Laikomasi griežtos mokėjimo prašymų pateikimo terminų atidėjimo tvarkos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.10.12

Laikomasi griežtos mokėjimo prašymų pateikimo terminų atidėjimo tvarkos

Laikomasi griežtos mokėjimo prašymų pateikimo terminų atidėjimo tvarkos
Paramos gavėjai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ bei „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ turėtų atkreipti dėmesį, kad mokėjimo prašymų pateikimo terminai gali būti nukeliami tik projektams, atitinkantiems keliamus reikalavimus.
 
Neretai paramos gavėjai, pradėję įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis remiamus projektus, kreipiasi į paramą administruojančią Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), prašydami nukelti mokėjimo prašymo pateikimo terminą. Tam tikrais atvejais terminą prašoma nukelti ir ne vieną kartą. Daugiausia prašymų pratęsti pateikimo terminus gaunama pagal priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ bei „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“.
 
Minėtų dviejų KPP priemonių paramos gavėjai ženkliai atsilieka nuo projektų vykdytojų pagal kitas investicines priemones – ne tik nuolat prašoma nukelti mokėjimo prašymų pateikimo terminus, bet ir atliekama daug sutarčių keitimų  dėl projekto vietos ar pobūdžio, o jau baigtų įgyvendinti projektų kiekis pakankamai nedidelis. Atsižvelgiant į tai, kad KPP įgyvendinimo laikotarpis artėja į pabaigą bei siekiant užtikrinti tinkamą visų Europos Sąjungos skirtų paramos lėšų įsisavinimą, buvo detaliai apibrėžti atvejai, kuomet NMA galės pratęsti mokėjimo prašymų pateikimo terminus.
 
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad ši tvarka taikoma tik priemonių „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ bei „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ paramos gavėjams, įgyvendinantiems projektus nesupaprastinta tvarka.
 
Būtina pateikti dokumentus
 
NMA specialistai paprastai pritaria prašymui atidėti pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo terminą, jei paramos gavėjas nurodo pagrįstas priežastis, sutrukdžiusias mokėjimo prašymą pateikti laiku. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad terminas gali būti atidėtas tik iki trijų mėnesių, o iki minėto termino pabaigos privalo būti pateiktos galiojančios projekto finansavimo sutartys, dokumentai, įrodantys pirkimų įvykdymą, bei nekilnojamo turto, į kurį bus investuojama, nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinantys dokumentai. Gavę šiuos dokumentus, NMA specialistai galės įsitikinti, kad projektas yra įgyvendinamas.
 
Jei paramos gavėjas per tris mėnesius nuo termino nukėlimo nepateiks prašomų dokumentų ir mokėjimo prašymo, bus inicijuotas pažeidimo tyrimas, kuris gali pasibaigti sutarties nutraukimu.
 
NMA specialistai atliks patikrą
 
Pasitaiko atvejų, kai projekto vykdytojas pateikia prašomus dokumentus, tačiau pakartotinai kreipiasi dėl mokėjimo prašymo pateikimo termino nukėlimo. Tuomet NMA specialistai vertina nurodomas priežastis, dėl kurių neįmanoma įvykdyti projekto per paramos sutartyje nustatytą laikotarpį. Jei priežastys yra objektyvios, pagrįstos ir nepriklausančios nuo paramos gavėjo, terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams.  Taip pat nustatomos sąlygos, kurias paramos gavėjas privalės įvykdyti iki termino pratęsimo laikotarpio pabaigos:
 
  • jei įgyvendinant projektą siekiama įsigyti prekes – už jas turi būti sumokėta (bent 5 proc. avansinis mokestis) arba jos turi būti pristatytos;
  • jei įgyvendinant projektą siekiama atlikti darbus – jie turi būti pradėti realiai vykdyti.
 
Be to, siekdami įsitikinti, kad darbai tikrai pradėti vykdyti, o prekės – pristatytos, NMA specialistai atliks patikrą projekto įgyvendinimo vietoje.
 
Jei paramos gavėjas per nustatytą laikotarpį neįvykdys nurodytų sąlygų ir nepateiks mokėjimo prašymo, vėlgi bus inicijuotas pažeidimo tyrimas.
 
Sprendimas – tik gavus ekspertizės išvadą
 
Gali nutikti ir taip, jog paramos gavėjas kreipsis dėl to paties mokėjimo prašymo pateikimo termino nukėlimo ir trečią kartą.
 
Tokiu atveju, kilus abejonių, ar per priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytą maksimalų projekto įgyvendinimo laikotarpį yra įmanoma įgyvendinti projektą numatyta apimtimi, NMA gali būti inicijuojama ekspertizė, kurios metu nepriklausomi ekspertai pareikš nuomonę, ar įmanoma projektą įgyvendinti laiku. Tik gavus ekspertizės išvadą, bus priimtas sprendimas dėl tolesnio projekto administravimo ar pažeidimo tyrimo inicijavimo.
 
NMA specialistai pažymi, kad aprašyta mokėjimo prašymų pateikimo terminų atidėjimo tvarka bus taikoma neatsižvelgiant į bet kokias naujai atsiradusias aplinkybes – pavyzdžiui, perdavus įsipareigojimus kitiems asmenims, pakeitus projekto pobūdį ar pan.
 
Vėluojantiems taikomos sankcijos   
 
Projektų vykdytojai taip pat turi atkreipti dėmesį, kad, pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, paramos suma mažinama 0,5 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną. Jei priimamas sprendimas netenkinti paramos gavėjo prašymo nukelti pateikimo terminą, paramos gavėjui taikoma numatyta sankcija – mažinama paramos suma už kiekvieną pavėluotą dieną nuo sutartyje numatytos mokėjimo prašymo pateikimo dienos.
 
Taigi, paramos gavėjas, besikreipiantis dėl termino nukėlimo likus kelioms dienoms iki sutartyje numatytos datos, turėtų įvertinti ir tai, kad teisės aktuose nustatytas 20 darbo dienų terminas, per kurį NMA turi pateikti sutikimą arba nesutikimą pratęsti terminą. NMA nusprendus nepratęsti termino, sankcija bus taikoma nuo sutartyje numatytos mokėjimo prašymo pateikimo, o ne nuo NMA sprendimo priėmimo dienos.
 
Kaip numatyta priemonių „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ bei „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ įgyvendinimo  taisyklėse, pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 60 darbo dienų nuo paramos sutartyje nustatytos datos. Vėliau pateikti mokėjimo prašymai nepriimami.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:21