Keitėsi KPP priemonės „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ įgyvendinimo taisyklės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.05.30

Keitėsi KPP priemonės „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ įgyvendinimo taisyklės

Keitėsi KPP priemonės „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ įgyvendinimo taisyklės
Primename, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) renka paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ gauti. Ūkininkai, kaimo gyventojai, labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, norinčios užsiimti alternatyvia veikla ir gauti Europos Sąjungos paramą, paraiškas NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose gali pateikti iki birželio 27 d.
 
Atkreipiame dėmesį, kad gegužės 27 d. buvo patvirtinti KPP priemonės „Perėjimo prie ne žemės ūkio veiklos“ supaprastintų įgyvendinimo taisyklių, o gegužės 28 d. įprastų įgyvendinimo taisyklių pakeitimai. Paraiškos, pateiktos po šių datų, bus vertinamos pagal pakoreguotas taisykles.
 
Pagrindiniai pakeitimai dėl buferinės kiaulių maro zonos
 
Pagrindinis įgyvendinimo taisyklių pakeitimas yra tas, kad paramos gali kreiptis pareiškėjas, kurio ne mažiau kaip vienerius metus iki paraiškos pateikimo dienos registruota žemės ūkio valda daugiau negu 50 proc. patenka į buferinę afrikinio kiaulių maro zoną, ir kuris vykdo joje žemės ūkio veiklą ne mažiau kaip vienerius metus.
 
Šis reikalavimas nebus taikomas tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas yra ar buvo kiaulių laikytojas ir Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių nustatyta tvarka deklaruotas kiaules (paršavedes, penimas kiaules, kuilius ir (ar) paršelius) paskerdė ar įvykdė biologinio saugumo priemones, vykdydamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos privalomuosius reikalavimus dėl afrikinio kiaulių maro prevencijos priemonių taikymo 2013 ir 2014 metais buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje.
 
Taisyklėse taip pat patikslinta projekto įgyvendinimo vieta. Projektas turi būti įgyvendinamas kaimo vietovėje, t. y. vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija šešių tūkstančių ir kuri patenka į buferinę afrikinio kiaulių maro zoną.
 
Paramos gali kreiptis ūkininkai, kaimo gyventojai ir įmonės
 
Paramos gali kreiptis ūkininkai, užsiimantys žemės ūkio veikla buferinėje kiaulių maro zonoje ir kurių valdomos žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis už praėjusiųjų metų laikotarpį yra prilyginamas ne mažiau kaip 2 EDV, o tais atvejais, kai paramos prašoma nepavojingų atliekų šalinimo veiklai – ne mažiau kaip 4 EDV.
 
Paramos gali kreiptis ir kaimo gyventojai, Žemės ūkio ir kaimo verslo registre įregistravę žemės ūkio valdą, kurios ekonominis dydis už praėjusiųjų metų laikotarpį yra prilyginamas ne mažiau kaip 2 EDV, ir užsiimantys žemės ūkio veikla buferinėje kiaulių maro zonoje.
 
Parama taip pat teikiama labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio veikla buferinėje kiaulių maro zonoje, kurių valdomos žemės ūkio valdos ekonominis dydis už praėjusiųjų metų laikotarpį yra prilyginamas ne mažiau kaip 2 EDV.
 
Finansuojama iki 75 proc.
 
Pagal supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles pareiškėjai (ūkininkai ir įmonės) gali pretenduoti į ne didesnę negu 260 tūkst. litų paramą, o kaimo gyventojams parama vienam projektui negali viršyti 207 168 litų.
 
Pagal įprastas priemonės įgyvendinimo taisykles galima siekti didesnės kaip 260 tūkst. litų paramos, kai paramos gavėjas yra ūkininkas arba įmonė, ir didesnės kaip 207 168 litų, kai paramos gavėjas yra kaimo gyventojas. Didžiausia paramos suma vienam projektui gali siekti iki 690,56 tūkst. litų.
 
Didžiausios paramos gali tikėtis pareiškėjai, kurių projektai tiesiogiai susiję su tradicinių amatų puoselėjimu ar tautinio paveldo produkcijos gamyba. Tokiu atveju finansuojama iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Likusiems pareiškėjams gali būti finansuojama iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Remiantis priemonės „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ įgyvendinimo taisyklėmis, projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje, verslo plane ir negali būti ilgesnė kaip iki 2015 m. birželio 30 d. Tai reiškia, kad iki šios datos turi būti pateiktas paskutinis mokėjimo prašymas.
 
Projekte turi būti numatytos išlaidos, kurios susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Išsamų ekonominių veiklų sąrašą, kuriai vykdyti ir plėtoti gali būti skiriama parama, galite rasti priemonės „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ įgyvendinimo taisyklių 1 priede.
 
Už paramos lėšas pareiškėjai gali įsigyti įvairių prekių ar įrangos, statyti ar rekonstruoti pastatus, atlikti pastatų kapitalinį remontą ir t. t. Finansuojama projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų pastatų ir statinių nauja statyba, rekonstravimas arba kapitalinis remontas.
 
Prie tinkamų finansuoti išlaidų priskiriama ir naujų statybinių medžiagų, būtinų projektui įgyvendinti, įsigijimas, naujos technikos ir įrangos, baldų, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas, nustatytų vidaus vandenų transporto priemonių įsigijimas, interneto svetainės sukūrimas.
 
Paramos gavėjai taip pat gali projekto įgyvendinimo vietoje įkurti verslo infrastruktūrą – įrengti apšvietimą, privažiavimą projekto įgyvendinimo vietos ribose, sutvarkyti vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemą, įsigyti daugiamečių augalų ir kt.
 
Pažymėtina, kad perkamos prekės turi būti naujos ir nenaudotos.
 
Bus taikomi pirmumo kriterijai
 
Tuo atveju, jei prašoma paramos suma pagal KPP priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos viršys skirtąją, bus taikomi įgyvendinimo taisyklėse numatyti pirmumo kriterijai:
  • pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, išskyrus paramą, gautą pagal KPP priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“;
  • prašoma paramos sertifikuotų tradicinių amatų plėtrai;
  • pareiškėjas arba bent vienas įmonę kontroliuojantis fizinis asmuo yra grįžęs iš emigracijos;
  • pareiškėjas yra ūkininkas iki 40 metų amžiaus arba ne trumpiau kaip 12 mėnesių nepertraukiamai iki paramos paraiškos pateikimo vidutinio metų sąrašinio įmonės darbuotojų skaičiaus amžiaus vidurkis yra iki 40 metų;
  • projektas įgyvendinamas mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje;
  • pareiškėjas yra moteris arba ne trumpiau kaip 18 mėnesių nepertraukiamai iki paramos paraiškos pateikimo ne mažiau kaip 50 proc. vidutinio metų sąrašinio įmonės darbuotojų skaičiaus sudaro moterys;
  • projekte numatyta vykdyti veikla – šeimos verslas.
Jeigu paramos paraiškoje ir (arba) jos prieduose nėra duomenų, leidžiančių nustatyti pareiškėjo atitiktį projektų atrankos pirmumo kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.
 
 Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 10:19