KPP administravimo taisyklių pagrindiniai pakeitimai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.01.30

KPP administravimo taisyklių pagrindiniai pakeitimai

KPP administravimo taisyklių pagrindiniai pakeitimai
Sumažintas teiktinų ataskaitų skaičius
 
2012 m. gruodžio mėn. pakeitus Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) administravimo taisykles, sumažėjo teiktinų ataskaitų skaičius. Ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams nebereikia teikti informacijos apie projekto įgyvendinimo eigą – šios rūšies ataskaitas jie teikdavo kasmet iki sausio 20 d. projekto kontrolės laikotarpio metu.
 
Pakeistas užbaigto projekto metinės ataskaitos įvertinimo terminas
 
Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitė užbaigto projekto metinės ataskaitos įvertinimo terminas. Anksčiau minėta ataskaita Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) darbuotojų turėjo būti įvertinta per 40 darbo dienų. Dabar KPP administravimo taisyklėse numatyta, kad užbaigto projekto metinė ataskaita turi būti įvertinta iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.
 
Patobulinta projektų įgyvendinimo priežiūros sistema
 
KPP administravimo taisyklės papildytos naujais punktais dėl projektų įgyvendinimo priežiūros. Visų pirma, atsižvelgiant į nustatytą projektų įgyvendinimo tvarkaraštį, naudojant projektui skirtas paramos bei paramos gavėjo nuosavas lėšas, bus vykdoma projektui nustatytų tikslų (projekto pasiekimų bei rezultatų) siekimo stebėsena. Be to, bus vertinama paramos gavėjų atitiktis projekto priežiūros rodikliams ir tuo atveju, kai projekto paramos gavėjai pagal NMA patvirtintą tvarką neatitinka projekto priežiūros rodiklių reikšmių, gali būti taikomos priemonės, skirtos paramos gavėjų atitikčiai projekto priežiūros rodikliams gerinti. NMA dėl šių priemonių įgyvendinimo įsipareigoja teikti paramos gavėjams pasiūlymus ir rekomendacijas.
 
KPP administravimo taisyklėse numatyti pakeitimai ir dėl sankcijų, taikomų paramos gavėjams, kurie nesilaiko paramos teikimo reikalavimų ir pažeidžia paramos gavimo sąlygas. Viena iš sankcijų – paramos sumažinimas – taikoma ne tik tada, kai NMA atliekamų patikrų vietoje metu nustato reikalavimų neatitinkančias išlaidas, bet ir tada, kai išlaidos buvo patirtos pažeidžiant pirkimų vykdymo tvarką.
 
Detalizuota sankcijų taikymo tvarka
 
Pakoreguotose administravimo taisyklėse numatytas konkretus paramos sumažinimo procentas, kai paramos gavėjas nevykdo paramos viešinimo, t. y. 0,1 proc. nuo patvirtintos paramos sumos.
Pagal šiuo metu galiojančias KPP administravimo taisykles, kai paramos gavėjas projekto įgyvendinimo metu neatitinka paramos paraiškoje nurodytų privalomų projekto įgyvendinimo rodiklių reikšmių, paramos suma mažinama 0,2 proc.
 
Jeigu paramos gavėjui dėl atitikties prioritetiniam kriterijui, kuriuo jis įsipareigojo pasiekti tam tikrą rezultatą, buvo skirta didesnė paramos suma nei ta, kuri būtų skirta nesant tokio paramos gavėjo įsipareigojimo ir rezultatas nepasiektas, tokiu atveju paramos suma sumažinama ta dalimi, kuri buvo skirta papildomai, atsižvelgiant į paramos gavėjo įsipareigojimą pasiekti atitinkamą prioritetinio kriterijaus rezultatą.
 
KPP administravimo taisyklėse nustatyti keli nauji reikalavimai, kai taikomas visos ar dalies paramos susigrąžinimas:
  • jeigu paramos gavėjas nepasiekia paraiškoje numatyto prioritetinio kriterijaus, kurį įsipareigojo pasiekti ir dėl šio įsipareigojimo buvo skirta didesnė paramos suma nei ta, kuri būtų skirta nesant tokio paramos gavėjo įsipareigojimo. Tokiu atveju susigrąžinama paramos sumos dalis, kuri buvo skirta papildomai, atsižvelgiant į paramos gavėjo įsipareigojimą pasiekti atitinkamą prioritetinio kriterijaus rezultatą;
  • jeigu nepasiekia prioritetinio kriterijaus, kurį įsipareigojo pasiekti ir dėl šio įsipareigojimo buvo skirta parama. Tokiu atveju susigrąžinama visa paramos suma;
  • jeigu projekto kontrolės metu neatitinka paramos gavėjo paramos paraiškoje nustatytų privalomų projekto įgyvendinimo rodiklių reikšmių.
Naujas KPP administravimo taisykles galite rasti čia.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:48