Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.01.10

Laikas teikti metines ataskaitas

Laikas teikti metines ataskaitas
Nuo metų pradžios iki balandžio 30 d. įvykdžiusieji investicinius projektus privalo Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikti metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius metus. Ataskaitos teikiamos siekiant užtikrinti tinkamą ES lėšomis remiamų projektų kontrolę ir po jų įgyvendinimo, t. y. 5 arba 7 projekto priežiūros metus.
 
Ataskaitas reikia teikti laiku
 
Primintina, kad metines ataskaitas būtina teikti per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS) adresu www.zumis.lt, o tie paramos gavėjai, kurie ataskaitas teikia juridinių asmenų vardu, turėtų atkreipti dėmesį, ar nėra pasibaigę jų įgaliojimų teikti dokumentus per ŽŪMIS terminai. Tai itin aktualu, jei praeitais metais pateiktuose įgaliojimuose iš viso nebuvo nurodyti jų galiojimo terminai – tuomet laikoma, kad atstovavimas fiziniam asmeniui naudotis ŽŪMIS juridinio asmens vardu buvo suteiktas tik vieneriems metams.
 
Ataskaitas reikia pateikti laiku, t. y. iki balandžio 30 d. Paramos gavėjui iki minėtos datos nespėjus to padaryti, siunčiamas raštas, nustatantis naują ataskaitos pateikimo terminą. Jei ir per naujai nustatytą laiką ataskaita nepateikiama, gali būti taikoma sankcija.
 
Duomenys kruopščiai tikrinami
 
Nors pildant ataskaitą per ŽŪMIS ir paliekant neužpildytų laukelių arba nurodant ne tuos duomenis, ataskaitos negalima pateikti, vis dėlto metines ataskaitas būtina užpildyti tiksliai, nesuklysti suvedant duomenis, pateikti visą reikalingą papildomą informaciją. Paramos gavėjo metinės ataskaitos duomenys kruopščiai patikrinami pagal viešuosiuose registruose pateiktą informaciją. Ataskaitą vertinančiam specialistui radus neatitikimų, paramos gavėjo gali būti paprašyta pateikti paaiškinimą arba patikslinti duomenis – tai reikėtų padaryti nedelsiant.
 
Būtina laikytis įsipareigojimų
 
Vadovaujantis praėjusių metų patirtimi, tenka pastebėti, kad vertinant ataskaitas nustatoma nemažai pažeidimų, dėl kurių paramos gavėjams buvo pritaikytos sankcijos.
 
Pažeidimas gali būti fiksuojamas ir sankcija taikoma, jei paramos gavėjas nesilaiko ir šių paraiškoje numatytų įsipareigojimų: nepasiekia ir (arba) neišlaiko projekto priežiūros rodiklių bei (arba) projekto atrankos kriterijų, nesilaiko ekonominio gyvybingumo reikalavimų, nevykdo gautos paramos viešinimo, pakeičia remiamos veiklos pobūdį, tikslus ar įgyvendinimo sąlygas, nutraukia projekte numatytą veiklą ar ją perkelia už projekto įgyvendinimo teritorijos ribų, neapdraudžia turto, kuriam įsigyti ar sukurti buvo suteikta parama, nustoja vykdyti projektą, nesiekia nustatytų projekto uždavinių, tikslų, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės tinkamai projekto kontrolei vykdyti, nesilaiko reikalavimo tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, nuomojamų pastatų, statinių, patalpų, kuriuose pagal projektą iš paramos lėšų atliekami kapitalinio remonto darbai ir (arba) kuriuose numatyta vykdyti projektą, nuomos sutartis neįregistruota Nekilnojamojo turto registre, taip pat, jei įgyvendinimo taisyklėse numatyta – be rašytinio NMA sutikimo parduoda ar kitaip perleidžia, perduoda (išnuomoja ir kt.) turtą, įsigytą už paramos lėšas, įkeičia turtą, kuriam įsigyti buvo suteikta parama.
 
 
Sankcijų dydžiai už minėtus pažeidimus nustatyti Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus taikymo metodikoje.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. sausio 10 d. 16:41