Kviečiame teikti paraiškas pagal KPP priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.07.05

Kviečiame teikti paraiškas pagal KPP priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“

Kviečiame teikti paraiškas pagal KPP priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“
Nuo šių metų liepos 2 d. renkamos paraiškos paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrąją (pienininkystės sektoriaus restruktūrizavimas – pieno perdirbimo projektai) ir trečiąją veiklos (trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas) sritis gauti. Paraiškų laukiama iki rugpjūčio 31 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal projekto įgyvendinimo vietą. Pristatome pagrindinius reikalavimus pareiškėjams, siekiantiems paramos pagal minėtos priemonės antrąją veiklos sritį.
 
Parama pienininkystės ūkiams
 
Vadovaujantis KPP priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ naujomis, nuo 2012 metų galiojančiomis, įgyvendinimo taisyklėmis, siekiantys paramos pagal antrąją veiklos sritį asmenys turi užsiimti pieno gamyba, pieno (pagaminto valdoje) apdorojimu (rūšiavimu, pakavimu, surinkimu ir t. t.), perdirbimu ir tiekimu rinkai. Paramos gali kreiptis taip pat žemės ūkio kooperatyvai, kurie supirktą iš savo narių jų ūkiuose pagamintą pieną apdoroja, perdirba ir tiekia rinkai.
 
Paraiškas gali teikti ūkininkai ir juridiniai asmenys, taip pat mokslo ir mokymo institucijos, turinčios eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius, bandymų ūkius, kuriuose gaminami žemės ūkio produktai ir (arba) teikiamos paslaugos žemės ūkiui.
 
Pareiškėjo veikla priskiriama prie pienininkystės veiklos, jei pareiškėjo praėjusiais arba ataskaitiniais metais iš pienininkystės veiklos gautos pajamos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų valdos veiklos pajamų (taikoma pieninei galvijininkystei).
 
Galimi pareiškėjai
 
Siekiančių paramos pagal KPP priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrąją veiklos sritį asmenų pajamos iš žemės ūkio veiklos per 2 metų laikotarpį iki paraiškos pateikimo kasmet turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos veiklos pajamų (šis reikalavimas netaikomas mokslo ir mokymo institucijoms, pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams).
 
Pareiškėjo ūkis turi veikti ne trumpiau kaip 2 metus iki paraiškos paramai gauti pateikimo, o jo dydis – ne mažesnis kaip 4 EDV (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams).
 
Pareiškėjas, investuojantis į pienininkystės sektorių, privalo turėti pieno kvotą, atitinkančią esamus gamybinius pajėgumus. Jei pareiškėjas yra kooperatyvas, jo nariai privalo turėti pieno kvotą, atitinkančią esamus gamybinius pajėgumus. Jeigu pareiškėjo projekte numatytas gamybinių pajėgumų didinimas, turi būti numatyta bei pagrįsta ir pieno kvotos didinimo galimybė (šio punkto reikalavimas taikomas pieninei galvijininkystei).
 
Pareiškėjas turi turėti žemės ūkio srities išsilavinimą ar būti išklausęs pagrindinių ūkininkavimo žinių kursus arba turėti didesnę kaip 2 metų ūkininkavimo patirtį (šis reikalavimas netaikomas juridiniams asmenims).
 
Finansuojamos išlaidos
 
Pagal KPP priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrąją veiklos sritį finansuojamos naujos pieno (gamybos, apdorojimo, perdirbimo ir tiekimo rinkai) įrangos ir technologinių įrenginių (įskaitant valymo, kompiuterinės įrangos, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonių) įsigijimo išlaidos.
 
Prie finansuojamų priskiriamos taip pat statybos ir rekonstrukcijos išlaidos. Remiama gamybinių pastatų ar statinių statyba ir rekonstravimas, naujų statybinių medžiagų įsigijimas, infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su pieno gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizuoti.
 
Taip pat paramos lėšomis kompensuojamos bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų suma be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gali būti ne didesnė kaip 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų).
 
Atkreiptinas dėmesys, kad pagal naująsias įgyvendinimo taisykles nėra remiamas jokios žemės ūkio technikos įsigijimas.
 
