Kviečiame teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.07.19

Kviečiame teikti paraiškas

Kviečiame teikti paraiškas
Nuo rugpjūčio 1 d. ūkininkai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Paraiškos bus priimamos iki spalio 31 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Tai antras paraiškų rinkimo 2018 m. etapas, skirta 214 778 Eur paramos lėšų. Dėl paramos gali kreiptis žemės ūkio veiklos subjektai, auginantys ir (arba) gaminantys ir tiekiantys rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, ir nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio valdą (kaip valdytojai arba partneriai).
 
Remiamos kokybės sistemos
 
Parama teikiama pareiškėjams, naujai įsijungiantiems į tris pagal priemonę remiamas kokybės sistemas – ekologiškų produktų gamybos sistema, Europos Sąjungos (ES) pripažintų produktų gamybos sistema ir nacionalinė maisto kokybės sistema (NKP kokybės sistema). Pažymėtina, kad parama teikiama tik tiems NKP kokybės sistemoje dalyvaujantiems pareiškėjams, kurie paraiškas pateikė iki 2018 m.
 
Siekiantys vykdyti ekologiškų produktų gamybos veiklą turi auginti ir (arba) gaminti ir tiekti rinkai neperdirbtus arba perdirbtus ekologiškus produktus (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus), skirtus tiesiogiai žmonėms vartoti.
 
ES pripažintų produktų sistemos dalyviai turi gaminti ir tiekti rinkai produktus, kurių pavadinimai įregistruoti Europos Sąjungos duomenų sistemoje, viename iš registrų: saugomos kilmės nuorodos (SKVN), saugomos geografinė nuorodos (SGN) arba garantuoto tradicinio gaminio (GTG). Minėtoje duomenų sistemoje yra šie produktai: mėsos gaminys „Lietuviškas skilandis“, Seinų / Lazdijų krašto medus, lietuviškas varškės sūris, midus „Stakliškės“, pieno gaminys „Žemaitiškas kastinys“, Daujėnų naminė duona, sūris „Liliputas“.
 
Parama teikiama pirmą kartą įsijungiantiems į kokybės sistemas žemės ūkio veiklos subjektams. Paraiška turi būti pateikta per dvejus metus nuo pirmojo patvirtinamojo dokumento, sertifikato išdavimo arba gamintojo įregistravimo SKVN, SGN arba GTG registruose. Parama teikiama pareiškėjams, dalyvaujantiems vienoje ar keliose kokybės sistemose.
 
Parama teikiama iki penkerių metų
 
Vykdantiems veiklą pagal priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus. Parama ekologiškų produktų gamybos sistemos dalyviams siekia iki 2 998 Eur, ES pripažintų produktų gamybos sistemų dalyviams – 2 776 Eur, NKP gamybos sistemos dalyviams – 2 895 Eur per metus. Finansuojamos išlaidos – būtinos numatytai veiklai vykdyti ir numatytos paraiškoje bei patirtos ne anksčiau kaip nuo paraiškos pateikimo dienos.
 
Paramos lėšomis, priklausomai nuo pasirinktos veiklos srities, gali būti finansuojamos sertifikavimo, kontrolės, apmokėjimo už tyrimus, numatytus kokybiškų žemės ūkio produktų specifikacijose, išlaidos.
 
Taip pat iš dalies kompensuojamos kanceliarinių prekių, smulkios biuro bei kompiuterinės įrangos įsigijimo, kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, reklaminio stendo, reklaminių juostų, lipdukų dizaino sukūrimo ir įsigijimo bei kitos išlaidos. Kompensuojamas ir metinis įnašas už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.
 
Atrankos kriterijai
 
Atsižvelgiant į atitiktį KPP priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams, paraiškai suteikiami balai. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu paraiškų vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko privalomo mažiausio 50 balų skaičiaus, ji yra atmetama ir toliau nevertinama.
 
Paraiškų atrankos kriterijai:
  • Jei pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra iki 8 000 Eur įskaitytinai, suteikiama 50 balų; didesnis kaip 8 000 Eur – suteikiama 30 balų.
  • Pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo / asociacijos narys – suteikiama 30 balų.
  • Pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintose mokymų programose, susijusiose su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, NKP gamybos sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi (pateiktas Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro išduotas rašytinės formos mokymų baigimo pažymėjimas), – suteikiama 20 balų.
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. liepos 19 d. 10:55