Kviečiame kreiptis dėl paramos ūkių biosaugai sustiprinti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.02.17

Kviečiame kreiptis dėl paramos ūkių biosaugai sustiprinti

Kviečiame kreiptis dėl paramos ūkių biosaugai sustiprinti
Gyvulininkystės sektoriaus atstovai, norintys sumažinti pavojingų ligų paplitimo savo ūkiuose riziką, nuo kovo 2 d. kviečiami kreiptis dėl paramos investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti ligų keliamas grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes.
 
Nuo užkrečiamųjų gyvūnų ligų protrūkių nukentėti gali tiek dideli, tiek maži gyvulininkystės ūkiai, todėl ūkininkams svarbu laiku ir veiksmingai suvaldyti galimą riziką. Pasinaudoti parama pavojingų ligų paplitimo rizikai sumažinti galima pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“.
 
Paraiškų priėmimo laikotarpis
 
Paraiškos priimamos nuo kovo 2 d. iki kovo 31 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 6 400 000 Eur paramos lėšų.
 
Galimi pareiškėjai ir paramos teikimo sąlygos
 
Paramos gali kreiptis ūkinių gyvūnų laikytojai, užsiimantys žemės ūkio veikla. Fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni nei 18 metų amžiaus ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir žemės ūkio valdą. Juridiniai asmenys – savo vardu įregistravę valdą.
 
Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip vienerius metus. Būtina vykdyti gyvulininkystės veiklą, realizuoti produkciją rinkoje ir gauti pajamas iš veiklos, į kurios biosaugą investuojama pagal biologinių priemonių taikymo planą. Pajamos iš žemės ūkio sektoriaus ataskaitiniais metais turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.
 
Iki paraiškos pateikimo parengtas biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų planas dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų laikymo vietose turi būti suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniu padaliniu.
 
Paramos intensyvumas
 
Paramos intensyvumas negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, didžiausia galima paramos suma projektui negali viršyti 70 tūkst. Eur ir 200 Eur 1 sutartiniam gyvuliui (SG), jei prašoma paramos suma viršija 4 tūkst. Eur.
 
Pareiškėjai gali teikti tik vieną paramos paraišką tai pačiai ūkinių gyvūnų laikymo vietai, tačiau pareiškėjo teikiamų paramos paraiškų skaičius pagal šią priemonę neribojamas. Didžiausia bendra gauta paramos vienam paramos gavėjui (taip pat ir susijusiems asmenims) suma negali viršyti 300 tūkst. Eur pagal šią priemonę.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paraiškoje ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.
 
Finansuojamos išlaidos
 
Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijoms priskiriamos šios išlaidos: vidaus ir lauko aptvarų įsigijimo ir įrengimo, ūkinių gyvūnų pakrovimo rampų įrengimo, uždarų praėjimo takų tarp pastatų įrengimo, dezinfekcinių purkštuvų, valymo, dezinfekcijos įrangos, plovimo-dezinfekavimo įrenginių ir transporto priemonių įsigijimo, pašarų terminio apdorojimo įrangos įsigijimo, konteinerių ir patalpų, skirtų laikyti gaišenoms, įrengimo ir įrangos įsigijimo, nuo graužikų, vabzdžių, paukščių ir kitų kenkėjų apsaugančios įrangos įsigijimo. Taip pat finansuojamos išlaidos, susijusios su ūkinius gyvūnus prižiūrinčiais darbuotojais: buitinių persirengimo ir prausimos patalpų įrengimo ir įrangos, darbo rūbų ir batų plovimo ir džiovinimo įrangos, maitinimo patalpų įrengimo ir įrangos.
 
Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai
 
Paraiškos vertinamos suteikiant joms balus už atitiktį taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 45 privalomi balai. Jeigu paraiškų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko 45 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Atrankos kriterijai:
 
Eil. Nr.
Projekto atrankos kriterijai
Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes
Didžiausias balas
1.
Pareiškėjas yra (vertinant atitiktį šiam kriterijui, atrankos balai suteikiami tik už vieną pareiškėjo pasirinktą kriterijų):
1.1.
specializuotas kiaulininkystės ūkis, kaip apibrėžta Taisyklių 57 punkte
25
25
1.2.
specializuotas galvijininkystės arba paukštininkystės ūkis, kaip apibrėžta Taisyklių 57 punkte
15
2.
Pareiškėjo SG apskaičiuotas, kaip nurodyta Taisyklių 58 punkte:
2.1.
iki 20 (įskaitytinai) SG
35
35
2.2.
didesnis kaip 20 iki 200 SG (įskaitytinai)
15
2.3.
daugiau kaip 200 SG
10
3.
Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei Taisyklių 16 punkte nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (skaičiuoklė skelbiama interneto svetainėje www.nma.lt), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, apvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų, atsižvelgiant į šias nuostatas:
-
10
3.1.
atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą
 
3.2.
kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei Taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas palyginant Taisyklėse nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su projekto investicijų verte (be PVM)
-
4.
Pareiškėjo ūkinių gyvūnų laikymo vieta yra vietovėje, kurioje, ES sprendimu arba VMVT direktoriaus įsakymu, kaip nurodyta Taisyklių 59–60 punktuose, yra taikomos užkrečiamosios ligos prevencinės ir kontrolės priemonės laikomai gyvūnų rūšiai
30
30
Balų suma:
100
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. vasario 17 d. 10:26