Kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojams – nacionalinė parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.05.15

Kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojams – nacionalinė parama

Kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojams – nacionalinė parama
Kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojai kviečiami nuo gegužės 15 d. teikti paraiškas nacionalinei paramai gauti. Valstybės pagalba bus skiriama paslaugų išlaidoms, susijusioms su pirmine gamyba ir prekiniu paruošimu, taip pat nereikšminga (de minimis) pagalba paslaugų išlaidoms, susijusioms su žemės ūkio ir maisto produktų perdirbimu.
 
Ši parama teikiama pagal Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles. Paraiškų Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teritoriniuose skyriuose laukiama iki birželio 15 d.
 
Į valstybės pagalbą pirminei gamybai ir prekiniam paruošimui pretenduoti gali vidutinės ir mažos įmonės bei mikroįmonės, kurios iki paraiškos pateikimo veikė ne trumpiau kaip vienerius metus, verčiasi pirmine gamyba ir prekiniu paruošimu, o praėjusiais mokestiniais metais pajamos iš šios veiklos sudarė daugiau kaip 50 proc. visų gautų pajamų. Paraiškas teikti gali ir kokybiškų produktų gamintojų asociacijos, tačiau galutiniai valstybės pagalbos gavėjai – subjektai, kurie verčiasi pirmine gamyba ir prekiniu paruošimu.
 
Paramos lėšomis galės būti kompensuojamos paslaugų išlaidos, susijusios su pirminės gamybos produktais (apimant prekinį paruošimą):
 
 • saugomų kilmės vietos ar geografinių nuorodų registravimo paraiškų parengimas;
 • garantuoto tradicinio gaminio registravimo paraiškos parengimas;
 • IKP specifikacijų parengimas.
 
Valstybės biudžeto lėšomis gali būti kompensuojama iki 100 proc. išvardytų išlaidų, neatskaičiavus tiesioginių mokesčių. Svarbu atkreipti dėmesį, kad tinkamomis finansuoti bus pripažintos tik tos išlaidos, kurios bus patirtos tik po sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo datos.
 
Į nereikšmingą (de minimis) pagalbą žemės ūkio ir (arba) maisto produktų perdirbimui pretenduoti gali įmonės, kurios iki paraiškos pateikimo veikia ne trumpiau kaip 1 metus, perdirba žemės ūkio ir (arba) maisto produktus, gamina kokybiškus žemės ūkio ir (arba) maisto produktus, kurių kokybė pripažinta pagal ES arba nacionalinius teisės aktus.
 
Paramos lėšomis galės būti kompensuojamos išlaidos, susijusios su perdirbtais žemės ūkio ir (arba) maisto produktais:
 
 • kokybiško žemės ūkio produkto ir (arba) maisto produkto, kurio kokybė pripažinta pagal ES arba nacionalinius teisės aktus, etiketės spausdinimas;
 • kokybiško žemės ūkio produkto ir (arba) maisto produkto, kurio kokybė pripažinta pagal ES arba nacionalinius teisės aktus, prekinės (pirminės) pakuotės gamyba;
 • saugomų nuorodų registravimo paraiškų parengimas;
 • garantuoto tradicinio gaminio registravimo paraiškos parengimas;
 • IKP specifikacijų parengimas;
 • sertifikavimo įstaigos, kuriai žemės ūkio ministro įsakymu suteiktas leidimas sertifikuoti IKP, sertifikavimas;
 • sertifikavimo įstaigos vykdoma priežiūra;
 • kontrolės institucijos, paskirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ar žemės ūkio ministro įsakymu, vykdomos įregistruotų į saugomų nuorodų registrą arba garantuotų tradicinių gaminių registrą žemės ūkio ir maisto produktų kontrolė.
 
Didžiausia nereikšmingos pagalbos suma vienerių metų laikotarpiui vienam pagalbos gavėjui negali viršyti 50 tūkst. Lt. Tinkamomis finansuoti bus pripažįstamos tos išlaidos, kurios bus patirtos tais pačiais metais, kai yra teikiama paraiška, bei išlaidos, patirtos projekto įgyvendinimo metu.
 
Visi reikalavimai paramai gauti yra numatyti Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-184 (Žin., 2007, Nr. 46-1759; 2011, Nr. 19-926).
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:52