KPP administravimo taisyklių pakeitimai dėl COVID-19 plitimo grėsmės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.09.29

KPP administravimo taisyklių pakeitimai dėl COVID-19 plitimo grėsmės

KPP administravimo taisyklių pakeitimai dėl COVID-19 plitimo grėsmės
Rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) administravimo taisyklės (Administravimo taisyklės). Karantino metu galiojusi paramos administravimo, paraiškų ir mokėjimo prašymų vertinimo tvarka tampa aktuali ir šiuo, ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, metu.
 
Dokumentų pateikimo tvarka
 
Šiuo metu šalyje esančios ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu paraiškos ir kiti su paraiška susiję dokumentai Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali būti teikiami šiais būdais:
  • užpildžius elektroninę formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt, jeigu tokia galimybė yra suteikta. Paramos paraišką pildant elektroniniu būdu ŽŪMIS portale, ji turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Kai paramos paraišką teikia įgaliotas asmuo, pareiškėjo įgaliojimas turi būti pateiktas NMA likus ne mažiau nei 3 (trims) darbo dienoms iki paramos paraiškų pateikimo termino pabaigos. Paramos paraiška gali būti teikiama gavus iš NMA informaciją, kad įgaliojime nurodytam asmeniui suteikta atstovavimo teisė. Prie elektroninės paramos paraiškos užpildytos formos pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (popierinis dokumentas turi būti nuskenuotas);
  • registruotu paštu. Registruotu paštu pateikta paramos paraiška ir (arba) pridedami dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštyje nurodytą dieną. Turi būti pateikiamos spausdintinės (popieriuje pateiktos) paraiškos su reikalaujamų priedų originalais arba kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjas privalo pasirašyti kiekvieną paramos paraiškos ir jos priedų lapą. Paraiška su pridedamais dokumentais turi būti įsegta į segtuvą. Pareiškėjas prisiima atsakomybę už paramos paraiškos ir prie jos pridedamų, jo parengtų dokumentų teisingumą;
  • per kurjerį. Per kurjerį pateikta paraiška ir (arba) pridedami dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštyje nurodytą dieną. NMA turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir reikalaujamų dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos pareiškėjo parašu, o kiekvienas paraiškos ir jos priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Pareiškėjas prisiima atsakomybę už paramos paraiškos ir prie jos pridedamų, jo parengtų dokumentų teisingumą. Paramos paraiška su pridedamais dokumentais turi būti įsegta į segtuvą;
  • pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, gali būti teikiami siunčiant elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje, bei kitomis elektroninėmis priemonėmis;
  • NMA darbo laiku papildomai pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką, tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose, adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje. „Paraiškų dėžutėse“ pateiktos paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo spaudu (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) bei užregistruojamos. Apie paramos paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 d. d. informuojami paramos paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo NMA galėtų informuoti apie paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš NMA informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po paraiškos pateikimo privalo susisiekti su NMA, priešingu atveju, kilus ginčui dėl paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad paraiška nebuvo pateikta.
 
Pažymėtina, kad paraiškos per „paraiškų dėžutę“ gali būti teikiamos dviem darbo dienomis trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga.
 
Taip pat atkreipiame dėmesį, jog ką tik pakeistose Administravimo taisyklėse nustatyta, jog, jeigu dėl ŽŪMIS gedimo paskutiniąją kvietime teikti paramos paraiškas nurodyto laikotarpio dieną nepavyksta pateikti paramos paraiškos, paraišką, prie jos pridedamus dokumentus bei motyvuotą prašymą su įrodymais, kad konkrečiam pareiškėjui paraiškos nepavyko pateikti dėl ŽŪMIS portalo gedimo paskutiniąją kvietimo laikotarpio dieną, per 3 darbo dienas nuo paskutinės kvietimo teikti paramos paraiškas dienos pareiškėjas gali pateikti tik per ŽŪMIS portalą. NMA per 10 darbo dienų nuo elektroninės paraiškos formos per ŽŪMIS portalą gavimo dienos išnagrinėja pareiškėjo arba jo įgalioto asmens pateiktą motyvuotą prašymą ir priima sprendimą dėl paraiškos priėmimo ar nepriėmimo ir apie tai informuoja pareiškėją. Neužpildžius elektroninės formos ŽŪMIS portale, o paraišką pateikus per ŽŪMIS nuskenuotą, tokia paramos paraiška nepriimama.
 
Mokymus ir kitus renginius galima rengti nuotoliniu būdu
 
Praeitą savaitę pakoreguotų Administravimo taisyklių pakeitimai itin aktualūs įgyvendinantiems projektus pagal KPP priemones „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ ir „LEADER programa“ – šių paramos gavėjų vykdomi mokymai, informaciniai renginiai, viešinimo renginiai ir kt., šiuo, ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, galės būti vykdomi nuotoliniu būdu. Atkreiptinas dėmesys, jog minėtu būdu pagal šias KPP priemones vykdyti veiklą galima, tik jei bus įmanoma patikrinti informacinio renginio dalyvių skaičių ir užtikrinti renginio turinio kokybę.
 
Paraiškų vertinimas
 
Vertinant paraiškas karantino ir ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu į vertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui ar prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo terminas, jei atsakymų į paklausimus negalima pateikti dėl karantino ir tai bus pagrįsta atitinkamais dokumentais.
 
Patikros vietoje
 
Jei karantino ir ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu būtina atlikti patikrą vietoje, atliekant tinkamumo skirti paramą vertinimą arba mokėjimo prašymo vertinimą, NMA atstovai gali nevykti į projekto įgyvendinimo ar administravimo vietą, o tikrina dokumentus ir vaizdo įrašus kaip papildomą medžiagą, naudodamiesi „NMA agro“ mobiliąja programėle su geografiniu žymeniu pažymėtas nuotraukas, kitus įrodymus. Atšaukus karantiną, ekstremaliąją situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, NMA, jei nebuvo galimybės patikrinti visko, kas susiję su projekto investicijų įgyvendinimu, ar esant rizikai dėl projekto įgyvendinimo, turės atlikti pakartotinę patikrą vietoje projekto įgyvendinimo laikotarpiu, po projekto įgyvendinimo (paraiškos vertinimo atveju) arba po projekto finansavimo pabaigos (mokėjimo prašymo vertinimo atveju).
 
Mokėjimo prašymų teikimas
 
Karantino ir ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu paramos gavėjai gali pateikti mokėjimo prašymus dažniau, nei numatyta paramos sutartyje arba paramos paraiškoje (jeigu paramos sutartis nesudaroma). Karantino metu pateikti papildomi mokėjimo prašymai neįskaičiuojami į atitinkamos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytą mokėjimo prašymų skaičių.
 
Su Administravimo taisyklių pakeitimais galite susipažinti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. spalio 19 d. 08:42