Kviečiame kreiptis paramos dėl draudimo įmokų kompensavimo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.12.27

Kviečiame kreiptis paramos dėl draudimo įmokų kompensavimo

Kviečiame kreiptis paramos dėl draudimo įmokų kompensavimo
Nuo 2019 m. sausio 2 d. ūkininkai kviečiami kreiptis paramos dėl ūkinių gyvūnų draudimo įmokų dalies kompensavimo. Paraiškos bus priimamos iki kitų metų pabaigos, 2019 m. gruodžio 31 d.
 
Draudimo įmokoms finansuoti parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu. Paraiškos priimamos savivaldybėse, kuriose įregistruotos pareiškėjų žemės ūkio valdos. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 390 550 Eur paramos lėšų.
 
Kompensuojama 70 proc. draudimo įmokos
 
Parama, kompensuojant dalį draudimo įmokų, gali būti teikiama apdraudusiems galvijus, avis, ožkas, arklius, kiaules ir naminius paukščius nuo ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių privalo būti išnaikinami visi į rizikos grupę susirgti ta liga patenkantys ūkyje esantys ūkiniai gyvūnai. Ligos protrūkio faktas oficialiai turi būti pripažintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Kritinių ligų sąrašas nuolat plečiamas – dabar jame apie tris dešimtis pavojingų ligų.
 
Lapkritį pakeitus taisykles, buvo patvirtintas didesnis maksimalus draudimo įmokos kompensavimo procentinis dydis – anksčiau buvo kompensuojama 65 proc., šiuo paraiškų rinkimo etapu kompensuojama iki 70 proc. draudimo įmokos, neviršijant nustatytos maksimalios kompensuojamos sumos. Draudimo sutarties (įskaitant jos pakeitimus) laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip vieneri metai.
 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ūkinių gyvūnų laikytojams gali būti kompensuojamos patirtos išlaidos tuomet, jei paraiška buvo pateikta iki draudžiamojo įvykio. Įvykus draudžiamajam įvykiui, draudimo išmokos suma paramos gavėjui negali viršyti draudžiamojo įvykio metu patirto nuostolio dydžio.
 
Draudimo suma turi viršyti 20 proc. vidutinės ūkinių gyvūnų vertės
 
Pagal draudimo sutartį numatoma padengti apdraustos gyvūnų rūšies nuostolio suma (draudimo suma) turi viršyti 20 proc. pareiškėjo vidutinės metinės praėjusių trejų metų laikotarpio draudžiamosios ūkinių gyvūnų rūšies vertės. Tai reiškia, kad pareiškėjas turi prisiimti tam tikrą nuostolių dalį. Lapkritį pakeitus taisykles, prisiimamų nuostolių procentinis dydis buvo sumažintas nuo 30 iki 20 proc.
 
Būtina atlikti draudimo paslaugos pirkimą
 
Ūkininkas, siekiantis draudimo įmokos kompensacijos, turi būti savo vardu įregistravęs laikomus ūkinius gyvūnus Ūkinių gyvūnų registre. Prieš teikiant paramos paraišką, būtina sudaryti draudimo sutartį su draudimo įmone. Dėl draudimo paslaugų pirkimo galima kreiptis į šias draudimo įmones: AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialą, ADB „Gjensidige“ Lietuvos filialą, AB „Lietuvos draudimas“. Sudarius draudimo sutartį, draudimo įmoką reikia sumokėti tik po paramos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos. Prieš sudarydami draudimo sutartį tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turi atlikti draudimo paslaugų pirkimus.
 
Draudimo paslaugų pirkimo būdai
 
Jei pareiškėjas nėra perkančioji organizacija ir draudimo paslaugų vertė mažesnė kaip 58 tūkst. Eur, draudimo sutarčiai sudaryti jis turi gauti ir kartu su paraiška pateikti ne mažiau kaip 3 skirtingų draudimo įmonių komercinius pasiūlymus (su lygiaverčiais paslaugų teikimo sąlygas apibūdinančiais parametrais), iš kurių atrenkamas pasiūlymas su nurodyta mažiausia kaina.
 
Tuo tarpu, kai perkamų draudimo paslaugų vertė lygi ar didesnė kaip 58 tūkst. Eur, ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų pirkimai organizuojami vadovaujantis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis (Pirkimo taisyklės).
 
Jei pareiškėjai yra perkančiosios organizacijos, ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų pirkimai organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.
 
Galimybė gauti dalį paramos sumos anksčiau
 
Paramos lėšoms išmokėti taikomas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas. Paramos gavėjui suteikta galimybė avansą, t. y. 50 proc. mokėtinos paramos sumos, gauti anksčiau. Tuo atveju, jei apskaičiuota galutinė mokėtina paramos suma yra mažesnė už išmokėtą avanso sumą, paramos gavėjas privalo grąžinti gautą avansą ar jo dalį NMA. Bendra paramos gavėjui išmokėta paramos suma (įskaitant išmokėtą avanso sumą) negali viršyti paramos gavėjui apskaičiuotos mokėtinos paramos sumos.
 
Jei draudimo sutartis buvo keičiama ar buvo nutraukta, būtina pateikti visus draudimo sutarties pakeitimus. Tuo atveju, jei įvyko draudžiamasis įvykis ir pagal draudimo sutartį buvo išmokėtos draudimo išmokos, būtina nurodyti patirto nuostolio dydį ir pateikti draudimo įmonės išmokėtų draudimo išmokų dydį pagrindžiančius dokumentus.
 
Pažymėtina, kad parama mokama neatsižvelgiant į tai, ar draudžiamasis įvykis įvyko, ar ne.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. sausio 14 d. 14:03