Kviečiame pasirūpinti meldinių nendrinukių populiacija
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.12.14

Kviečiame pasirūpinti meldinių nendrinukių populiacija

Kviečiame pasirūpinti meldinių nendrinukių populiacija
Jau penktus metus bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“. Dėl paramos meldinių nendrinukių populiacijai išsaugoti ūkininkai galės kreiptis nuo 2019 m. sausio 2 d.
 
Meldinės nendrinukės – vieni rečiausių migruojančių šlapių pievų paukščių, priskirtų prie globaliai nykstančių rūšių. Įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą meldinė nendrinukė gyvena vos keturiose pasaulio šalyse. Lietuvos ūkininkai kviečiami saugoti šiuos retus giesmininkus – įsipareigojimams vykdyti 2019 m. skirta 430 811 Eur paramos. Paramos lėšomis finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Ūkininkų paraiškų bus laukiama iki 2019 m. vasario 28 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Tinkamos skirti paramą teritorijos
 
Veikloje „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ gali dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių valdomuose natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotuose yra meldinių nendrinukių perimvietės ir jų buveinės. Šie plotai turi patekti į meldinių nendriukių teritorijas, atvaizduotas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) paskyroje paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.
 
Taip pat tinkamos skirti paramą teritorijos pažymėtos žemėlapiuose, kuriuos galima rasti apsilankius interneto svetainėje www.meldine.lt. Plotai pažymėti raudonai ir yra Ignalinos, Visagino, Alytaus, Šilutės, Klaipėdos, Pagėgių, Marijampolės savivaldybėse.
 
Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui – 85 tūkst. Eur
 
Pareiškėjas, siekiantis paramos pagal veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, prisiima įsipareigojimus sutvarkyti ne mažesnį kaip 0,5 ha natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotą pagal sąmatoje patvirtintus darbus. Tvarkymo darbai pradedami einamaisiais metais nuo NMA sprendimo finansuoti projekte išvardytus darbus ir užbaigiami ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d.
 
Tvarkomas plotas turi būti pareiškėjo valdomas nuomos, panaudos pagrindais, nuomos / panaudos sutartys turi būti registruotos VĮ Registro centre iki paramos paraiškos pateikimo dienos ir sudarytos ne trumpesniam nei prisiimtam įsipareigojimų pagal šią veiklą laikotarpiui. Sutartys turi galioti ne trumpiau nei iki tęstinių įsipareigojimų pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ pradžios. Taip pat pareiškėjas, teikdamas paraišką savo vardu, turi būti įregistravęs valdą kaip valdos valdytojas.
 
Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui – 85 tūkst. Eur (be PVM).
 
Vykdyti tęstinę veiklą
 
Pagal veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ remiamas natūralių ir pusiau natūralių pievų bei ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymas, t. y. krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai, šienavimo ir nupjautos žolės, nendrių sutvarkymo darbai, nukirstų krūmų ir nupjautos žolės ir nendrių išvežimo darbai. Paramos gavėjas turi atlikti darbus pagal savivaldybės administracijos specialisto parengtą sąmatą, kurioje apskaičiuota, kiek lėšų reikia, siekiant sutvarkyti kiekvieną plotą.
 
Atlikęs sąmatoje numatytus tvarkymo darbus, paramos gavėjas iki einamųjų metų lapkričio 15 d. NMA pateikia pranešimą apie atliktus darbus. Paramos lėšos išmokamos įvertinus pranešimą ir atlikus patikrą vietoje.
 
Svarbu tai, kad paramos gavėjai, baigę tvarkymo darbus ir apie tai informavę NMA, 5 metus tuose pačiuose plotuose privalo vykdyti tęstinę natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymo veiklą pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“. Artimiausiu paraiškų priėmimo laikotarpiu jie privalo pateikti paraiškas pagal minėtos priemonės veiklas „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių išsaugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ ir (arba) „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių išsaugojimas šlapynėse“.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų pateiktos paramos paraiškos vertinamos pagal nustatytus atrankos kriterijus. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 40 privalomų balų. Jei atrankos vertinimo metu nustatoma, kad nesurinkta mažiausiai privalomų 40 balų, paramos paraiška atmetama.
 
Paraiškų atrankos kriterijai:
 
  1. Pareiškėjas, siekiantis dalyvauti įgyvendinant veiklą, deklaruoja ir įsipareigoja sutvarkyti:
  • daugiau kaip 3,0 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 50 balų;
  • nuo 1,0 iki 3,0 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 40 balų;
  • nuo 0,5 ha iki 0,99 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 30 balų.
  1. Pareiškėjo deklaruotas plotas, kurį įsipareigoja sutvarkyti, ribojasi su plotais, kuriuose vykdomi įsipareigojimai pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ ir „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, – suteikiami 25 balai.
  2. Pareiškėjas dalyvavo ar dalyvauja įgyvendinant kitas paramos už plotus agroaplinkosaugos priemones:
  • daugiau kaip 5 metus – suteikiami 25 balai;
  • iki 5 metų – suteikiama 10 balų.
 
Naudinga informacija
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gruodžio 14 d. 09:17