Kviečiame tradicinius amatininkus teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.03.29

Kviečiame tradicinius amatininkus teikti paraiškas

Kviečiame tradicinius amatininkus teikti paraiškas
Nuo kovo 28 d. iki balandžio 29 d. tradiciniai amatininkai kviečiami teikti paraiškas pagal Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programos priemonės „Saugoti tautinį paveldą, skatinti bendruomenines ir kitas iniciatyvas“ papriemonę „Tautinio paveldo išsaugojimas“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 156 440 Eur paramos lėšų.
 
Tautinio paveldo veiklos finansavimo tikslas – skatinti tautinio paveldo produktų saugojimą, kūrimą ir realizavimą, populiarinti tradicinius amatus ir tautinio paveldo produktus, formuoti patrauklų tautinio paveldo produktų įvaizdį šalyje ir užsienyje.
 
Finansuojamos veiklos
 
Pagal šią paramos priemonę pagalba gali būti skiriama:
 • kompensuoti A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidas;
 • A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktams kurti, pagaminti, demonstruoti, realizuoti ir (arba) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje;
 • A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių leidybai;
 • tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimas organizuoti.
Tinkami pareiškėjai
 • fiziniai asmenys, kuriems suteiktas A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikatas ir kurie yra sumokėję atitinkamą valstybės rinkliavą;
 • fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriantys ir (arba) gaminantys, ir (arba) realizuojantys sertifikuotus A arba B kategorijos tautinio paveldo produktus;
 • asociacijos, vienijančios tautinio paveldo produktų kūrėjus;
 • A kategorijos tradicinių amatų meistrai ir (arba) tradicinių amatų centrai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytą tradicinių amatų centro apibrėžimą bei atlieka Įstatyme nustatytas funkcijas, kai tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus veda A kategorijos tradicinių amatų meistrai.
Paraiškų teikimo būdai
 
Paraiškos (Taisyklių 1 priedas) teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį, registruota pašto siunta, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, arba el. paštu crypt:ZG9rdW1lbnRhaUBubWEubHQ=:xx. El. paštu teikiami dokumentai (DOC arba DOCX formatu) turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Paraiškos, pateiktos kitais būdais (neregistruotu paštu, faksu ir t. t.) arba pateiktos elektroniniu paštu, bet nepasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, nepriimamos. Kartu su paraiška turi būti pateikti Taisyklių 28 punkte nurodyti dokumentai.
 
Paramos dydis ir intensyvumas
 
Didžiausia galima pagalbos suma, teikiama vienam galutiniam pagalbos gavėjui vieniems metams – 10 000 Eur.
 
Galutiniai pagalbos gavėjai yra fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriantys ir (ar) gaminantys tautinio paveldo produktus Lietuvoje. Jeigu paraišką teikia asociacija arba tradicinių amatų centras, galutinis pagalbos gavėjas yra jos / jo narys, nurodytas paraiškos galutinių pagalbos gavėjų sąraše.
 
Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. – B tautinio paveldo produktų kategorijai. Kai kreipiamasi paramos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidoms, gali būti skiriama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Skiriamų lėšų dydis skaičiuojamas atsižvelgiant tik į paraiškoje nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas. Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos išlaidų rūšys nurodytos įgyvendinimo taisyklių IV skyriuje.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už numatomas įsigyti (įsigytas) prekes ir paslaugas nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai:
 • jį faktiškai sumoka pareiškėjas, nesantis PVM mokėtojas;
 • pareiškėjo, PVM mokėtojo, veikla, kuriai organizuoti teikiama pagalba pagal priemonės įgyvendinimo taisykles, nėra laikoma ekonomine veikla, ir už įsigytas šiai veiklai reikalingas prekes ar paslaugas pareiškėjas negalės susigrąžinti PVM.
Jeigu PVM pripažįstama tinkama finansuoti išlaida, pareiškėjas įsipareigoja nesiekti susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto.
 
Lėšų skyrimas ir atrankos kriterijai
 
Jeigu gautose paraiškose bendras prašomos pagalbos sumos poreikis didesnis nei paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirta bendra pagalbos suma, pareiškėjams taikomi šie pirmumo kriterijai (mažėjančios svarbos tvarka):
 • paraiška teikiama organizuoti sertifikuotą tradicinį renginį;
 • pareiškėjas nėra maitinimo paslaugas teikianti įmonė (jei pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras, reikalavimą turi atitikti visi galutiniai pagalbos gavėjai).
Jei kvietimui skirtų lėšų nepakanka pareiškėjų, kurie nėra maitinimo paslaugas teikiančios įmonės, paraiškoms finansuoti, paraiškos reitinguojamos pagal surinktų atrankos balų skaičių:
 • paraiška teikiama dalyvauti Lietuvos Respublikoje rengiamose seną tradiciją turinčiose parodose, mugėse ir (ar) kituose viešuosiuose renginiuose (atrankos balai sumuojami už kiekvieną renginį):
 • Dainų šventė – 2 balai;
 • Šv. Baltramiejaus mugė – 2 balai;
 • tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ – 2 balai;
 • festivalis „Skamba, skamba kankliai“ – 2 balai;
 • Kaziuko mugė – 1 balas;
 • respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“ – 1 balas;
 • tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“ – 1 balas;
 • festivalis „Sostinės dienos“ – 1 balas;
 • Jūros šventė – 1 balas;
 • tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“ – 1 balas;
 • paraiška teikiama tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams organizuoti – po 1 balą už kiekvieną edukacinį užsiėmimą (už šį kriterijų maksimali balų suma – 10);
 • paraiška teikiama tradicinio amato demonstravimui renginio metu– po 1 balą už kiekvieną renginį, kuriame demonstruojamas amatas;
 • paraiška teikiama populiarinti ne maisto ir gėrimų tautinio paveldo produktus – 2 balai (jei pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras, reikalavimą turi atitikti visi galutiniai pagalbos gavėjai);
 • projekte numatoma daugiau prisidėti nuosavomis lėšomis (paraiškoje nurodomas ne mažiau kaip 10 proc. punktais mažesnis nei galimas maksimalus (80 arba 50 proc.) pagalbos dydis) – 2 balai;
 • pagalba pagal Taisykles būtų gaunama pirmą kartą – 2 balai (balai nesuteikiami, jei pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras).
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. kovo 29 d. 10:16