Lietuvos kaimo tinklo nariai vėl teiks paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.10.28

Lietuvos kaimo tinklo nariai vėl teiks paraiškas

Lietuvos kaimo tinklo nariai vėl teiks paraiškas
Nuo lapkričio 3 d. Lietuvos kaimo tinklo (LKT) nariai dar kartą galės teikti paramos paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti“. Paraiškos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos mėnesį – iki lapkričio 30 d. Šiemet tai jau trečias ir paskutinis paraiškų pagal šią priemonę rinkimas.
 
Kam skirta parama
 
Dėl paramos įgyvendinti projektus pasitelkiant elektronines komunikacijos priemones pagal KPP priemonę gali kreiptis nacionaliniu lygiu veikiantys LKT nariai (jų sąrašas skelbiamas LKT svetainės skyriuje „Nariai“).
 
Netinkamais pareiškėjais laikomi juridiniai asmenys, nuo kurių įregistravimo datos (vadovaujantis duomenimis iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro) iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję mažiau nei dveji metai, taip pat LKT nariai, veikiantys vietos lygmeniu kaimo vietovėje, pvz., kaimo bendruomenė, kita nevyriausybinė organizacija, viešoji įstaiga, veikianti vietos lygmeniu.
 
Remiama veikla
 
Parama skirta skleisti informaciją apie kaimo plėtros programas elektroninėmis komunikacijos priemonėmis – paramos lėšomis kompensuojamas internetinių seminarų, filmukų, virtualių turų po kaimą rengimas, aktyvios veiklos socialiniuose tinkluose vykdymas, taip pat elektroninių leidinių kūrimas. Šios priemonės turi būti viešai prieinamos visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.
 
Paramos suma
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 300 000 Eur.
 
Didžiausia paramos suma per vieną paraiškų surinkimo etapą vienam pareiškėjui – iki 30 000 Eur, nepriklausomai nuo planuojamų įgyvendinti komunikacijos priemonių skaičiaus ir jų rūšių.
 
Jei pareiškėjui jau buvo skirta parama dviem arba daugiau projektų pagal šias priemonės įgyvendinimo taisykles, didžiausia paramos suma per vieną paraiškų etapą negali viršyti 15 000 Eur, nepriklausomai nuo planuojamų įgyvendinti komunikacijos priemonių skaičiaus ir jų rūšių.
 
Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tai, koks komunikacijos projektas yra įgyvendinamas, t. y. vienam komunikacijos projektui, įskaitant PVM, skiriama:
  • iki 450 Eur vienam internetiniam seminarui (maksimalus internetinių seminarų skaičius yra 15, juose turėtų dalyvauti ne mažiau 15 unikalių klausytojų, o didžiausia paramos suma – 6 750 Eur);
  • iki 500 Eur vienam veiklos mėnesiui vykdant komunikaciją internetiniuose socialiniuose tinkluose („Facebook“, „Instagram“) ir kituose interneto šaltiniuose. Paraiškoje nurodoma veiklų įgyvendinimo trukmė pagal priemonę privalo būti pateikiama mėnesių tikslumu (turi būti paskelbta ne mažiau kaip 15 pranešimų per vieną veiklos mėnesį) ir veikla negali būti trumpesnė kaip 12 mėnesių;
  • iki 10 000 Eur rengiant virtualius gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turus, kurie vaizdžiai ir patraukliai reprezentuotų gerąjį kaimo plėtros pavyzdį, gerintų kaimo įvaizdį ir šviestų visuomenę;
  • iki 20 000 Eur audiovizualinei produkcijai kurti;
  • iki 6 000 Eur elektroninių leidinių sukūrimui, vienam elektroniniam leidiniui didžiausia paramos suma iki 3 000 Eur. Elektroniniai leidiniai turi prisidėti prie LKT tikslų įgyvendinimo, KPP įgyvendinimo kokybės bei dalinimosi gerąja KPP patirtimi.
Atrankos kriterijai
 
Pagal KPP veiklos sritį „Projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti“ pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal atrankos kriterijus, o už atitiktį jiems bus skiriamas atitinkamas balų skaičius. Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis bus vertinami projektai:
 
1. Komunikacijos projekte bus tikslingai prisidedama prie KPP priemonių žinomumo didinimo:
  • tikslingai prisidedama prie 4 ir daugiau KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiama 40 balų;
  • tikslingai prisidedama prie 3 KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiama 30 balų;
  • tikslingai prisidedama prie 2 KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiama 20 balų.
 
2. Pareiškėjas turi patirties vykdant komunikaciją elektroninėmis priemonėmis, kurias ketina įgyvendinti komunikacijos projekte (pagal įgyvendinimo taisyklių 8 p.), – suteikiama 30 balų. Pareiškėjui balai gali būti suteikiami, jei jis įrodo savo turimą patirtį vykdant komunikaciją kiekviena iš tų elektroninių priemonių, kurias ketina įgyvendinti komunikacijos projekte. Šio atrankos kriterijaus atitikčiai įrodyti gali būti nurodoma ne tik su kaimo plėtra susijusi komunikacija.
 
3. Komunikacijos projekte bus vykdoma gerosios patirties, įgyvendinant KPP, sklaida – suteikiama 30 balų.
 
Didžiausias galimas balų skaičius – 100, tuo tarpu norint gauti paramą privaloma surinkti 40 balų. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paraiška bus atmesta.
 
Paraiškų teikimas NMA
 
Paraiškos teikiamos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos metu NMA teritoriniai skyriai priima paraiškas, atsiųstas registruotu paštu, per kurjerį, taip pat „paraiškų dėžutėse“ paliktas paraiškas. . Atkreipiame dėmesį, jog paraiškos per „paraiškų dėžutes“ priimamos 2 darbo dienomis trumpiau, nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo data – iki lapkričio 26 d. Paraiškas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, galima siųsti ir elektroniniu paštu adresais, nurodytais www.nma.lt svetainės skiltyje „Susisiekite“ (informacinis blokas „Informacija taip pat teikiama Agentūros teritoriniuose skyriuose“). 
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. spalio 29 d. 09:03