Laikas rengti paraiškas parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai vykdyti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.09.10

Laikas rengti paraiškas parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai vykdyti

Laikas rengti paraiškas parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai vykdyti
Nuo spalio 4 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia mokymo įstaigas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“. Paraiškos bus renkamos iki  lapkričio 26 d.
 
Naujai parengtas priemonės įgyvendinimo taisykles, taikomas 2021 metais teikiamoms paraiškoms, rasite čia.
 
Kam skirta parama
 
Paraiškas kviečiamos teikti mokslo ir studijų institucijos bei profesinio mokymo įstaigos, taip pat kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą. Šios mokymo įstaigos paramos lėšomis turės galimybę rengti parodomuosius bandymus, organizuoti informavimo renginius, kuriais bus skleidžiamos mokslo žinios ir inovacijos žemės, maisto, miškų ūkio ir kaimo plėtros sektoriuose.
 
Renginiai turės būti skirti ūkininkams, jų šeimos nariams, partneriams, ūkio darbuotojams bei kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės, maisto ar miškų ūkio veikla, įregistravusiems valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Mokymų dalyviais gali būti ir kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantys žemės valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, taip pat tradiciniai amatininkai.
 
Paramos suma
 
Šiemet paraiškų pagal KPP veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ surinkimo etapui skirta 1 969 635 Eur paramos lėšų.
 
Vienam projektui įgyvendinti galės būti skirta parama, siekianti 150 000 Eur su PVM. Numatyta kompensuoti iki 100 proc. visų projektui įgyvendinti tinkamų išlaidų.
 
Kokios išlaidos kompensuojamos
 
Išlaidos galės būti kompensuojamos, jei vienos dienos seminaro, lauko dienos arba dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupės narių susitikimo organizavimo kaina neviršys 740 Eur be PVM, tuo tarpu didžiausia galima konferencijos organizavimo kaina – 3 500 Eur be PVM.
 
Vienas pareiškėjas per paraiškų teikimo laikotarpį, kaip ir anksčiau, gali pateikti iki 3 paraiškų įgyvendinti parodomuosius projektus pagal gyvulininkystės, augalininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ir miškų ūkio sektorius.
 
Paramos lėšomis galės būti kompensuojama: darbo užmokestis arba atlygis lektoriams, seminarų, lauko dienų, grupės susitikimų, konferencijų organizavimas arba seminarų, lauko dienų, konferencijų, grupės susitikimų paslaugų pirkimas, kelionės ir (arba) transporto (nuomos ir kitos transporto išlaikymo), komandiruočių (kai į komandiruotes vyksta pareiškėjo darbuotojai) išlaidos, parodomojo bandymo įrengimas ir vykdymas arba parodomojo bandymo įrengimo ir vykdymo paslaugos pirkimas pagal parodomojo bandymo metodiką, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų lauko dienos ir (arba) seminaro, ir (arba) kitų informavimo renginių dalyviams gamyba, projektui viešinti skirto informacinio straipsnio parengimas, lankstinuko, rekomendacijų galutiniams naudos gavėjams parengimas ir leidyba, paramos viešinimo išlaidos, taip pat netiesioginės išlaidos, tai – darbo užmokestis arba atlygis projektą administruojantiems asmenims (ne daugiau kaip 3 etatai).
 
Kita svarbi informacija
 
Paraiškos renkamos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Pareiškėjas privalo įgyvendinti projektą per ne ilgesnį kaip 36 mėnesiai nuo paramos sutarties pasirašymo dienos laikotarpį – renginių organizavimo veiklos negali būti pradėtos, kol nepasirašyta paramos sutartis. Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.
 
Informavimo renginiai gali būti organizuojami tiesioginio kontakto su paramos gavėjais būdu (ūkininko ir (arba) miško valdytojo ūkyje, įmonėje, auditorijoje ir pan.), o paskelbto karantino, ekstremaliosios situacijos metu ar nenugalimos jėgos (force majeure) atvejais, renginiai gali vykti ir įvairiais nuotoliniais būdais, užtikrinant kontrolės galimybę atsakingoms institucijoms.
 
Atrankos kriterijai
 
Pateikti projektai pagal KPP veiklos sritį bus vertinami pagal atrankos kriterijus. Už tai, kaip paraiška atitiks nustatytus kriterijus, bus skiriamas atitinkamas balų skaičius.
1. Pareiškėjo patirtis, įgyvendinant panašius projektus, susijusius su parodomųjų bandymų vykdymu, seminarų ir lauko dienų žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse organizavimu, daugiau negu 3 metai – suteikiama 10 balų.
 
