Kviečiame teikti paraiškas dėl paramos trumpoms tiekimo grandinėms
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.06.12

Kviečiame teikti paraiškas dėl paramos trumpoms tiekimo grandinėms

Kviečiame teikti paraiškas dėl paramos trumpoms tiekimo grandinėms
Nuo birželio 12 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Paraiškas pagal priemonę bus galima teikti iki liepos 10 d. – tai jau trečiasis ir paskutinis kvietimas šiemet teikti šias paraiškas.
 
Paraiškų rinkimo etapui skirta 1 618 739 Eur paramos lėšų.
 
Galimi pareiškėjai
 
Parama skirta norintiems bendradarbiauti žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje bei taip kurti trumpąsias žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandines ir jose dalyvauti.
 
Paraiška turi būti teikiama kartu su partneriu ar partneriais. Tiek pareiškėjais, tiek partneriais gali būti ūkininkai, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara, privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara, privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų prekyba. Partneriais ir tarpininkais gali būti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse.
 
Pareiškėjų ir partnerių bendradarbiavimas privalo būti įtvirtintas jungtine veiklos sutartimi. Pareiškėjai ir partneriai turės kartu kaip vienos projekto grandinės dalyviai įgyvendinti projektą.
 
Projektas privalo būti įgyvendintas iki 2023 m. birželio 30 d.
 
Paramos suma
 
Didžiausia galima paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 120 000 Eur be PVM, kompensuojant 60 proc. tinkamų finansuoti verslo plano įgyvendinimo išlaidų ir 100 proc. tinkamų finansuoti projekto bendrųjų, einamųjų bendradarbiavimo, einamųjų projekto įgyvendinimo bei skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidų.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Įgyvendinant projektą pagal KPP veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“, galės būti kompensuojamos šios išlaidos:
 
 • verslo plano įgyvendinimo išlaidos – tai projekto reikmėms skirtos naujos N1, O2 ir SP (įrengta kaip maisto prekių pardavimo vieta) kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemones kroviniams vežti (išskyrus visureigius) ir (ar) mobiliajai prekybai vykdyti teikiama tuo atveju, kai N1 klasės transporto priemonėje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų, O2 ir SP klasės transporto priemonėje įrengta prekybinė zona su šaldoma patalpa (arba be jos) ir kai tai susiję su projekto veikla; mechaniniai-hidrauliniai vežimėliai ir (ar) krautuvai, išskyrus teleskopinius, prekybiniai baldai (stelažai, lentynos, šaldymo vitrinos ir kt.) ir prekybinė įranga (svarstyklės, kasos aparatas ir kt.), fasavimo ir (arba) pakavimo įranga bei medžiagos, ir kt.;
 
 • einamosios bendradarbiavimo išlaidos – susitikimų organizavimo, administracinių patalpų (biuro) nuomos, kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos, taip pat darbo užmokestis projekto vadovui, projekto grandinės dalyvių dezinfekavimo ir kitų medicininių apsaugos prekių įsigijimo išlaidos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 laikotarpiu). Visos išlaidos negali viršyti 20 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus projekto bendrąsias išlaidas;
 
 • einamosios projekto įgyvendinimo išlaidos – tai pardavėjo darbo užmokesčio, prekyvietės patalpų / ploto nuomos ir išlaikymo, dalyvavimo trumpalaikiuose renginiuose vietos nuomos, transportavimo, kasos aparato modifikavimo išlaidos, transportavimo (kuro pirkimo, transporto nuomos, transportavimo paslaugų) išlaidos, susijusios su mobiliu maisto produktų, taip pat kitų kasdienės paklausos prekių, įskaitant medikamentus, dezinfekavimo ir kitų medicininių apsaugos prekių tiekimu kaimo gyventojams (Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 laikotarpiu). Svarbu atkreipti dėmesį, jei paramos paraiškoje suplanuotos išlaidos, kurioms nustatyti fiksuotieji įkainiai, jų vertė apskaičiuojama tik pagal fiksuotuosius įkainius (iš anksto nustatytas vienodas projekto išlaidų vieneto įkainis yra taikomas projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto kiekybinio rezultato pasiekimas, kai paramos gavėjas neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų); 
 
 • skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, – tai trumpalaikių renginių organizavimo, prekės ženklo kūrimo ir gaminimo paslaugų, ir kt. išlaidos, jos negali viršyti 20 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
 • bendrosios išlaidos – jos negali viršyti 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Projektams taikomi atrankos kriterijai
 
Pateikti pareiškėjų projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos paraiškoms bus skiriamas atitinkamas balų skaičius.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis bus vertinami projektai:
 1. Projekto grandinės dalyvių, gaminančių ir (arba) perdirbančių žemės ūkio ir maisto produkciją, skaičius (skaičiuojami visi projekto grandinės dalyviai, nurodyti veiklos įgyvendinimo taisyklių 11 punkte):
 • 5 ir daugiau – suteikiama 20 balų,
 • nuo 3 iki 4 – suteikiama 15 balų.
 1. Projekte numatyti šie prekybos būdai (galima pasirinkti kelis būdus, tokiu atveju atrankos balai būtų sudedami – suteikiama ne daugiau kaip 40 balų) (vertinama pagal paramos paraiškos IV skyriaus 3 dalyje nurodytą informaciją):
 • tiesioginis produktų pristatymas vartotojams – suteikiama 15 balų,
 • pardavimai ūkiuose – suteikiama 10 balų,
 • naujų prekybos vietų ne ūkiuose steigimas – suteikiama 15 balų.
 1. Projekto grandinės dalyviai yra žemės ūkio kooperatyvas arba tokio kooperatyvo narys (atitiktis šiam kriterijui vertinama paraiškos teikimo metu, jei bent vienas projekto grandinės dalyvis atitinka šį kriterijų) – suteikiami 5 balai.
 2. Suplanuotų prekybos vietų skaičius – suteikiama ne daugiau kaip 20 balų (atrankos balai suteikiami pagal paramos paraiškoje numatytą prekybos vietų skaičių):
 • 1 prekybos vieta – 4 balai,
 • 2 prekybos vietos – 8 balai,
 • 3 prekybos vietos – 12 balų,
 • 4 prekybos vietos – 16 balų,
 • 5 ir daugiau prekybos vietų – 20 balų.
 1. Projekto grandinės dalyviai rinkai tieks skirtinguose žemės ūkio sektoriuose pagamintų ir (ar) perdirbtų produktų – suteikiama 10 balų (atrankos balai suteikiami pagal paramos paraiškos III skyriuje nurodytą informaciją):
 • 3 produktus – 5 balai,
 • daugiau kaip 3 produktus – 10 balų.
 1. Projektas įgyvendinamas be tarpininkų – suteikiami 5 balai.
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška bus atmetama.
 
Jei paraiškos surinks vienodą atrankos balų skaičių, bet joms finansuoti nepakakus lėšų, bus atliekami KPP administravimo taisyklėse nurodyti veiksmai. Papildomas šių paraiškų atrankos vertinimas bus atliktas, sudarius pareiškėjų eilę pagal mažiausią prašomą paramos sumą. 
 
Paraiškų teikimas
 
Karantino metu paraiškos bus priimamos registruotu paštu ir per kurjerį, taip pat dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, galės būti siunčiami elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje. Karantino metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su papildomais dokumentais NMA darbo laiku papildomai galės pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“, t. y. specialiai įrengtomis vietomis, kuriose galima pateikti paraišką tiesiogiai nekontaktuojant su kitais asmenimis.
 
Pasibaigus karantinui paraiškos bus priimamos NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose įprasta tvarka.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. birželio 12 d. 11:26