Laukiama vietos veiklos grupių paraiškų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.04.16

Laukiama vietos veiklos grupių paraiškų

Laukiama vietos veiklos grupių paraiškų
Nuo balandžio 16 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.  Paraiškos pagal priemonę šiais metais renkamos jau antrą kartą  šįkart vietos veiklos grupės (VVG) jas galės teikti pagal visas tris priemonės veiklas.
 
Priimamos veiklų „Parengiamoji  parama (tarptautinių projektų inicijavimas)“, „Teritorinio bendradarbiavimo projektai“ ir „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“ paraiškos. Jos NMA teritoriniuose padaliniuose bus renkamos nuo balandžio 16 d. iki gegužės 16 d.
 
Pagal veiklą „Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)“ projektams įgyvendinti skirta 9 000 Eur paramos lėšų, pagal veiklą „Teritorinio bendradarbiavimo projektai“ – 257 582 Eur, o pagal veiklą „Tarptautinio bendradarbiavimo projektai“ – 200 000 Eur.
 
Reikalavimai teikiantiems tarptautinių projektų paraiškas
 
Paramos tarptautinių projektų inicijavimui ir tarptautinio bendradarbiavimo projektų vykdymui finansuoti gali kreiptis kaimo vietovių VVG ir dvisektorės VVG, o jų partnerėmis gali būti kaimo vietovių VVG, dvisektorės VVG, miesto VVG, žuvininkystės VVG bei kitas viešasis juridinis asmuo, t. y. viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupė, įgyvendinanti vietos plėtros strategiją ir veikianti kaimo vietovių teritorijoje.
 
Reikalavimai, nustatyti tarptautinių projektų paraiškoms, aprašyti ankstesniame mūsų straipsnyje.
 
Atsižvelgdama į patirtį vertinant ankstesnio paraiškų rinkimo metu pateiktas paraiškas, NMA pareiškėjus ragina atkreipti dėmesį ne tik į tai, kokios investicijos yra tinkamos finansuoti, bet ir į tai, kokių investicijų įsigijimui parama neteikiama, – netinkamų tarptautinio bendradarbiavimo projektų investicijų sąrašas nurodytas priemonės įgyvendinimo taisyklėse.
 
Svarbu ketinantiems įgyvendinti teritorinius bendradarbiavimo projektus
 
Kas gali teikti?
 
Teritorinio bendradarbiavimo projektus įgyvendinsiantys pareiškėjai turi vadovautis naujomis, tik veiklai „Teritorinio bendradarbiavimo projektai“ pritaikytomis įgyvendinimo taisyklėmis. Jose numatyta, kad paramos pagal veiklą gali kreiptis kaimo vietovių VVG ir dvisektorė VVG. Projekto partneriais (jų skaičius neribojamas) gali būti: kaimo vietovių VVG, dvisektorė VVG, miesto VVG, žuvininkystės VVG.
 
Kokia paramos suma?
 
Didžiausia paramos suma vienam projektui negali būti didesnė nei 100 000 Eur, o numatytas paramos intensyvumas – iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Kokios tinkamos finansuoti išlaidos?
 
Siekiant stiprinti teritorinių projektų bendradarbiavimą bus remiamos investicijos į žmogiškąjį kapitalą (pvz., mokymai), investicijos į viešosios poilsio, laisvalaikio, rekreacinės infrastruktūros kūrimą ir (arba) atnaujinimą, taip pat ekonominės veiklos vykdymas. Taigi, tinkamomis finansuoti išlaidomis bus laikomos projekto koordinavimo išlaidos, kurių dalis negali būti didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės: kelionių ir (arba) transporto nuomos, nakvynės, dienpinigių, automobilio stovėjimo mokamose automobilių stovėjimo vietose, pašto ir telekomunikacijų ryšių, susitikimų su projekto partneriais (renginio vietos nuomos, maitinimo) išlaidos. Taip pat projekto įgyvendinimo išlaidos, pvz., darbų ir paslaugų įsigijimas, leidinių leidyba ir kt. įgyvendinimo taisyklėse numatytos išlaidos bei bendrosios išlaidos. Pastarųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės ir ne didesnė kaip 1 800 Eur. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos ir infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma negali būti didesnė kaip 3 000 Eur.
 
Raginame pareiškėjus atkreipti dėmesį ir į netinkamų investicijų sąraše nurodytas investicijas, išdėstytas priemonės įgyvendinimo taisyklėse.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos srities „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ visas veiklas bus vertinami pagal šiuos atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai:
 
1. Įgyvendinant projektą dalyvaujančių projekto partnerių (VVG) skaičius:
 • 4 ir daugiau partnerių – suteikiama 30 balų;
 • 3 partneriai – suteikiama 20 balų.
 
2. Projekte dalyvaujančių partnerių įvairovė:
 • kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir dvisektorė VVG – suteikiama 20 balų;
 • kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir žuvininkystės VVG – suteikiama 10 balų;
dviejų skirtingų rūšių VVG:
 • kaimo vietovių VVG ir dvisektorė VVG – suteikiami 5 balai;
 • kaimo vietovių VVG ir miesto VVG – suteikiami 5 balai;
 • kaimo vietovių VVG ir žuvininkystės VVG – suteikiami 5 balai.
 
3. Projekto pagrindinis tikslas – siekti šio Europos Sąjungos kaimo plėtros prioriteto tikslinės srities įgyvendinimo:
 • 6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ A veiklos sritį „Veiklos įvairinimas, mažų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas“ – suteikiama 30 balų;
 • 3 prioriteto „Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“ A veiklos srities „Pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas geriau juos integruojant į žemės ūkio maisto produktų grandinę taikant kokybės schemas, kuriant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, propaguojant vietos rinkas ir pasitelkiant trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir organizacijas, taip pat tarpšakines organizacijas“ – suteikiama 30 balų;
 • 6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ B veiklos srities „Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas“ – suteikiama 20 balų;
 • 5 prioriteto „Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose“ C veiklos srities „Atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais“ – suteikiama 20 balų;
 • 4 prioriteto „Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas“ A veiklos srities „Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, be kita ko, „Natura 2000“ teritorijose ir teritorijose, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, gamtiniu požiūriu didelės vertės ūkininkavimui skirtose teritorijose, taip pat Europos kraštovaizdžių būklei“ – suteikiama 10 balų.
 
4. Projekto tikslinė grupė:
 • socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės (senyvo amžiaus žmonės, negalią turintys asmenys, skurdą ir skurdo riziką patiriančios šeimos, daugiavaikės šeimos, bedarbiai, kt.) – suteikiama 20 balų;
 • jauni žmonės (asmenys iki 40 metų) – suteikiama 10 balų.
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 40. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. balandžio 17 d. 08:47