Kviečiame pasinaudoti parama konsultavimo paslaugoms kompensuoti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.04.16

Kviečiame pasinaudoti parama konsultavimo paslaugoms kompensuoti

Kviečiame pasinaudoti parama konsultavimo paslaugoms kompensuoti
Nuo balandžio 15 d. pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“. Paraiškos bus renkamos iki gegužės 17 d.
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu paramos už įsigytas konsultavimo paslaugas galės prašyti ūkininkai, miško valdytojai bei kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
 
Paramos suma
 
Paramos suma paskirstyta pagal atskiras konsultavimo paslaugų sritis. Ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams 2019–2021 m. skirta 1 558 432 Eur paramos suma, miško valdytojams – 181 349 Eur, kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – 195 266 Eur.
 
Didžiausia galima pasinaudoti konsultavimo paslaugomis per KPP įgyvendinimo laikotarpį suma yra 1 500 Eur be PVM vienam konsultavimo paslaugų gavėjui.
 
Konsultavimo paslaugos ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams kompensuojamos 100 proc. ir 70 proc. konsultavimo paslaugų teikimo valandinio įkainio, atsižvelgiant į temas, nurodytas priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Konsultavimo paslaugos miško valdytojams kompensuojamos 100 proc., o kaimo vietovėje veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – 70 proc. konsultavimo paslaugų teikimo valandinio įkainio.
 
Reikalavimai pareiškėjams
 
Paraiškas teikiantys ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, užsiimantys žemės ūkio veikla, taip pat miško valdytojai turi būti savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
 
Teikiant paraišką svarbus pareiškėjo valdos dydis – ūkininko ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur. Teikiamoms paraiškoms taikomas ūkio ekonominis dydis, kuris buvo VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) apskaičiuotas praėjusiais metais ir ŽŪIKVC duomenų bazėje paskelbtas einamųjų metų sausio 30 d. Žinotina, kad besikuriantiems ūkininkams ši tinkamumo sąlyga netaikoma.
 
Miško valdytojų turima miško valda turi būti ne mažesnė kaip 1,0 ha – vertinama pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenis.
 
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali pretenduoti pasinaudoti konsultavimo paslaugomis, jei jų statusas atitinka apibrėžtąjį Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ir veikia kaimo vietovėje, t. y. vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija šešių tūkstančių (savivaldybių centrai, nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus, nelaikomi kaimo vietovėmis).
 
Svarbus reikalavimas paramos gavėjams – konsultavimo paslaugomis būtina pasinaudoti per 36 mėnesius nuo patvirtinimo konsultavimo paslaugų gavėju.
 
Taip pat pareiškėjas prisiima įsipareigojimą konsultavimo paslaugomis pagal konsultavimo paslaugų sritis gauti, pasirinkti tik vieną konsultavimo paslaugų teikėją.
 
Paraiškos – per ŽŪMIS
 
Paraiškos pagal priemonę NMA turi būti teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS) adresu www.zumis.lt. Pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos, popieriniai dokumentai – nuskenuoti.
 
Primename, kad paraiška ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos, t. y. gegužės 17 d., 24 val.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų atitiktis KPP priemonės atrankos kriterijams gauti konsultavimo paslaugas vertinama tuo atveju, jei lėšų suma, kuri gali būti paskirstyta konsultavimo paslaugoms gauti pagal atskirus pareiškėjus, yra didesnė arba lygi 2019−2021 m. planuojamai skirti paramos sumai pagal priemonės veiklos sritį.
 
Pareiškėjų atrankos kriterijai taikomi mažėjančios svarbos tvarka:
 • Ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, kurie paraiškos pateikimo metu:
  • yra pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir „Dirvožemio apsauga“;
  • pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, ir (arba) Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“, ir (arba) Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 3D-354 „Dėl Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašo patvirtinimo“, privalo sudaryti tręšimo planus ir juos įgyvendinti;
  • pagal teisės aktų reikalavimus yra sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai;
  • yra jaunieji ūkininkai (iki 40 metų amžiaus);
  • turi ne mažiau kaip 10 sutartinių gyvulių (SGV) (SGV skaičius apskaičiuojamas vadovaujantis Aprašo priede nurodytais SGV skaičiavimo koeficientais).
 
 • Miško valdytojai paraiškos pateikimo metu:
  • yra fiziniai asmenys;
  • miško valda patenka į saugomas teritorijas (vertinama pagal pareiškėjo paraiškoje nurodytą nors vieno miškų ūkio paskirties žemės sklypo kadastro numerį).
 
 • Kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės paraiškos pateikimo metu:
  • įmonė veikia ne ilgiau kaip 3 metus;
  • įmonė veikia savivaldybėje, kurioje registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis pagal skelbiamus Lietuvos statistikos departamento duomenis yra aukštesnis nei vidutinis Lietuvos Respublikoje;
  • įmonė turi ne mažiau kaip 2 darbuotojus.
 
Sudarant atskiras pareiškėjų atrankos pirmumo eiles vadovaujamasi tik ta informacija, kurią pareiškėjas nurodė pateiktoje paraiškoje. Pareiškėjų atitikimas atrankos kriterijams vertinamas vadovaujantis informacija, pateikta paraiškoje ir jos prieduose. Pateiktoje paraiškoje nurodyti duomenys be NMA paklausimo po paraiškos pateikimo NMA dienos negali būti koreguojami ar tikslinami (išskyrus akivaizdžias klaidas). Jeigu paraiškoje ir jos prieduose nėra duomenų, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį atrankos kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. balandžio 16 d. 10:36