Paramos dydis
 
Pareiškėjai pagal priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrąją veiklos sritį gali tikėtis, kad jiems bus kompensuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse – iki 60 proc., tas pats paramos intensyvumas taikomas ir jauniesiems ūkininkams. Jei jaunasis ūkininkas ūkininkauja mažiau palankiose vietovėse – paramos intensyvumas padidėja iki 70 proc.
 
Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui projektui įgyvendinti negali viršyti 2 mln. Lt.  2007–2013 metų laikotarpiu – 2 mln. 416 tūkst. 960 Lt (kai pareiškėjas nepriklauso partnerių ir (arba) susijusių įmonių grupei).
 
Į didžiausią paramos sumą neįskaičiuojama parama pagal KPP priemones „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“, „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“, „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“,  „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, Nitratų direktyvos Nr. 91/676/EEB reikalavimų įgyvendinimas, BPD priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ projektai, „Leader metodo įgyvendinimas“.
 
Paraiškų vertinimo pirmumo kriterijai
 
Priemonės „Žemės ūkio valdos modernizavimas“ antroji veiklos sritis KPP įgyvendinimo laikotarpiu yra viena iš populiariausių. Pernai gautose paraiškose prašoma paramos suma viršijo skirtąją metams 4 kartus. Remiamiems projektams atrinkti buvo taikomi įgyvendinimo taisyklėse nustatyti paraiškų vertinimo pirmumo kriterijai.
 
2012 m. priemonės antrajai veiklos sričiai skirta 14,78  mln. Lt paramos lėšų. Jei ir šiemet prašoma paramos suma viršys skirtąją metams, paraiškos bus vertinamos pagal 2012 m. įgyvendinimo taisyklėse nustatytus pirmumo kriterijus.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad šiais metais pareiškėjai paramos pagal antrąją veiklos sritį gali kreiptis dviem būdais: ne didesnės kaip 150 tūkst. Lt ir didesnės kaip 150 tūkst. Lt paramos. Atsižvelgiant į siekiamos paramos dydį, pildomos skirtingos paraiškos paramai gauti formos. Taip pat gautoms paraiškoms taikomi pirmumo kriterijai, priklausys nuo paraiškos teikimo būdo.
 
Paraiškų vertinimo pirmumo kriterijai paraiškoms, kuriose prašoma  ne didesnės kaip 150 tūkst. Lt paramos:
 
 • ūkyje laikoma iki 30 SGV (vertinama pagal 2011 m. gruodžio 31 d. Ūkinių gyvūnų registro duomenis);
 • pareiškėjas ilgiau kaip vienerius kalendorinius metus vykdo kompleksinę pieno gamybos ir valdoje pagaminto pieno perdirbimo veiklą ir gauna iš šios veiklos pajamų;
 • pareiškėjo projekte numatytos investicijos į valdoje pagaminto pieno perdirbimą sudaro daugiau kaip 50 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM) (pirmenybė teikiama projektui, kurio numatytų investicijų į pieno perdirbimą procentinė dalis yra didžiausia);
 • pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (pagal BPD ir KPP);
 • pareiškėjas yra iki 40 metų amžiaus paramos paraiškos pateikimo dieną;
 • ūkyje diegiamos inovacijos.
 
Paraiškų vertinimo pirmumo kriterijai paraiškoms, kuriose prašoma didesnės kaip 150 tūkst. Lt paramos:
 
 • pareiškėjas ilgiau kaip vienerius kalendorinius metus vykdo kompleksinę pieno gamybos ir valdoje pagaminto pieno perdirbimo veiklą ir gauna iš šios veiklos pajamų;
 • pareiškėjo projekte numatytos investicijos į valdoje pagaminto pieno perdirbimą sudaro daugiau kaip 50 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM) (pirmenybė teikiama projektui, kurio numatytų investicijų į pieno perdirbimą procentinė dalis yra didžiausia);
 • ūkyje laikoma iki 75 SGV (vertinama pagal 2011 m. gruodžio 31 d. Ūkinių gyvūnų registro duomenis);
 • pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (pagal BPD ir Programą);
 • pareiškėjas yra iki 40 metų amžiaus paramos paraiškos pateikimo dieną;
 • projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo;
 • ūkyje diegiamos inovacijos.
 
Paraiškų vertinimo pirmumo kriterijai išdėstyti mažėjančios svarbos tvarka.
 
Su KPP priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ įgyvendinimo taisyklėmis galite susipažinti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:05