Lietuvos kaimo tinklo nariai kviečiami teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.07.27

Lietuvos kaimo tinklo nariai kviečiami teikti paraiškas

Lietuvos kaimo tinklo nariai kviečiami teikti paraiškas
Nuo rugpjūčio 2 d. bus pradėtos rinkti Lietuvos kaimo tinklo (LKT) narių paraiškos dėl paramos vykdyti veiklą naudojantis elektroninėmis komunikacijos priemonėmis. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti“ bus renkamos iki rugpjūčio 31 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 300 000 Eur paramos lėšų.
 
Kam skirta parama
 
Dėl paramos pagal KPP priemonę kviečiami kreiptis nacionaliniu lygiu veikiantys LKT nariai, kurių sąrašas skelbiamas LKT svetainės skyriuje „Nariai“.
 
Paramos negali kreiptis juridinis asmuo, nuo kurio įregistravimo datos (vadovaujantis duomenimis iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro) iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję mažiau nei dveji metai.
 
Kaip ir ankstesniais paraiškų rinkimo etapais, LKT nariai, veikiantys vietos lygmeniu kaimo vietovėje (pvz., kaimo bendruomenė, kita nevyriausybinė organizacija, viešoji įstaiga, veikianti vietos lygmeniu), į paramą pretenduoti negali.
 
Remiama veikla
 
Paramos lėšomis gali būti kompensuojamas internetinių seminarų, filmukų, virtualių turų po kaimą rengimas, aktyvios veiklos socialiniuose tinkluose vykdymas bei – pirmą kartą šiemet – elektroninių leidinių kūrimas.
 
Vykdomos veiklos turi atitikti įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus:
 • internetiniai seminarai – turi būti planuojama suorganizuoti iki 15 seminarų skirtingomis temomis, juose dalyvaujant ne mažiau 15 unikalių klausytojų;
 • komunikacija internetiniuose socialiniuose tinkluose („Facebook“, „Instagram“) ir kituose interneto šaltiniuose (internetiniuose žemėlapiuose), socialiniuose tinkluose – turi būti paskelbta ne mažiau kaip 15 pranešimų per vieną veiklos mėnesį, tęsiant veiklą ne trumpai nei 12 mėnesių;
 • virtualūs gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turai turi būti skirti vaizdžiai ir patraukliai reprezentuoti gerąjį kaimo plėtros pavyzdį, gerinti kaimo įvaizdį ir šviesti visuomenę;
 • elektroniniai leidiniai turi prisidėti prie LKT tikslų įgyvendinimo, KPP įgyvendinimo kokybės bei dalinimosi gerąja KPP patirtimi.
Internetiniai seminarai, virtualūs gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turai, audiovizualinė produkcija (filmukai, laidos, interviu, virtualios realybės akiniams skirti įrašai ir pan.) bei elektroniniai leidiniai turi būti viešai prieinama visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.
 
Paramos suma
 
Paramos dydis paramos gavėjui priklauso nuo įgyvendinamo komunikacijos projekto, t. y. vienam komunikacijos projektui, įskaitant PVM, skiriama:
 • iki 450 Eur vienam internetiniam seminarui (maksimalus internetinių seminarų skaičius yra 15, o didžiausia paramos suma – 6 750 Eur);
 • iki 500 Eur vienam veiklos mėnesiui vykdant komunikaciją internetiniuose socialiniuose tinkluose ir kituose interneto šaltiniuose. Paraiškoje nurodoma veiklų įgyvendinimo trukmė pagal priemonę privalo būti pateikiama mėnesių tikslumu ir negali būti trumpesnė kaip 12 mėnesių;
 • iki 10 000 Eur rengiant virtualius gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turus;
 • iki 20 000 Eur audiovizualinei produkcijai kurti;
 • iki 6 000 Eur elektroninių leidinių sukūrimui, kuomet vienam elektroniniam leidiniui didžiausia paramos suma iki 3 000 Eur.
Didžiausia paramos suma per vieną paraiškų surinkimo etapą vienam pareiškėjui negali viršyti 30 000 Eur, nepriklausomai nuo planuojamų įgyvendinti komunikacijos priemonių skaičiaus ir jų rūšių. Tačiau, atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjams, kuriems jau buvo skirta parama dviem arba daugiau projektų pagal šias priemonės įgyvendinimo taisykles, didžiausia paramos suma per vieną paraiškų etapą negali viršyti 15 000 Eur, nepriklausomai nuo planuojamų įgyvendinti komunikacijos priemonių skaičiaus ir jų rūšių.
 
Atrankos kriterijai
 
Pagal KPP veiklos sritį „Projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti“ pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal atrankos kriterijus, o už atitiktį jiems bus skiriamas atitinkamas balų skaičius. Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis bus vertinami projektai:
 
1. Komunikacijos projekte bus tikslingai prisidedama prie KPP priemonių žinomumo didinimo:
 • tikslingai prisidedama prie 4 ir daugiau KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiama 40 balų;
 • tikslingai prisidedama prie 3 KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiama 30 balų;
 • tikslingai prisidedama prie 2 KPP priemonių žinomumo didinimo – suteikiama 20 balų.
 
2. Pareiškėjas turi patirties vykdant komunikaciją elektroninėmis priemonėmis, kurias ketina įgyvendinti komunikacijos projekte (pagal įgyvendinimo taisyklių 8 p.), – suteikiama 30 balų. Pareiškėjui balai gali būti suteikiami, jei jis įrodo savo turimą patirtį vykdant komunikaciją kiekviena iš tų elektroninių priemonių, kurias ketina įgyvendinti komunikacijos projekte. Šio atrankos kriterijaus atitikčiai įrodyti gali būti nurodoma ne tik su kaimo plėtra susijusi komunikacija.
 
3. Komunikacijos projekte bus vykdoma gerosios patirties, įgyvendinant KPP, sklaida – suteikiama 30 balų.
 
Didžiausias galimas balų skaičius – 100, tuo tarpu norint gauti paramą privaloma surinkti 40 balų. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paraiška bus atmesta.
 
Paraiškų teikimas NMA
 
Šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos metu paramos paraiškos priimamos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose registruotu paštu, per kurjerį, taip pat per „paraiškų dėžutes“, esančias kiekviename teritoriniame padalinyje. Atkreipiame dėmesį, jog paraiškos per „paraiškų dėžutes“ priimamos 2 darbo dienomis trumpiau, nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo data – iki rugpjūčio 27 d. Taip pat paraiškas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, galima siųsti elektroniniu paštu adresais, nurodytais nma.lt svetainės skiltyje „Susisiekite“ (informacinis blokas „Informacija taip pat teikiama Agentūros teritoriniuose skyriuose“). 
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. liepos 29 d. 13:08