Kviečiame pasirūpinti nykstančiomis nendrinukėmis
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.01.02

Kviečiame pasirūpinti nykstančiomis nendrinukėmis

Kviečiame pasirūpinti nykstančiomis nendrinukėmis
Nuo š. m. sausio 2 d. kviečiame kreiptis dėl paramos meldinių nendrinukių buveinėms išsaugoti. Paramos lėšomis finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą meldinė nendrinukė gyvena šlapiose pievose vos penkiose pasaulio šalyse. Lietuvos ūkininkai kviečiami saugoti šiuos rečiausius giesmininkus.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ bus renkamos iki vasario 28 d. Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta 612 328 Eur paramos lėšų. Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui – 85 000 Eur (be PVM).
 
Dėl paramos kviečiame kreiptis ūkininkus (tiek fizinius, tiek juridiniai asmenys), VĮ Valstybinių miškų urėdiją ir saugomų teritorijų direkcijas.
 
Tinkamos skirti paramą teritorijos
 
Veikloje „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ gali dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių valdomi natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotai patenka į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo viešai prieinamoje paskyroje http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html pagal Aplinkos ministerijos pateiktus duomenis.
 
Šie plotai yra Ignalinos, Visagino, Alytaus, Šilutės, Klaipėdos, Pagėgių, Marijampolės savivaldybėse.
 
Darbus užbaigti ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d.
 
Pareiškėjas, siekiantis paramos pagal veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, turi prisiimti įsipareigojimus sutvarkyti ne mažesnį kaip 0,5 ha natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotą pagal sąmatą. Tvarkymo darbus būtina pradėti einamaisiais metais nuo Nacionalinė mokėjimo agentūros sprendimo finasuoti projekte išvardytus darbus ir užbaigti ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d.
 
Tvarkomas plotas turi būti pareiškėjo valdomas nuomos, panaudos pagrindais, nuomos / panaudos sutartys turi būti registruotos VĮ Registro centre iki paramos paraiškos pateikimo dienos ir sudarytos ne trumpesniam nei prisiimtam įsipareigojimų pagal šią veiklą laikotarpiui. Sutartys turi galioti ne trumpiau nei iki tęstinių įsipareigojimų pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ pradžios. Taip pat pareiškėjas, teikdamas paraišką savo vardu, turi būti įregistravęs valdą kaip valdos valdytojas.
 
Vykdyti tęstinę veiklą
 
Pagal veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ remiamas natūralių ir pusiau natūralių pievų bei ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymas, t. y. krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai, šienavimo ir nupjautos žolės, nendrių sutvarkymo darbai, nukirstų krūmų ir nupjautos žolės ir nendrių išvežimo darbai. Paramos gavėjas turi atlikti darbus pagal savivaldybės specialisto parengtą sąmatą, kurioje apskaičiuota, kiek lėšų reikia, siekiant sutvarkyti kiekvieną plotą.
 
Atlikęs sąmatoje numatytus tvarkymo darbus, paramos gavėjas iki einamųjų metų lapkričio 15 d. NMA pateikia pranešimą apie atliktus darbus. Paramos lėšos išmokamos tik atlikus patikrą vietoje. Svarbu tai, kad paramos gavėjai, baigę tvarkymo darbus ir apie tai informavę NMA, 5 metus tuose pačiuose plotuose privalo vykdyti tęstinę natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymo veiklą pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų pateiktos paramos paraiškos vertinamos pagal nustatytus atrankos kriterijus. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 40 privalomų balų. Jei atrankos vertinimo metu nustatoma, kad nesurinkta mažiausiai privalomų 40 balų, paramos paraiška atmetama.
 
Paraiškų atrankos kriterijai:
 
1.    Pareiškėjas, siekiantis dalyvauti įgyvendinant veiklą, deklaruoja ir įsipareigoja sutvarkyti:
  • daugiau kaip 3,0 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 50 balų;
  • nuo 1,0 iki 3,0 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 40 balų;
  • nuo 0,5 ha iki 0,99 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 30 balų.
2.    Pareiškėjo deklaruotas plotas, kurį įsipareigoja sutvarkyti, ribojasi su plotais, kuriuose vykdomi įsipareigojimai pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ ir „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, – suteikiami 25 balai.
 
3.     Pareiškėjas dalyvavo ar dalyvauja įgyvendinant kitas paramos už plotus agroaplinkosaugos priemones:
  • daugiau kaip 5 metus – suteikiami 25 balai;
  • iki 5 metų – suteikiama 10 balų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. sausio 2 d. 16:04