Laikas teikti paraiškas konsultavimo paslaugoms
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.05.16

Laikas teikti paraiškas konsultavimo paslaugoms

Laikas teikti paraiškas konsultavimo paslaugoms
Nuo šiandien, gegužės 16 d., renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“.
 
 
 
 
 
Kam skirta parama
 
Paraiškas iki rugpjūčio 31 d. gali teikti:
 
 • ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai;
 • miško valdytojai;
 • kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
 
Šiam veiklos srities paraiškų rinkimo etapui skirta 1 100 000 Eur paramos lėšų.
 
Pageidaujančių gauti paramą ūkininkų, jaunųjų ūkininkų, kitų žemės valdytojų, užsiimančių žemės ūkio veikla, ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur. Reikalavimas būti įregistravus žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre taikomas ne tik minėtiems pareiškėjams, bet ir miško valdytojams. Pastariesiems keliamas dar ir atskiras reikalavimas – turėti ne mažesnį kaip 1 ha miško plotą.
 
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės galės pretenduoti gauti paramą, jei jos veikia kaimo vietovėje, t. y. vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija šešių tūkstančių (savivaldybių centrai, nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus, nelaikomi kaimo vietovėmis). Taip pat taisyklėse yra nustatytas reikalavimas, kad įmonės statusas turi atitikti apibrėžtąjį Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.
 
Vienam konsultavimo paslaugų gavėjui per KPP įgyvendinimo laikotarpį didžiausia galima pasinaudoti konsultavimo paslaugomis suma yra 1500 Eur be PVM.
 
Paraiškų priėmimas
 
Paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai gali būti pateiktos tik elektronine forma, užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt. Pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (popierinis dokumentas – nuskenuotas). Paraiška ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val.
 
ŽŪMIS juridiniai asmenys galės prisijungti pateikę agentūrai įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą. Įgaliojimai reikalingi visais atvejais – net ir tada, kai pats vadovas nori atstovauti savo įmonei, turi išsirašyti įgaliojimą.
 
Visą būtiną informaciją apie naudojimąsi ŽŪMIS sistema galima rasti www.zumis.lt tinklapio viršuje, dešinėje pusėje, paspaudus nuorodą „Pagalba“.
 
Projektams taikomi atrankos kriterijai
 
Jei lėšų suma, kuri gali būti paskirstyta konsultavimo paslaugoms gauti pagal atskirus pareiškėjus, yra didesnė arba lygi 2016−2018 metais planuojamai skirti paramos sumai pagal priemonės veiklos sritį, taikomi atrankos kriterijai.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, taikomi mažėjančios svarbos tvarka, kuriais remiantis bus vertinamos paraiškos:
 
 • Ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, kurie paraiškos pateikimo metu:
  • yra pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir „Dirvožemio apsauga“;
  • pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą ir (arba) Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašą, ir (arba) Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašą privalo sudaryti tręšimo planus ir juos įgyvendinti;
  • pagal teisės aktų reikalavimus yra sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai;
  • yra jaunieji ūkininkai (iki 40 metų amžiaus);
  • turi ne mažiau kaip 10 sutartinių gyvulių.
 
 • Miško valdytojai paraiškos pateikimo metu:
  • yra fiziniai asmenys;
  • miško valda patenka į saugomas teritorijas.
 
 • Kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės paraiškos pateikimo metu:
  • įmonė veikia ne ilgiau kaip 3 metus;
  • įmonė veikia savivaldybėje, kurioje registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis pagal skelbiamus Lietuvos statistikos departamento duomenis yra aukštesnis nei vidutinis Lietuvos Respublikoje;
  • įmonė turi ne mažiau kaip 2 darbuotojus.
 
Tuo atveju, jei lėšų suma pagal pateiktas paraiškas viršija lėšų sumą, kuri yra suplanuota ir gali būti paskirstyta konsultavimo paslaugoms gauti 2016–2018 metais, o po paraiškų priėmimo termino pabaigos nėra skiriama papildomų lėšų priemonės veiklos sričiai finansuoti, pareiškėjams, tinkamiems gauti paramą ir atitinkantiems tą patį prioritetinį kriterijų, pagal kurį nepakanka lėšų, agentūra pirmenybę teiks:
 
 • ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams bei miško valdytojams, kurių žemės ūkio ar miško valdos plotas yra didesnis, vertinant pagal paskutinės patvirtintos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos duomenis;
 • miško valdytojams, kurių miško valdos plotas yra didesnis, vertinant pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenis;
 • kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios veikia trumpesnį laiką, vertinant pagal įmonės įregistravimo datą.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 18 d. 21:55