Kviečiame kreiptis paramos biodujų gamybai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.01.29

Kviečiame kreiptis paramos biodujų gamybai

Kviečiame kreiptis paramos biodujų gamybai
Nuo š. m. vasario 1 d. ūkininkai, mažos ir labai mažos įmonės galės kreiptis Europos Sąjungos ir valstybės paramos biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Šiam paraiškų rinkimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ skiriama 4 578 503 Eur paramos.
 
Paraiškos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose bus renkamos iki š. m. vasario 29 d.
 
Pagal vieną projektą remiamos kelios veiklos
 
Pagal minėtą veiklą remiama biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų; biometano gamyba ir suspaudimas; šilumos ir elektros energijos gamyba biodujų gamybos įrenginiuose; degazuotojo substrato gamyba. Atkreipiamas dėmesys, kad pagal vieną projektą gali būti remiamos kelios veiklos, tačiau biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų yra privaloma.
 
Finansuojama  iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui ir veiklai „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ per visą 2014–2020 m. laikotarpį vienam paramos gavėjui negali viršyti 1 600 000 Eur.
 
Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, patirtos naujai žemės ūkio technikai, technologiniams įrenginiams, transformatorinei ir elektros kabeliams, naujai kompiuterinei ir programinei įrangai, skirtai projekto reikmėms, įsigyti. Taip pat remiama projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (arba) statinių statyba ir (arba) rekonstrukcija, infrastruktūros objekto statybos vietoje kūrimas, jei tai susiję su biodujų, elektros energijos ir šilumos gamyba ir (arba) paruošimu realizacijai ar skirta paramos gavėjo ūkio reikmėms. Finansuojamos ir bendrosios išlaidos.
 
Bent pusę biodujų, biometano ar elektros energijos reikia parduoti
 
Pareiškėjo ūkis, labai mažos ar mažos įmonės buveinė turi būti įregistruota ir veikti kaimo vietovėje, t. y. vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija šešių tūkstančių. Projektams, kurių įgyvendinimo vieta yra savivaldybės centras, parama neteikiama. Be to, ne mažiau kaip pusė darbuotojų turi būti kaimo gyventojai.
 
Pareiškėjai taip pat turi žinoti, kad ne mažiau kaip pusė per metus pagamintų biodujų, biometano ar elektros energijos turės būti parduota, taip pat ne mažiau kaip pusė per metus pagamintos šilumos energijos, kai gaminama elektros ir šilumos energija, turės būti suvartota savo reikmėms ir (arba) parduota.
 
Projektams taikomi atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 40. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis bus vertinami projektai:
 
1. Perdirbamo mėšlo kiekis:
  • iki 10 000 tonų per metus mėšlo imtinai – suteikiama 20 balų;
  • daugiau kaip 10 000 tonų per metus mėšlo – suteikiama 30 balų.
2. Mėšlo tiekėjų skaičius:
  • nuo 3 iki 5 tiekėjų imtinai – suteikiama 20 balų (kai vienas tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5 proc. mėšlo);
  • daugiau kaip 5 tiekėjai – suteikiama 30 balų (kai vienas tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5 proc. mėšlo).
3. Biodujų gamybos žaliavų struktūroje kitų biologiškai skaidžių atliekų dalis:
  • nuo 5 iki 10 proc. imtinai – suteikiama 15 balų;
  • daugiau kaip 10 proc. – suteikiama 20 balų.
4. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:
  • kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo nuo 5 iki 10 procentinių punktų imtinai – suteikiama 15 balų;
  • kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo daugiau kaip 10 procentinių punktų imtinai – suteikiama 20 balų.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 26 d. 15:47