Miškams apsaugoti ir atkurti – visos galimybės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.08.06

Miškams apsaugoti ir atkurti – visos galimybės

Miškams apsaugoti ir atkurti – visos galimybės
Pažeistiems miškams atkurti ir prevencinėms priemonėms nuo gaisrų juose įrengti teikiama Europos Sąjungos (ES) parama. Ją galima gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Paraiškas miškininkai kviečiami teikti rugpjūčio 3–31 dienomis. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 mln. 765 tūkst. eurų paramos lėšų.
 
Remiama veikla
 
Pagal šią KPP veiklos sritį remiamas miškų priešgaisrinės apsaugos infrastrūktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas bei gerinimas, taip pat – stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.
 
Paramos paraiškas gali teikti privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Pareiškėjas savo vardu, kaip valdos valdytojas, turi būti įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Nekilnojamasis turtas (miškas, miško žemė, statiniai), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teisėmis, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais arba nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.
 
Būtinas miškotvarkos projektas
 
Kartu su paramos paraiška būtina pateikti vidinės miškotvarkos projektą su suprojektuotomis priemonėmis, kurioms prašoma paramos, neatsižvelgiant į valdos dydį (išskyrus atvejus, kai paramos prašoma stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimui).
 
Miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimui ir miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangai įdiegti pateikiami atitinkami techniniai/specialieji projektai ir kiti dokumentai, kai jie privalomi pagal teisės aktų reikalavimus: statinių techninis projektas (pateikiamos statinio techninio projekto, bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, technologijos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys), statybą (rekonstravimą) leidžiantis dokumentas, teisės aktuose nustatyta tvarka atsakingų institucijų suderintas supaprastintas projektas ar remonto aprašas. Taip pat statinių projektams turi būti atlikta statinio techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizė. Jos išvada turi būti parengta įstaigos, turinčios teisę užsiimti šia veikla.
 
Kai paramos prašoma stichinės nelaimės pažeistam miškui atkurti, kartu su paramos paraiška, pateikiamas Miško želdinimo ir žėlimo projektas, patvirtintas miškų urėdijos.
 
Sąlygos paramai gauti
 
Atkreiptinas dėmesys, kad parama prevencinėms priešgaisrinėms priemonėms skiriama tik toms miško teritorijoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos miškų gaisringumo žemėlapį priskirtos prie didelės ar vidutinės gaisrų rizikos plotų. Kartu su paramos paraiška turi būti pateikta miškų urėdijos pažyma apie miško plotų priskyrimą prie tokios gaisrų rizikos grupės.
 
Parama pažeistam miškui atkurti skiriama su sąlyga, kad pažeistas ne mažesnis kaip 0,5 ha miško plotas ir kad dėl šios nelaimės buvo pažeista daugiau kaip 20 proc. medžių. Parama teikiama tik už tuos plotus, kuriuose pažeidimas užregistruotas po 2015 m. sausio 1 dienos, bet ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo.
 
Paramos intensyvumas
 
Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Pagal KPP priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui negali viršyti 200 tūkst. eurų, o 2014–2020 metų laikotarpiu negali būti didesnė kaip 400 tūkst. eurų.
 
Didžiausias galimas paramos intensyvumas vienam projektui, kai kuriama miškų priešgaisrinės apsaugos infrastrūktūra, diegiama ir gerinama miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įranga, gali siekti 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Kai atkuriamas stichinės nelaimės pažeistas miškas, parama skiriama mokant vienkartinę miško atkūrimo išmoką, apskaičiuojamą kiekvienam miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties. Atskirų želdinių išmokos yra pateiktos KPP veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklėse.
 
Būtina surinkti 30 atrankos balų
 
Pasibaigus paraiškų rinkimo laikotarpiui bus atliekamas projektų atrankos vertinimas. Pagal šią KPP veiklos sritį yra numatyti atitinkami atrankos kriterijai, vertinami balais. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Projektų atrankos kriterijai ir balai:
 
  • Kai projekte numatytas pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) spygliuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 20 balų; kai projekte numatytas pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) lapuočių medžių rūšys, atkūrimas – skiriama 15 balų;
  • Atkuriamas didesnis pažeisto miško plotas: nuo 3 ha iki 10 ha imtinai – skiriama 10 balų; daugiau kaip 10 ha – skiriama 20 balų;
  • Pareiškėjas yra privataus miško valdytojas – skiriama 20 balų;
  • Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (taikoma, kai paramos prašoma prevencinėms priemonėms), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui skiriamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
  • Prevencinės priemonės diegiamos didelės gaisrų rizikos teritorijose – skiriama 20 balų;
  • Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 13:49