 
Kitas taisyklių pakeitimas taip pat aktualus ketinantiems atkurti pažeistą mišką: stichinių nelaimių pažeisto miško atkurto ploto lūžio kampai pagal projekto brėžinį turi būti pažymėti stulpeliais ar kitais aiškiai matomais ženklais. Parama bus mokama už plotą, ne didesnį, nei nurodyta paramos paraiškoje, ir nustatytą atliekant patikrą vietoje. Kai dėl stulpeliais ar kitais ženklais nepažymėto stichinių nelaimių pažeisto miško atkurto sklypo ribų atliekant patikrą vietoje nustatomas mažesnis plotas už paraiškoje nurodytą plotą, parama mokama pagal faktinį nustatytą plotą.
 
Siekiantys paramos miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangai įdiegti asmenys turėtų žinoti, kad ši veikla nefinansuojama teritorijose, kuriose įdiegta gaisrų stebėjimo įranga, kuriai įsigyti skirta parama pagal minėtos priemonės veiklos sritį arba pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ veiklos sritį „Bendrosios valstybinės miško priešgaisrinės apsaugos sistemos gerinimas“.
 
Reikalavimas pareiškėjui, neatlikusiam prekių paslaugų ir (arba) darbų pirkimo iki paraiškos pateikimo, pristatyti tris komercinius pasiūlymus, kuriais pagrindžiama visa prašoma suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią kainą, buvo ir anksčiau. Pakoreguotose taisyklėse detalizuota būtina informacija pateikiamuose komerciniuose pasiūlymuose. Jei kartu su paramos paraiška nepateikiamas statinio techninis projektas, kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti projektinius pasiūlymus su statybos vertės skaičiavimu, sklypo sutvarkymo planą, įrengiamų objektų matmenis, vizualizacijas.
 
Primename, kad paramos gavėjas privalo viešinti paramą, kaip numatyta Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėse.
 
Atrankos kriterijai
 
Rugsėjį pakoreguotose taisyklėse projektų atrankos kriterijai nebuvo pakeisti.
 
Atrankos kriterijai:
 
  • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) spygliuočių medžių rūšys, atkūrimas (skiriama 20 balų);
  • pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) lapuočių medžių rūšys, atkūrimas (skiriama 15 balų);
  • atkuriamas pažeisto miško plotas – nuo 3 ha iki 10 ha imtinai (skiriama 10 balų);
  • atkuriamas pažeisto miško plotas – daugiau kaip 10 ha (skiriama 20 balų);
  • pareiškėjas yra privataus miško valdytojas (skiriama 20 balų);
  • pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (taikoma, kai paramos prašoma prevencinėms priemonėms) (už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui skiriamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų);
  • prevencinės priemonės diegiamos didelės gaisrų rizikos teritorijose (skiriama 20 balų);
  • pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys (skiriami 5 balai).
 
Paraiškos projektams finansuoti turi surinkti mažiausiai 30 projektų atrankos balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. spalio 27 d. 20:45