Laukiama paraiškų dėl profesinių mokymų organizavimo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.08.05

Laukiama paraiškų dėl profesinių mokymų organizavimo

Laukiama paraiškų dėl profesinių mokymų organizavimo
Mokymo įstaigos, norinčios gauti paramą profesiniams mokymams organizuoti, nuo rugpjūčio 1 d. jau gali teikti paraiškas. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) jos bus renkamos iki rugsėjo 30 d.
 
Paraiškų rinkimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ skirta 3 008 742 Eur paramos lėšų.
 
Paraiškas gali teikti mokslo ir studijų institucijos, profesinio mokymo įstaigos bei kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.
 
Mokymai, kuriems teikiama parama
 
Paramą numatyta teikti už mokymų, skirtų skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse, organizavimą. Mokymų dalyviai – tai ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai bei kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, įregistravusieji valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantys žemės valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, tradiciniai amatininkai.
 
Mokymai gali būti organizuojami pagal formalią programą „Ūkininkavimo pradmenų mokymas“ (kodas 261062110) ir (arba) neformalias žemdirbių tęstinio mokymo programas, kurios yra įtrauktos į viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros sudarytą Žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų sąvadą. Remiantis šiuo sąvadu mokymai galės būti organizuojami pagal šias veiklos sritis: augalininkystės, gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, vaistažolių auginimo, veterinarijos, paukštininkystės ir kt.
 
Įgyvendinimo taisyklėse numatyti atskiri reikalavimai jauniesiems ūkininkams skirtiems mokymams. Jų metu privalomai turės būti įtrauktos keturios jaunųjų ūkininkų privalomosios mokymo programos: „Kompleksinės paramos reikalavimai (valdymo reikalavimai)“, „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“, „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“, „Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“. Reikalavimas netaikomas, jeigu pasirenkama bent viena iš šių sričių: žemės ūkio mechanizavimo, technikos, statybos, energetikos, miškininkystės, ekonomikos, apskaitos, kooperacijos, kaimo verslų, informacinių technologijų, darbo saugos ir kitos socialinės mokymo programos.
 
Paramos dydis ir kompensuojamos išlaidos
 
Didžiausia numatyta paramos suma vienam paramos gavėjui – 200 000 Eur su PVM. Finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Svarbus kriterijus apskaičiuojant paramos sumą – numatomas išmokyti galutinių naudos gavėjų ir mokymo valandų skaičius.
 
Pagal šią veiklą patirtos išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotąjį dirbančiojo mokymo valandos įkainį, nustatytą 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotame reglamente (ES) 2019/379. Valandinis fiksuotasis vienos mokymo valandos (60 min.), skirtos išmokyti vieną galutinį naudos gavėją, įkainis – 7,43 Eur su PVM. Išlaidos projekte kompensuojamos tik pagal šį įkainį (projekto vykdytojas negalės už projekto išlaidas atsiskaityti pagal faktines išlaidas, pateikęs išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus) atsižvelgiant į faktinį galutinių naudos gavėjų dalyvavimą. Faktinis galutinių naudos gavėjų dalyvavimas pagrindžiamas pildant lankomumo sąrašus arba lankomumo žurnalus, kuriuose turi būti nurodomas mokymo kursų dalyvių lankomumas mokymo valandomis bei išduotų kursų baigimo pažymėjimų numeriai.
 
Pareiškėjas paramos paraiškoje gali numatyti ir mažesnes prašomas sumas nei nustatytasis mokymo valandos įkainis. Įkainis negali būti keičiamas visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Atnaujinus mokymo valandos įkainį dėl pasikeitusių teisės aktų, kuriais vadovaujantis nustatytas mokymo valandos įkainis, atnaujintas mokymo valandos įkainis taikomas tik naujai teikiamoms paramos paraiškoms.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos bus suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 40. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais remiantis bus vertinami projektai ir už juos skiriami balai:
 
1.    Pareiškėjas planuoja išmokyti naudos gavėjų (rekomenduojamas mažiausias mokymo kursų dalyvių skaičius grupėje – 12, didžiausias – 25 (išskyrus mokymo kursus su kompiuterinėmis programomis, kuriuose rekomenduojamas mažiausias dalyvių skaičius grupėje – 8):
1.1. daugiau nei 300 – suteikiami 25 balai;
1.2. nuo 200 iki 300 įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
1.3. nuo 100 iki 199 – suteikiama 10 balų.
2.    Pareiškėjo patirtis, įgyvendinant panašius projektus, susijusius su profesiniu mokymu žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse, daugiau negu 5 metai (iki paramos paraiškos pateikimo dienos) – suteikiama 15 balų.
3.    Visus mokymo kursus veda lektoriai, kurie ugdomąja, šviečiamąja ar mokslo sklaidos veikla, susijusia su numatomo mokomojo renginio turiniu, užsiima daugiau kaip 3 metus (iki paramos paraiškos pateikimo dienos) (įrodoma juridinę galią turinčiais dokumentais (jei pateikiama pažyma apie lektorių patirtį, ji turi būti detali (su konkrečiais pavadinimais bei datomis)) – suteikiama 20 balų.
4.    Suplanuoti mokymai bus vykdomi:
4.1.   visuose Lietuvos rajonuose (išskyrus Alytaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Neringos, Palangos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Vilniaus miesto ir Visagino savivaldybes) – suteikiama 30 balų;
4.2.   daugiau nei 30 rajonų įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
4.3.   iki 30 rajonų – suteikiami 5 balai.
5.    Projekte numatomi mokymai, susiję su geros agrarinės būklės reikalavimų laikymusi ūkio veikloje, agrarine aplinkosauga ir klimato kaita – suteikiama 10 balų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugpjūčio 6 d. 12:36