Kviečiame teikti paraiškas gauti finansavimą pagal pagalbos veislininkystei taisykles
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.03.10

Kviečiame teikti paraiškas gauti finansavimą pagal pagalbos veislininkystei taisykles

Kviečiame teikti paraiškas gauti finansavimą pagal pagalbos veislininkystei taisykles
Kovo 7–31 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) priima paraiškas iš norinčių gauti valstybės pagalbą, kad galėtų atlikti tam tikrus veislininkystės darbus ir (arba) suteikti paslaugas, kurie susiję su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, bei paraiškas iš norinčių gauti valstybės pagalbą konkursams, prekybos mugėms ir (arba) parodoms, kurios skirtos ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, skatinti ir plėtoti, organizuoti ir dalyvauti juose.
 
Paraiškos rengiamos ir administruojamos vadovaujantis Pagalbos veislininkystei finansavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).
 
Remiama veikla
 
Teikiama pagalba šioms veislininkystės veiklos kryptims:
 • ūkinių gyvūnų genetinės kokybės ir produktyvumo tyrimams, įskaitant veisimo organizacijų arba jų paskirtų trečiųjų šalių atliekamus galvijų genomo tyrimus;
 • konkursų, prekybos mugių ir (arba) parodų, kurios skirtos ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, skatinti ir plėtoti, organizavimui bei dalyvavimui juose (toliau – Parodos).
Pagalba skiriama pagal Europos Komisijos rekomenduojamus ir žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus lėšų gavėjus ir pagalbos dydžius.
 
Šio kvietimo paraiškoms finansuoti ūkinių gyvūnų genetinės kokybės ir produktyvumo tyrimams, nurodytiems Taisyklių 5.2.2 papunktyje, skiriama:
 • veislininkystės darbams, susijusiems su galvijų genomo tyrimu, skiriama 300 000,00 Eur;
 • veislininkystės darbams, susijusiems su gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, skiriama 22 000,00 Eur;
 • finansuojama iki 70 proc. genomo ir kitų tyrimų išlaidų, susijusių su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu.
Jei paraiškose numatytas Parodų finansavimas, skiriama 150 000,00 Eur. Finansuojama iki 100 proc. pagal nurodytą veiklos kryptį susijusių einamųjų metų išlaidų.
 
Paraiškas gali teikti:
 • veisimo organizacija ir (arba) turintis leidimą tyrimų vykdytojas (informaciją apie veisimo organizacijas www.vmvt.lt) – kai paraiška teikiama veislininkystės darbams, susijusiems su galvijų genomo tyrimu; 
 • veisimo organizacija ir (ar) jas vienijanti institucija ir kiti ūkinių gyvūnų veislininkystės veiklą vykdantys ir (ar) paslaugas teikiantys juridiniai asmenys – kai paraiška Parodoms.
Paraiškų teikimo tvarka
 
Taisyklių 1 priede nurodyta kompiuteriu užpildyta paraiškos forma ir pridedami dokumentai NMA teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx. Kartu su paraiška turi būti pateikiamos galutinių pagalbos gavėjų paraiškų kopijos (Taisyklių  7 priedas).
 
Paraiškos, kurios pateiktos Taisyklėse nenumatytu būdu, nevertinamos.
 
Lietuvių kalba užpildyti paramos paraiškų dokumentai gali būti teikiami šiais formatais: DOC, DOCX, PDF. Per vieną kartą gali būti keliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai, didesnės apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir teikiami per kelis kartus.
 
Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.
 
Pagalbos gavėjai ir pareiškėjai
 • Galutiniai pagalbos gavėjai – pirmine žemės ūkio produktų gamyba užsiimantys fiziniai ar juridiniai asmenys, atitinkantys mažų ir vidutinių įmonių reikalavimus;
 • Galutinis pagalbos gavėjas negali būti sunkumų patirianti įmonė arba jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė, tačiau tapo sunkumų patiriančia įmone laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.;
 • Galutinis pagalbos gavėjas negali būti gavęs pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba jis turi būti sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;
 • Galutinis pagalbos gavėjas turi pateikti pareiškėjui paraišką gauti finansavimą, kaip nurodyta Taisyklių 23 punkte, ir (arba) rašytinį prašymą suteikti jam subsidijuojamas paslaugas, kaip nurodyta Taisyklių 40 punkte;
 • Pareiškėjas prisiima atsakomybę už galutinių pagalbos gavėjų atitiktį Taisyklių 17 punkte nurodytiems reikalavimams;
 • Pareiškėjas prisiima atsakomybę už paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą apie galutinius paramos gavėjus;
 • Pareiškėjas prisiima atsakomybę už pagal Taisyklių nuostatas patirtų išlaidų tinkamumą;
 • Pareiškėjas įsipareigoja tvarkyti atskirą valstybės pagalbos lėšų panaudojimo finansinę apskaitą pagal Taisyklių 5punkte nurodytas veiklos kryptis.
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. kovo 10 d. 12:04