KPP lėšos – ir pasėlių draudimo įmokoms kompensuoti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.10.31

KPP lėšos – ir pasėlių draudimo įmokoms kompensuoti

KPP lėšos – ir pasėlių draudimo įmokoms kompensuoti
Iki gruodžio 30 d. ūkininkai kviečiami teikti paraiškas pasėlių ir augalų draudimo įmokų daliai kompensuoti. Atkreipiame pareiškėjų dėmesį į tai, kad spalio 17 d. buvo pakoreguotos taisyklės, kuriose patikslintas būtinų pateikti dokumentų sąrašas bei jų pateikimo terminas.
 
Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu. Primename, kad paraiškos renkamos nuo rugsėjo 1 d. savivaldybių administracijose. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 750 000 Eur paramos lėšų.
 
Galimi pareiškėjai
 
Paramos gali kreiptis augalininkyste, sodininkyste ir daržininkyste užsiimantys ūkio subjektai, siekiantys gauti paramą kompensuoti pasėlių ir augalų nuo iššalimo ir (arba) sausros draudimo įmokų dalį. Ūkio subjektai turi atitikti aktyvaus ūkininko sąvoką.
 
Kompensuojama 65 proc. draudimo įmokos
 
Nepaisant to, įvyko draudžiamasis įvykis, ar ne, pareiškėjui, apdraudusiam pasėlius ir (arba) augalus nuo iššalimo ir (arba) sausros, kai draudžiamasi nuo didesnių kaip 30 proc. produkcijos nuostolių, kompensuojama 65 proc. draudimo įmokos sumos. Kompensacija apskaičiuojama  atsižvelgiant į didžiausius draudimo įmokų įkainius 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis. 2016–2020 metų pasėlių ir augalų draudimo įmokų įkainiai nustatyti spalio 17 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-594.
 
Draudimo paslaugos pirkimas
 
Prieš sudarydami draudimo sutartis tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turi atlikti draudimo paslaugų pirkimus vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis.
 
Prieš pateikiant paraišką – draudimo liudijimas
 
Prieš teikdamas paraišką ūkininkas turi pasirašyti su draudimo bendrove draudimo liudijimą / draudimo paraišką ne ilgesniam kaip vienam augalų vegetacijos laikotarpiui ir jame / joje turi būti nurodyta:
  • duomenys apie draudimo įmonę ir subjektą, kuriam nuosavybės teise priklauso draudžiama produkcija;
  • kiekvienos augalų rūšies draudimo įmokos suma;
  • kiekvienos augalų rūšies draudimo suma, draudimo laikotarpis, apdraustų augalų plotai pagal augalų rūšis ir rizikos, nuo kurių draudžiamasi, bei 30 proc. kiekvienos apdraustos produkcijos rūšies vidutinė metinė trejų metų produkcija.
Pareiškėjas visą pagal draudimo sutartį mokėtiną draudimo įmoką turi sumokėti tik po paramos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos.
 
Savivaldybė sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priima ir informuoja pareiškėjus per 10 darbo dienų registruotu raštu ir el. paštu, jei asmuo paramos paraiškoje sutiko, kad informacija jam būtų teikiama tokiu būdu.
 
Paramos išmokėjimas
 
Paramos lėšoms išmokėti taikomas išlaidų kompensavimo būdas. Parama mokama neatsižvelgiant į tai, ar draudžiamasis įvykis įvyko, ar ne.
Spalį pakoreguotose taisyklėse nustatytas ilgesnis dokumentų pateikimo terminas bei patikslintas būtinų pateikti dokumentų sąrašas. Paramos gavėjas, sumokėjęs draudimo įmonei visas draudimo sutartyje nurodytas draudimo įmokas bei einamaisiais metais deklaravęs žemės ūkio naudmenas, nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. (anksčiau buvo – iki liepos 31 d.) savivaldybei turi pateikti šiuos dokumentus:
  • draudimo sutartį bei visų jos pakeitimų (tuo atveju, jei draudimo sutartis per jos galiojimo laikotarpį buvo tikslinama ar buvo nutraukta) kopijas;
  • visų įvykusių draudiminių įvykių (jei jų buvo) žalų pranešimų originalus arba kopijas bei paaiškinimus dėl augalų atsėjimo ar atsodinimo, jeigu drausti plotai yra didesni negu deklaruoti;
  • visų draudimo sutartyje nurodytų draudimo įmokų sumokėjimo patvirtinimo dokumentų kopijas.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad mokėtina paramos suma gali būti perskaičiuojama. Taip nutiktų, jei ūkininkui pakeitus draudimo sutartį keitėsi apdraustų pasėlių ir augalų plotas, draudimo suma ir (arba) draudimo įmokos suma. Draudimo įmokos kompensavimo suma gali būti perskaičiuojama, jei patikros vietoje arba administracinės patikros metu bus nustatyti neatitikimai, taip pat, jei paaiškėtų, kad draustas plotas yra didesnis negu deklaruotas. Taip nutiktų ir ūkininkui nutraukus draudimo sutartį – jei buvo sumokėta mažesnė draudimo įmoka, nei pareiškėjas buvo nurodęs savivaldybei pateiktoje draudimo sutartyje / draudimo paraiškoje, arba jei dalis sumokėtos draudimo įmokos sumos ūkio subjektui buvo grąžinta.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. spalio 31 d. 10:11