Laiku atnaujinti valdų duomenis
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.12.15

Laiku atnaujinti valdų duomenis

Laiku atnaujinti valdų duomenis
Pareiškėjai kartą per kalendorinius metus privalo atnaujinti savo valdos registracijos duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Jei valdoje įvyko pasikeitimų, atnaujinti valdos registracijos duomenis privalu ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.
 
Reikalavimas atnaujinti valdos duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre (Valdų registre) aktualus ne tik deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus ūkininkams, bet ir siekiantiems paramos pagal kai kurias investicines Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones pareiškėjams.
 
Informuoti ir apie valdos duomenų pasikeitimą
 
Ūkininkai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, privalo atnaujinti valdos registracijos duomenis Valdų registre kartą per kalendorinius metus. Jeigu nuo ankstesnio valdos atnaujinimo iki paraiškos pateikimo dienos pareiškėjo žemės ūkio valdoje neįvyko pasikeitimų, Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) nurodoma, kad pareiškėjas atnaujina valdos duomenis paraiškos priėmimo metu. Tačiau, jei valdoje vyko pasikeitimų, seniūnijos darbuotojas, turintis prieigą prie Valdų registro informacinės sistemos, pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomi pasikeitimai, atnaujina valdos duomenis.
 
Jei valdoje įvyko pasikeitimų, pavyzdžiui, pasikeitus valdytojui, partneriui, pagrindinei ekonominei veiklai ar bet kuriam žemės sklypui, duomenis Valdų registre būtina atnaujinti per 30 dienų. Dokumentus, kuriais įrodomi pasikeitimai, galima pateikti seniūnijos, konsultavimo biuro darbuotojui arba teikti rašytinį prašymą ir atitinkamų valdos duomenų pokyčius patvirtinančių dokumentų kopijas Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC).
 
Atnaujinti valdų registracijos duomenis Valdų registre privalu ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.
 
Vėluojant – rizika prarasti paramą
 
Nors sankcijų už pavėluotą valdos duomenų registraciją nenumatyta, laiku valdų duomenų neatnaujinę pareiškėjai rizikuoja prarasti teisę į jiems priklausančią paramą.
 
Laiku neatnaujinus valdos duomenų, ŽŪIKVC gali inicijuoti valdos išregistravimą. ŽŪIVKC išregistravus valdą iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos, pareiškėjas prarastų teisę į jam priklausiusią paramą. Tuo atveju, jei iki šios datos pareiškėjui parama ar jos dalis jau išmokėta, pareiškėjas privalėtų lėšas grąžinti.
 
Jei valdos duomenys neatnaujinami trejus metus iš eilės arba mirus valdytojui ir per devynis mėnesius neatsiradus paveldėtojui, kuris tęstų ekonominę veiklą, ŽUIKVC turi teisę savarankiškai išregistruoti valdą. Išregistruotinos valdos peržiūrimos kiekvienų kalendorinių metų pradžioje.
 
Valdų duomenų atnaujinimas aktualus ir investicinių priemonių dalyviams
 
Atnaujinti valdų duomenis aktualu ir siekiantiems paramos pagal kai kurias KPP investicines priemones. Viena iš sąlygų, kurios lemia tinkamumą skirti paramą, yra ekonominis žemės ūkio valdos dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP). Jis apskaičiuojamas už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d. (rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų sausio 30 d.), ir už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d. (rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų rugpjūčio 31 d.).
 
Pareiškėjų, siekiančių paramos pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ekonominis žemės ūkio valdų dydis, išreikštas SP, privalo būti didesnis nei 8 000 Eur. Tuo tarpu pagal KPP priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“ remiami tik tie ūkiai, kurių žemės ūkio valdų dydis, išreikštas SP, paraiškos teikimo metu yra nuo 4 000 Eur.
 
Taip pat žemės ūkio valdos dydis aktualus pareiškėjams, siekiantiems paramos pagal KPP priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“. Ūkininkų, jaunųjų ūkininkų bei kitų žemės bei miško valdytojų ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškų pateikimo metu turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur (ši tinkamumo sąlyga netaikoma besikuriantiems ūkininkams).
 
Duomenys įvedami elektroniniu būdu
 
Informaciją seniūnijai ar ŽUIKVC pareiškėjas gali pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį. Pareiškėjų duomenys į PPIS įvedami elektroniniu būdu.
 
Valdų duomenis privalo atnaujinti ūkininkai, gaunantys tiesiogines išmokas už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, taip pat paramą pagal su plotu susijusias KPP priemones: „Ekologinis ūkininkavimas“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.
 
Atnaujinti valdų duomenis Valdų registre reikia ir paramos gavėjams pagal KPP priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ bei ankstesnio programinio laikotarpio priemones „Miškų aplinkosaugos išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gruodžio 15 d. 14:55