2. Numatomų suformuoti grupių skaičius:
- 5 ir daugiau grupių – suteikiama 10 balų;
- 4 grupės – suteikiami 5 balai.
 
3. Projekto vadovas turi ne trumpesnę kaip 2 metų vadovavimo patirtį panašiems projektams, susijusiems su parodomųjų bandymų vykdymu, seminarų, lauko dienų ir informavimo renginių žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse organizavimu, – suteikiami 5 balai.
 
4. Lektoriai, kurie dalyvauja projekte, ugdomąja, šviečiamąja, konsultavimo ar mokslo sklaidos veikla, susijusia su numatomo renginio turiniu, užsiima daugiau kaip 3 metus (įrodoma juridinę galią turinčiais dokumentais, jei pateikiama pažyma apie lektorių patirtį, ji turi būti detali (su konkrečiais veiklų pavadinimais bei datomis)) – suteikiama 15 balų.
 
5. Parodomojo bandymo informavimo veiklas organizuoti numatoma:
- visose Lietuvos apskrityse – suteikiama 15 balų;
- daugiau nei 5 apskrityse įskaitytinai – suteikiama 10 balų.
 
6. Projektas susijęs su viena iš sričių (pagrindimas pateikiamas paraiškos III skyriuje ,,Projekto aprašymas“):
- biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga dirbamojoje žemėje ir (arba) integruotu augalų apsaugos produktų naudojimu – suteikiama 20 balų;
- gyvulininkystės ir (arba) sodininkystės, ir (arba) uogininkystės, ir (arba) daržininkystės sektoriaus (-ių) plėtra, ir (arba) papildoma ne žemės ūkio veikla – suteikiama 15 balų;
- agrarinės aplinkosaugos ir klimato kaitos mažinimo veikla (išskyrus biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugą dirbamoje žemėje ir (arba) integruotą augalų apsaugos produktų naudojimą) – suteikiama 10 balų.
 
7. Numatomas pareiškėjo prisidėjimas savo lėšomis prie tinkamų finansuoti išlaidų:
- daugiau kaip 15 proc. – suteikiama 15 balų;
- nuo 14 iki 15 proc. įskaitytinai – suteikiama 14 balų;
- nuo 13 iki 14 proc. įskaitytinai – suteikiama 13 balų;
- nuo 12 iki 13 proc. įskaitytinai – suteikiama 12 balų;
- nuo 11 iki 12 proc. įskaitytinai – suteikiama 11 balų;
- nuo 10 iki 11 proc. įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
- nuo 9 iki 10 proc. įskaitytinai – suteikiami 9 balai;
- nuo 8 iki 9 proc. įskaitytinai – suteikiami 8 balai;
- nuo 7 iki 8 proc. įskaitytinai – suteikiami 7 balai;
- nuo 6 iki 7 proc. įskaitytinai – suteikiami 6 balai;
- nuo 5 iki 6 proc. įskaitytinai – suteikiami 5 balai;
- nuo 4 iki 5 proc. įskaitytinai – suteikiami 4 balai;
- nuo 3 iki 4 proc. įskaitytinai – suteikiami 3 balai;
- nuo 2 iki 3 proc. įskaitytinai – suteikiami 2 balai;
- nuo 1 iki 2 proc. įskaitytinai – suteikiamas 1 balas.
 
8. Projekte dalyvaus žaliąjį diplomą ar miško sertifikatą pagal tarptautines miškų sertifikavimo sistemas turintis (-ys) ūkis (-iai) – suteikiami 5 balai.
 
9. Parodomuoju bandymu pagrindžiama metodo taikymo ekonominė ir (arba) aplinkosaugos gerinimo nauda – suteikiami 5 balai (su paramos paraiška pateikiamas parodomojo bandymo ekonominės naudos apskaičiavimas ir (arba) aplinkosaugos gerinimo naudos aprašymas).
 
Norint gauti paramą privaloma surinkti mažiausiai 50 balų. Paraiškos, nesurinkusios privalomojo balų skaičiaus, bus atmestos.
 
Naudinga informacija
 
Nuotrauka iš istockphoto.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. rugsėjo 10 d. 14:04