KPP priemonėms įgyvendinti patvirtinta 90 proc. paramos lėšų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.01.15

KPP priemonėms įgyvendinti patvirtinta 90 proc. paramos lėšų

KPP priemonėms įgyvendinti patvirtinta 90 proc. paramos lėšų
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programai (KPP) įgyvendinti patvirtinta paramos suma šiuo metu siekia 7,1 mlrd. Lt, t. y. 90 proc. šiai programai skirtų paramos lėšų. Iš jų 6 mlrd. Lt (76 proc.) jau pasiekė paramos gavėjus. 2013 m. pabaigoje iš 891 570 paraiškų, pateiktų 2007–2013 m. pagal įvairias KPP priemones, 778 018 paraiškų buvo įvertintos teigiamai (patvirtintos arba su pareiškėjais pasirašytos paramos sutartys). Pagal N+2 taisyklę visos paramos lėšos turi būti išmokėtos iki 2015 m. pabaigos.
 
Iš viso KPP 2007–2013 m. laikotarpiu žemės ūkio sektoriaus atstovams skirta apie 7,9 mlrd. Lt paramos žemės ūkio sektoriaus konkurencingumui stiprinti, aplinkai ir kraštovaizdžiui tvarkyti, kaimo gyventojų gyvenimo sąlygoms gerinti, smulkųjį ir ne žemės ūkio verslą stiprinti, kaimo gyventojų užimtumą didinti.
 
Daugiausia paramos prašoma žemės ūkiui modernizuoti
 
Pagal KPP I krypties priemones per 2007–2013 m. patvirtinta 124 561 paraiška, kuriose prašoma suma siekia daugiau nei 3,2 mlrd. Lt. Iš jų 2,8 mlrd. Lt (82 proc. nuo skirtų paramos lėšų) jau pasiekė paramos gavėjus. Per septynerius metus šios KPP krypties priemonėms įgyvendinti skirta daugiausiai paramos – beveik 3,5 mlrd. Lt.
 
Didžiausia paramos suma (1,5 mlrd. Lt) per 2007–2013 m., lyginant ne tik su kitomis KPP I krypties priemonėmis, bet ir su visomis KPP priemonėmis, patvirtinta pagal KPP priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, išmokėta jau 91 proc. šiai priemonei skirtos paramos. Žemės ūkiui modernizuoti patvirtintų paraiškų skaičius siekia 11 960. Sparčiausiai paramos lėšomis remiamus projektus įgyvendinti sekasi jauniesiems ūkininkams – jiems išmokėta 98 proc. visam laikotarpiui skirtų lėšų.
 
Populiariausios priemonės – kompensacinio pobūdžio
 
Per septynerius KPP įgyvendinimo metus populiariausios buvo KPP II krypties „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ kompensacinio pobūdžio priemonės – pagal jas mokamos kompensacinės išmokos už tam tikrus veiklos apribojimus. Iš viso per 2007–2013 m. pagal KPP II krypties priemones patvirtintos 640 332 paraiškos, kuriose prašoma beveik 2,4 mlrd. Lt paramos, iš jų 2,1 mlrd. Lt (77 proc. nuo skirtų paramos lėšų) jau įsisavinti. Per visą KPP programos laikotarpį šiai krypčiai skirta beveik 2,8 mlrd. Lt.
 
Daugiausia paraiškų sulaukta pagal su plotu susijusią KPP priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“. Pagal šią priemonę mokama kompensacinė parama žemdirbiams, kurių žemės yra mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Per 2007–2013 m. teigiamai įvertintos 548 155 paraiškos. Patvirtinta paramos suma pagal minėtą priemonę siekia šiek tiek daugiau nei 1 mlrd. Lt. Antra pagal populiarumą KPP II krypties priemonė „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“. Pagal šią priemonė patvirtinta 71 880 paraiškų, kuriose prašoma paramos suma siekia 829,7 mln. Lt.
 
Galimybe pasikeisti asbesto stogus pasinaudojo apie 10 tūkst. kaimo gyventojų
 
KPP III krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonėms įgyvendinti 2007–2013 m. laikotarpiu skirta 905,8 mln. Lt paramos. Iš viso per 2007–2013 m. patvirtintos 11 886 paraiškos, kuriose prašoma 786,9 mln. Lt paramos. Šiuo metu pagal KPP III kryptį išmokėta 491,3 mln. Lt (54 proc. nuo skirtų paramos lėšų).
 
Didžiausio susidomėjimo sulaukė KPP priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, įgyvendinant projektus planavimo būdu, iš 12 682 pateiktų paraiškų 10 881 paraiška buvo įvertinta teigiamai. Didžioji dalis paraiškų (10 583) patvirtinta pagal KPP priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“, kuriai parama buvo skiriama nuo 2012 m. Asbesto stogams pasikeisti patvirtinta paramos suma siekia 65,3 mln. Lt.
 
Didžiausia paramos suma (351,2 mln. Lt) patvirtinta pagal KPP III krypties priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“. Šiai priemonei skirtos lėšos (398,5 mln. Lt) išnaudotos jau 2011 m., todėl 2012–2013 m. paraiškos nebuvo renkamos.
 
Didžioji dalis paramos – vietos plėtros strategijoms įgyvendinti
 
Per septynerius metus KPP IV krypties „LEADER metodu įgyvendinamos priemonės“ priemonėms įgyvendinti buvo skirta 464,4 mln. Lt, patvirtinta paramos suma siekia 459,6 mln. Lt. Didžioji dalis paramos (434,1 mln. Lt) patvirtinta pagal KPP priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.
 
Šiuo metu Lietuvoje veikia 51 vietos veiklos grupė (VVG). Kiekviena jų įgyvendina konkrečiai vietovei skirtą strategiją, kuria siekiama gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse. Per kelerius metus visos VVG sėkmingai parengė vietos veiklos strategijas ir šiuo metu jas sėkmingai įgyvendina. Vadovaudamos strategijos įgyvendinimui VVG savarankiškai skelbia kvietimus teikti vietos projektus, vertina šių paraiškų tinkamumą gauti paramą ir administruoja finansuoti tinkamų projektų įgyvendinimą.
 
LEADER metodas įgyvendinamas remiantis visomis KPP III krypties priemonėmis. Daugiausia vietos projektų paraiškų per 2007–2013 m. kaimo bendruomenės pateikė pagal KPP priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ LEADER metodu.
 
Daugiausia vietos projektų paraiškų (1699) per 2007–2013 m. laikotarpį kaimo bendruomenės pateikė pagal KPP priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ LEADER metodu.
 
2007–2013 m. KPP paramos įsisavinimas:
 
  Kryptis
  Skirta paramos
2007–2013 m.
Patvirtinta paraiškų vnt.
Patvirtinta paramos suma, Lt
Išmokėta paramos suma, Lt
  1. KRYPTIS „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“
 
3 459 190 098
124 561
3 234 515 692
  2 822 169 867
  2. KRYPTIS „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“
 
2 754 996 582
640 332
2 362 068 273
2 124 100 120
  3. KRYPTIS „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“
 
905 832 935
11 8 86
786 935 331
491 313 854
  4. KRYPTIS „Leader“  metodu įgyvendinamos priemonės“
 
464 351 145
180
459 654 053
293 321 447
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:51