Melioracijos projektus gali teikti ir asmenų grupės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.08.05

Melioracijos projektus gali teikti ir asmenų grupės

Melioracijos projektus gali teikti ir asmenų grupės
Savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos kviečiamos pasinaudoti Europos Sąjungos (ES) parama, teikiama vandentvarkos projektams įgyvendinti. Šiemet paraiškas gali teikti ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.  
 
Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Paraiškos renkamos nuo rugpjūčio 3 iki rugsėjo 30 dienos. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 25 mln. eurų paramos lėšų.
 
Remiamos veiklos sritys
 
Pagal KPP veiklos sritį remiamas lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas ir lauko drenažo sistemų pritaikymas joms keliamiems aplinkosauginiams reikalavimams. Taip pat – vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstrukcija bei įrengimas ir ariamos žemės kalkinimas pagal projektą.
 
Teikti paraiškas paramai gauti gali savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos. Pareiškėjai gali teikti paraiškas individualiai arba su partneriais – kitais juridiniais asmenimis, jei kartu projektą vykdyti yra tikslingiau.
 
Šiais metais paraiškas taip pat gali teikti fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė. Ji turi veikti pagal jungtinės veiklos sutartį, o jos narių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos turi sutapti su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos (-ų) ribomis. Ši grupė ir kiekvienas jos narys taip pat negali dalyvauti kitose KPP programose ir turi būti baigę įgyvendinti didesnius projektus, pradėtus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metais programą.
 
Su paraiška teikiami dokumentai
 
Pareiškėjai kartu su paraiška privalo pateikti visus reikiamus dokumentus. Kai pareiškėjas ar jo partneris yra savivaldybė, kuri rekonstruoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, ji turi pateikti savivaldybės administracijos pažymą, patvirtinančią nekilnojamojo turto valdymo faktą. Jei pareiškėjas ar jo partneris yra melioracijos statinių naudotojų asociacija ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, ji privalo pateikti asociacijos narių ar grupės narių, kurių naudojamoje žemėje vykdomas projektas, nuosavybės teisę, nuomą ar panaudą patvirtinančius dokumentus. Jei statiniai ir žemė yra valdomi nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre.
 
Tuo atveju, jei projekte numatyti statybos ir (arba) infrastruktūros įrengimo darbai, su paraiška turi būti pateikta Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada dėl numatomo įgyvendinti projekto planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Tuo atveju, jeigu reikalingas išankstinis investicinių veiksmų poveikio aplinkai vertinimas, atlikto poveikio aplinkai vertinimo išvada, patvirtinta įgaliotos institucijos, pateikiama kartu su paraiška.
 
Su paraiška pateikiama, pagal melioracijos normatyvinius dokumentus, numatomų rekonstruoti melioracijos objektų tyrinėjimo medžiaga, atlikta įmonės ir specialistų, atestuotų Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių nustatyta tvarka.
 
Jei projekte numatytas rūgščių dirvų kalkinimas, kartu su paraiška turi būti pateiktas rūgščių dirvų stebėseną vykdančios laboratorijos dokumentas, patvirtinantis dirvų rūgštingumą sausinamos teritorijos ariamoje žemėje.
 
Finansuojama iki 80 proc. išlaidų
 
Pagal KPP veiklos sritį gali būti finansuojama 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 300 tūkst. eurų, o kai rekonstruojami  polderiai –  negali viršyti 600 tūkst. eurų.
 
Didžiausia paramos suma nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo, sausinimo sistemų ir hidrotechninių statinių bei polderių rekonstravimo, vidaus kelių, naudojamų juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms, rekonstrukcijai bei įrengimui negali būti didesnė nei: drenažo rekonstravimas – 2 300 eurų už ha; griovių  rekonstravimas – 8 100 eurų už km; pralaidų rekonstravimas – 9 200 eurų už vnt.; tiltų rekonstravimas – 44 000 eurų už vnt.; tvenkinių hidrotechnikos statinių rekonstravimas – 92 600 eurų už vnt.; pylimų rekonstravimas – 155 200 eurų už km; sausinimo siurblinių rekonstravimas – 57 900 eurų už vnt.; vidaus kelių įrengimas – 76 600 eurų už km;  vidaus kelių rekonstravimas  – 39 600 eurų už km.
 
Privaloma surinkti 20 atrankos balų
 
Tinkamomis finansuoti pripažįstamos nekilnojamojo turto statybos ir (arba) rekonstrukcijos, sausinimo sistemų ir hidrotechninių statinių bei polderių rekonstravimo išlaidos. Kalkinimo išlaidos yra tinkamos tik tuo atveju, kai kalkinimas yra vienkartinis veiksmas viso projekto eigoje ir jo išlaidos neviršija 10 proc. visų tinkamų projekto išlaidų. Taip pat pagal KPP veiklos sritį tinkamos yra naujų įrenginių ir (ar) įrangos, skirtų projekto reikmėms, pirkimo arba išperkamosios ar finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės, vidaus kelių, naudojamų juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms, rekonstrukcijos bei įrengimo išlaidos ir bendrosios išlaidos.
 
Pagal KPP veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ pareiškėjams taikomi projektų atrankos kriterijai. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 20 privalomų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Projektų atrankos balai:
 
  • Projektai, kuriuose numatoma rekonstruoti polderius arba daugiau kaip 10 km griovių – 20 balų;
  • Projektai, kuriuose prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas: intensyvumas 75–79 proc. – 5 balai; intensyvumas 70–74 proc. – 10 balų; intensyvumas 65–69 proc. – 15 balų; intensyvumas iki 64 proc. – 20 balų;
  • Numatoma atlikti melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukciją sklypuose, kurie išsidėstę teritorijoje, esančioje vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse: 1–2 vietovės – 15 balų; 3–4 vietovės – 10 balų; 5 ir daugiau vietovių – 5 balai;
  • Didesnis narių, kurių valdomuose plotuose vykdoma melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukcija, skaičius: 3–5 nariai – 5 balai; 6–7 nariai – 10 balų; 8–10 narių – 15 balų; 11–13 narių – 20 balų; 14 ir daugiau narių – 25 balai;
  • Projektai, kuriuose pareiškėjų grupės nariai pirmą kartą dalyvauja asociacijos ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, prašančios paramos pagal KPP priemonę (2007–2013 m. ir 2014–2020 m.), veikloje  – 20 balų.
 
Naudinga informacija
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 09:01