Keitėsi taisyklės išmokų gavėjams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.10.26

Keitėsi taisyklės išmokų gavėjams

Keitėsi taisyklės išmokų gavėjams
Keitėsi įgyvendinimo taisyklės plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones „Su „NATURA 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ ir „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ deklaruojantiems paramos gavėjams.
 
Pakeitimai aktualūs paraiškoms, pateiktoms nuo 2016 m. balandžio 11 d.
 
 
Patikslinti reikalavimai pareiškėjams
 
Abejose priemonių įgyvendinimo taisyklėse sukonkretinta, kokių įsiskolinimų neturintis pareiškėjas gali pretenduoti į kompensacines išmokas, – išskirta, kad pareiškėjas, juridinis asmuo, privalo neturėti įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sodra), o pareiškėjas, kuris yra fizinis asmuo, – tik Sodrai. Papildomai nurodyta, kad atitikimas šiam kriterijui vertinamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki kitų kalendorinių metų birželio 1 d. Dar vienas svarbus reikalavimas – pareiškėjui neturi būti iškelta byla dėl bankroto ir jis negali būti likviduojamas.
 
KPP priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse atsirado papildomų reikalavimų kompensacijų pagal priemonę gavėjams: pareiškėjui draudžiama tyčia dalyti valdą, siekiant gauti didesnę paramos sumą, t. y. dirbtinai suskirstyti valdos plotą į dalis, sumažinant ankstesniais metais deklaruotą pagal priemonę plotą, taip pat draudžiama kurti neteisėtas sąlygas gauti paramą. Ar laikomasi reikalavimų, bus vertinama pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintą Galimai neteisėtų sąlygų, sukurtų siekiant gauti tiesiogines išmokas ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, nustatymo metodiką. Jei bus nustatyta pažeidimų, taisyklėse numatyta sankcijų taikymo tvarka – parama nebus teikiama, o jau išmokėta paramos suma bus susigrąžinama.
 
Parama bus diferencijuojama
 
KPP priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ taisyklės papildytos nuostata dėl paramos dydžio ir intensyvumo nustatymo. Numatyta, kad parama galės būti diferencijuojama atsižvelgiant į vietovės nepalankumą ar gamtinės kliūties pobūdį pareiškėjams, kurie yra susiję fiziniai ir juridiniai asmenys, jeigu Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) įvertinus susijusių asmenų paraiškose nurodytų laukų, už kuriuos visi šie žemės ūkio veiklos subjektai prašo kompensacinių išmokų, plotų sumą, yra viršijamas deklaruoto ploto ribinis dydis.
 
Svarbu teikiant žemės dokumentus
 
Abejose taisyklėse patikslinta dokumentų pateikimo tvarka, kai teikiami žemės valdymo teisės bei anksčiau taisyklėse neįvardinti žemės naudojimo (tvarkymo) dokumentai. Pabrėžtina, kad šių dokumentų pateikimo faktą būtina pažymėti pirmajame paraiškos lape, o pildantys paraišką elektroniniu būdu ir sistemoje pažymėję šį faktą, iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. privalo pateikti minėtų dokumentų kopijas NMA. Žinotina, kad, nepateikus reikalaujamų dokumentų, NMA taiko sankcijas dėl didesnių naudmenų plotų, nei deklaruoti reikalavimus atitinkantys plotai, deklaravimo.
 
Pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ papildomus dokumentus nuo šiol turės pateikti pareiškėjai, žemės plotus deklaruojantys valstybinėje žemėje, – tokiu atveju NMA būtini šios žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentai. Jei deklaruoti plotai valdomi kelių bendraturčių ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka, pareiškėjas privalės pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kur būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis.
 
Švelnesnė sankcijų taikymo tvarka
 
Tiek vienos, tiek kitos priemonės taisyklėse patikslinta sankcijų taikymo tvarka.
 
Pagal naujai taikomą nuobaudų sistemą, nustačius neteisingą deklaravimą, kai remiamos grupės deklaruotas plotas viršija faktinį daugiau kaip 3 proc. arba 2 ha, einamaisiais metais parama pagal remiamą grupę mokama už faktinį remiamos grupės plotą, sumažintą nebe dviguba nustatyto santykio dalimi, kaip buvo numatyta anksčiau, bet 1,5 karto.
 
Taip pat pareiškėjai turi galimybę susimažinti sankcijos dydį perpus, jeigu pažeidimas nustatomas pirmą kartą ir kai pažeidimo procentas viršija 3 proc., tačiau deklaruoto ir remiamo ploto skirtumas neviršija 10 proc. Šia galimybe pareiškėjas gali pasinaudoti tik vieną kartą.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. spalio 27 d. 20:42