LKT nariai kviečiami teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.02.26

LKT nariai kviečiami teikti paraiškas

LKT nariai kviečiami teikti paraiškas
Šalyje siautėjanti pandemija paskatino ieškoti naujų veiklos būdų bei priemonių. Tam, kad būtų tęsiama Lietuvos kaimo tinklo (LKT) veikla, jo nariai kviečiami naudotis elektroninėmis komunikacijos priemonėmis ir nuo kovo 1 d. teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti“.
 
Pirmą kartą paraiškos šiems projektams įgyvendinti buvo renkamos 2020 m. pabaigoje, šiemet paraiškos pagal patvirtintą paraiškų rinkimo grafiką bus renkamos net tris kartus: kovo 1–31 d., liepos 1–30 d. ir lapkričio 3–30 d.
 
Pagal KPP priemonę parama skiriama internetiniams seminarams, filmukams, virtualiems turams po kaimą rengti, taip pat aktyviai veiklai socialiniuose tinkluose – taigi visi norintys rengti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti skirtus projektus nacionaliniu lygiu veikiantys LKT nariai, kurių sąrašas skelbiamas LKT svetainės skyriuje „Nariai“, yra kviečiami prašyti paramos. Pažymėtina, jog LKT nariai, veikiantys vietos lygmeniu kaimo vietovėje (pvz., kaimo bendruomenė, kita nevyriausybinė organizacija, viešoji įstaiga, veikianti vietos lygmeniu), į paramą pretenduoti negali.
 
Parama bus skirta:
 • internetiniams seminarams, kai planuojama suorganizuoti iki 10 seminarų skirtingomis temomis ir kai juose dalyvaus ne mažiau kaip 15 unikalių klausytojų;
 • komunikacijai internetiniuose socialiniuose tinkluose („Facebook“, „Instagram“) ir kituose interneto šaltiniuose (internetiniuose žemėlapiuose), socialiniuose tinkluose paskelbiant ne mažiau kaip 15 pranešimų per vieną veiklos mėnesį;
 • virtualiems gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turams, skirtiems vaizdžiai ir patraukliai reprezentuoti gerąjį kaimo plėtros pavyzdį, gerinti kaimo įvaizdį ir šviesti visuomenę;
 • audiovizualinei produkcijai (filmukams, laidoms, interviu, virtualios realybės akiniams skirtiems įrašams ir pan.).
Paramos suma
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 300 000 Eur paramos lėšų. Kompensuojama iki 90 proc. vienam projektui įgyvendinti tinkamų finansuoti komunikacijos projekto išlaidų.
 
Paramos dydis paramos gavėjui priklauso nuo to, kokį komunikacijos projektą jis planuoja įgyvendinti. Didžiausia paramos suma vienam komunikacijos projektui, įskaitant PVM, yra:
 • iki 250 Eur vienam internetiniam seminarui (maksimalus internetinių seminarų skaičius yra 10, o didžiausia paramos suma – 2 500 Eur);
 • iki 500 Eur vienam veiklos mėnesiui vykdant komunikaciją internetiniuose socialiniuose tinkluose ir kituose interneto šaltiniuose. Paraiškoje nurodoma veiklų įgyvendinimo trukmė pagal priemonę privalo būti pateikiama mėnesių tikslumu ir negali būti trumpesnė kaip 12 mėnesių;
 • iki 5 000 Eur rengiant virtualius gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turus;
 • iki 15 000 Eur audiovizualinei produkcijai kurti.
Atkreiptinas dėmesys, kad didžiausia paramos suma per vieną paraiškų surinkimo etapą vienam pareiškėjui negali viršyti 20 000 Eur, nepriklausomai nuo planuojamų įgyvendinti komunikacijos priemonių skaičiaus ir jų rūšių.
 
Atrankos kriterijai
 
Pagal KPP veiklos sritį „Projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti“ pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal atrankos kriterijus, o už atitiktį jiems bus skiriamas atitinkamas balų skaičius. Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis bus vertinami projektai:
 
1. Komunikacijos projekte bus tikslingai prisidedama prie KPP priemonių žinomumo didinimo:
 • tikslingai prisidedama prie 4 ir daugiau KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiama 40 balų;
 • tikslingai prisidedama prie 3 KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiama 30 balų;
 • tikslingai prisidedama prie 2 KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiama 20 balų.
2. Pareiškėjas turi patirties vykdant komunikaciją elektroninėmis priemonėmis, kurias ketina įgyvendinti komunikacijos projekte (pagal Taisyklių 8 p.), – suteikiama 30 balų. Pareiškėjui šie balai gali būti suteikiami, jei jis įrodo savo turimą patirtį vykdant komunikaciją kiekviena iš tų elektroninių priemonių, kurias ketina įgyvendinti komunikacijos projekte. Šio atrankos kriterijaus atitikčiai įrodyti gali būti nurodoma ne tik su kaimo plėtra susijusi komunikacija.
 
3. Komunikacijos projekte bus vykdoma gerosios patirties, įgyvendinant KPP, sklaida – suteikiama 30 balų.
 
Didžiausias galimas balų skaičius – 100, tuo tarpu norint gauti paramą privaloma surinkti 40 balų. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paraiška bus atmesta.
 
Kaip teikti paraiškas
 
Paraiškos priimamos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Šalyje paskelbto karantino metu priimamos į NMA registruotu paštu, per kurjerį, taip pat per „paraiškų dėžutes“, įrengtas NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose, pateiktos paraiškos. Svarbu žinoti, jog paraiškos per „paraiškų dėžutes“ priimamos 2 darbo dienomis trumpiau, nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo data. Taip pat paraiškas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, galima siųsti elektroniniu paštu adresais, nurodytais nma.lt svetainės skiltyje „Susisiekite“ (informacinis blokas „Informacija taip pat teikiama Agentūros teritoriniuose skyriuose“). 
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. vasario 26 d. 15:20