Kviečiame teikti paraiškas konsultavimo paslaugoms įsigyti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.11.17

Kviečiame teikti paraiškas konsultavimo paslaugoms įsigyti

Kviečiame teikti paraiškas konsultavimo paslaugoms įsigyti
Nuo lapkričio 20 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“. Paraiškos bus renkamos mėnesį, iki gruodžio 21 d.
 
Paraiškos priimamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS) adresu www.zumis.lt. Šiuo būdu jos bus renkamos iki paskutinės kvietimo teikti paraiškas dienos 24 val.
 
Dėl paramos įsigytoms konsultavimo paslaugoms kompensuoti kviečiami kreiptis ūkininkai – ūkio, kurio ekonominis dydis siekia 4 tūkstančius Eur, savininkai, miško valdytojai, turintys ne mažesnę nei 1 hektaro valdą, bei kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
 
Numatoma paramos suma konsultavimo paslaugoms gauti 2020–2022 metais:
 • ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams – 167 945Eur.
 • miško valdytojams – 64,5 tūkst. Eur;
 • kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – 46,5 tūkst. Eur.
Didžiausia galima pasinaudoti konsultavimo paslaugomis per KPP įgyvendinimo laikotarpį suma yra 1 500 Eur be PVM vienam konsultavimo paslaugų gavėjui.
 
Paramos intensyvumas skaičiuojamas skirtingai: ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams kompensuojama 100 proc. arba 70 proc. konsultavimo paslaugų teikimo valandinio įkainio, atsižvelgiant į konsultavimo paslaugų sritį, miško valdytojams kompensuojama 100 proc., kaimo vietovėje veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – 70 proc. konsultavimo paslaugų teikimo valandinio įkainio.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų atitiktis KPP priemonės atrankos kriterijams gauti konsultavimo paslaugas vertinama tuo atveju, jei lėšų suma, kuri gali būti paskirstyta konsultavimo paslaugoms gauti pagal atskirus pareiškėjus, yra didesnė arba lygi 2020−2022 m. planuojamai skirti paramos sumai pagal priemonės veiklos sritį.
 
Pareiškėjų atrankos kriterijai taikomi mažėjančios svarbos tvarka:
 
Ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, kurie paraiškos pateikimo metu:
 • yra pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai pagal vieną iš KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir (arba) „Dirvožemio apsauga;
 • pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, ir (arba) Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“, privalo sudaryti tręšimo planus ir juos įgyvendinti;
 • pagal teisės aktų reikalavimus yra sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai;
 • yra jaunieji ūkininkai (iki 40 metų amžiaus);
 • turi ne mažiau kaip 10 sutartinių gyvulių (SGV) (sutartinių gyvulių skaičius apskaičiuojamas vadovaujantis Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342, priede nurodytais SGV skaičiavimo koeficientais). 
Miško valdytojai paraiškos pateikimo metu:
 • yra fiziniai asmenys;
 • miško valda patenka į saugomas teritorijas (vertinama pagal pareiškėjo paraiškoje nurodytą nors vieno miškų ūkio paskirties žemės sklypo kadastro numerį).
Kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės paraiškos pateikimo metu:
 • įmonė veikia ne ilgiau kaip 3 metus;
 • įmonė veikia savivaldybėje, kurioje registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis pagal skelbiamus Lietuvos statistikos departamento duomenis yra aukštesnis nei vidutinis Lietuvos Respublikoje;
 • įmonė turi ne mažiau kaip 2 darbuotojus.
Pareiškėjų atitikimas atrankos kriterijams vertinamas vadovaujantis informacija, pateikta paraiškoje ir jos prieduose. Paraiškoje nurodyti duomenys be NMA paklausimo po paraiškos pateikimo NMA dienos negali būti koreguojami ar tikslinami (išskyrus akivaizdžias klaidas). Jeigu paraiškoje ir jos prieduose nėra duomenų, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį atrankos kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. lapkričio 17 d. 08:12