LKT nariai galės įgyvendinti projektus elektroninės komunikacijos priemonėmis
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.11.26

LKT nariai galės įgyvendinti projektus elektroninės komunikacijos priemonėmis

LKT nariai galės įgyvendinti projektus elektroninės komunikacijos priemonėmis
Nuo gruodžio 1 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradeda rinkti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Šiuo paraiškų teikimo etapu bus galima pateikti  elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti skirtų projektų paraiškas.
 
Paraiškas pagal priemonę NMA bus galima teikti iki gruodžio 30 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 200 000 Eur paramos lėšų.
 
Remiama veikla
 
Pagal KPP veiklos sritį parama skiriama šioms Lietuvos kaimo tinklo (LKT) narių komunikacijos projektų elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti:
  • internetiniams seminarams – suorganizuoti iki 10 seminarų skirtingomis temomis, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 15 unikalių klausytojų;
  • komunikacijai internetiniuose socialiniuose tinkluose („Facebook“, „Instagram“) ir kituose interneto šaltiniuose (internetiniuose žemėlapiuose), skatinant aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, – socialiniuose tinkluose būtina paskelbti ne mažiau kaip 15 pranešimų per vieną veiklos mėnesį;
  • virtualiems gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turams, skirtiems vaizdžiai ir patraukliai reprezentuoti gerąjį kaimo plėtros pavyzdį, taip gerinant kaimo įvaizdį ir šviečiant visuomenę;
  • audiovizualinei produkcijai, pavyzdžiui: filmukams, laidoms, interviu, virtualios realybės akiniams skirtiems įrašams.
Pareiškėjai nacionaliniu lygiu veikiantys LKT nariai
 
Paraiškas gali teikti nacionaliniu lygiu veikiantis LKT narys, pvz., nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu. LKT narių sąrašas skelbiamas LKT svetainės skyriuje „Nariai“. LKT nariams, veikiantiems vietos lygmeniu kaimo vietovėje (pvz., kaimo bendruomenė, kita nevyriausybinė organizacija, viešoji įstaiga, veikianti vietos lygmeniu), parama nebus teikiama.
 
Paramos suma
 
Paramos dydis priklauso nuo projekte numatyto įgyventi komunikacijos projekto, t. y. vykdant projektus pagal šias elektronines komunikacijos priemones, didžiausia paramos suma vienam komunikacijos projektui, įskaitant PVM, yra:
  • internetiniam seminarui – iki 250 Eur vienam internetiniam seminarui, miaksimalus internetinių seminarų skaičius yra iki 10 (didžiausia paramos suma pagal šią priemonę yra iki 2 500 Eur);
  • komunikacijai internetiniuose socialiniuose tinkluose ir kituose interneto šaltiniuose – iki 500 Eur vienam veiklos mėnesiui. Paraiškoje nurodoma veiklų įgyvendinimo trukmė pagal priemonę privalo būti pateikiama mėnesių tikslumu ir negali būti trumpesnė kaip 12 mėnesių. Didžiausia paramos suma pagal priemonę apskaičiuojama proporcingai pagal paraiškoje nurodytą priemonės įgyvendinimo trukmę;
  • virtualiems gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turams – iki 5 000 Eur;
  • audiovizualinei produkcijai – iki 15 000 Eur.
Vienam projektui įgyvendinti kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti komunikacijos projekto išlaidų.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ (elektroninės komunikacijos priemonės) bus vertinami pagal atrankos kriterijus. Didžiausias galimas balų skaičius – 100. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40 balų. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paraiška atmetama.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis bus vertinami projektai:
 
1. Komunikacijos projekte bus tikslingai prisidedama prie KPP priemonių žinomumo didinimo:
  • tikslingai prisidedama prie 4 ir daugiau KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiama 40 balų;
  • tikslingai prisidedama prie 3 KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiama 30 balų;
  • tikslingai prisidedama prie 2 KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiama 20 balų.
 
2. Pareiškėjas turi patirties vykdant komunikaciją elektroninėmis priemonėmis, kurias ketina įgyvendinti komunikacijos projekte (pagal Taisyklių 8 p.) – suteikiama 30 balų. Šio atrankos kriterijaus atitikčiai įrodyti gali būti nurodoma ne tik su kaimo plėtra susijusi komunikacija.
 
3. Komunikacijos projekte bus vykdoma gerosios patirties, įgyvendinant KPP, sklaida – suteikiama 30 balų.
 
Kaip teikti paraiškas
 
Paraiškos priimamos NMA teritoriniuose paramos administravimo padaliniuose. Dėl šalyje paskelbto karantino paraiškas galima teikti siunčiant NMA registruotu paštu, per kurjerį ar palikti „paraiškų dėžutėse“, kurios įrengtos visuose NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose, darbo laiku, skyrių adresai nurodyti čia. Primename, jog paraiškos per „paraiškų dėžutes“ priimamos 2 darbo dienomis trumpiau, nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo data. Taip pat paraiškas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, galima siųsti elektroniniu paštu adresais, nurodytais nma.lt svetainės skiltyje „Susisiekite“ (informacinis blokas „Informacija taip pat teikiama Agentūros teritoriniuose skyriuose“), 
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. lapkričio 26 d. 15:56