Kaip sėkmingai įgyvendinti investicinius projektus?
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.12.10

Kaip sėkmingai įgyvendinti investicinius projektus?

Kaip sėkmingai įgyvendinti investicinius projektus?
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa (KPP) artėja prie pabaigos, tad tiek baigiantiems įgyvendinti investicinius projektus, tiek neseniai sužinojusiems apie skirtą paramą pareiškėjams svarbu tinkamai ir laiku atlikti numatytas investicijas. Kad patirtos investicijos būtų kompensuotos, o projektas būtų pripažintas sėkmingai įgyvendintu, labai svarbu nepamiršti svarbiausių įsipareigojimų.
 
Punktualiai laikytis numatytų terminų
 
NMA praktika liudija, kad paramos gavėjai dažniausiai kreipiasi dėl galimybės pakeisti ar pratęsti projekto įgyvendinimo terminus. Baigiantis 2007–2013 m. programai, reikėtų įsidėmėti, kad svarbiausias – galutinio mokėjimo prašymo terminas – nebegalės būti keičiamas. 2015 m. pabaigoje Lietuva jau turės atsiskaityti Europos Komisijai dėl visų kaimo plėtrai skirtų lėšų panaudojimo. Siekiant, kad iki to laiko visos lėšos būtų įsisavintos ir jų netektų grąžinti, dedamos visos pastangos, kad projektai būtų įgyvendinti tinkamai ir laiku.
 
Primename, kad dauguma KPP investicinių priemonių paramos gavėjų galutinį mokėjimo prašymą NMA turės pateikti iki 2015 m. birželio 30 d. Dalis pareiškėjų turi šiek tiek daugiau laiko, nes taip numatyta kai kurių priemonių įgyvendinimo taisyklėse. Jie baigti projektą ir pateikti galutinį mokėjimo prašymą galės iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Abiem atvejais laiko investicijų atlikimui liko nedaug, todėl projektų vykdytojai turi ypatingai kruopščiai planuotis darbus, pagalvoti apie galimas kliūtis ir objektyviai įvertinti savo galimybes.
 
Sulaukti NMA pritarimo dėl pakeitimų
 
Pradėję įgyvendinti suplanuotas investicijas, paramos gavėjai neretai susiduria su poreikiu pakeisti tam tikras projekto detales. Pavyzdžiui, norima patikslinti atliekamų statybos darbų sąmatas arba paskirstyti paramą tarp projekto įgyvendinimo etapų kitaip nei planuota iš pradžių. Prieš atliekant šiuos ir bet kokius kitus pakeitimus būtina gauti raštišką NMA sutikimą.
 
Šis įsipareigojimas yra tęstinis ir galioja visą projekto priežiūros laikotarpį. Tačiau kartais paramos gavėjai pradeda keisti projektą neįsitikinę, ar toks pakeitimas yra įmanomas ir nebus laikomas rimtu pažeidimu. Pavyzdžiui, dažnai be NMA sutikimo keičiama pasirašyta pirkimo sutartis. Tokias atvejais paramos gavėjai galvoja, kad užtenka sutarties nuostatų pakeitimus suderinti su kita šalimi. Pamirštama, kad net nežymiam keitimui turi pritarti ir NMA.
 
Kreipiantis į NMA dėl galimų pakeitimų, svarbu tai padaryti laiku ir pateikti pakeitimo argumentus bei tokią būtinybę įrodančius dokumentus. Vertindami bet kurio pakeitimo būtinybę, NMA specialistai atsižvelgia į jo priežastis, nustato, ar pasikeitusių aplinkybių negalima buvo numatyti iš anksto.
 
Visais klausimais konsultuotis su NMA
 
Paramos gavėjams daug lengviau nepamiršti prisiimtų įsipareigojimų glaudžiai bendradarbiaujant su NMA specialistais. Drąsiau reikėtų ne tik konsultuotis, bet ir, iškilus būtinybei, kreiptis dėl pakeitimų. Kuo greičiau bus kreiptasi, tuo greičiau paramos gavėjas sužinos, ar jo planuojamas pakeitimas yra įmanomas. Neverta bijoti, kad pakeitimų derinimas gali užtrukti, nes į visas užklausas stengiamasi atsakyti kaip įmanoma greičiau. Pakeitimų svarstymas užtrunka tik tuo atveju, jei pats paramos gavėjas delsia pateikti sprendimo priėmimui būtinus dokumentus arba neapsisprendžia dėl keitimų. Be to, dažniau tariantis su projekto administratoriumi, daug lengviau rasti problemų sprendimo būdus, išvengti pažeidimų ir sėkmingai įgyvendinti projektą.
 
Būtina laikytis ir kitų įsipareigojimų
 
Gaudami paramą, projektų vykdytojai turi laikytis ir kitų įsipareigojimų, pavyzdžiui apdrausti paramos lėšomis įsigytą turtą, pasiekti paraiškoje planuotus projekto priežiūros rodiklius.Kai kada klaidingai manoma, kad šie įsipareigojimai – mažiau svarbūs ir tikrinami nebus. Toks įsitikinimas gali brangiai kainuoti. Primename, kad už įsipareigojimų nesilaikymą paramos gavėjams taikomos sankcijos.
 
Kaip projektų vykdytojai laikosi reikalavimų, NMA specialistai tikrina patikrų vietoje metu. Kruopščiai tikrinama ir tai, ar pasiektos projekto priežiūros rodiklių reikšmės. Paramos gavėjai įsipareigoja padidinti pajamas, sukurti naujų darbo vietų, padidinti sutartinių gyvulių skaičių ir pan. Reikšmes, kurias ketinama pasiekti baigus projektą, paramos gavėjas pats nurodo paraiškoje. Matydamas, kad dėl tam tikrų priežasčių nepavyks pasiekti rodiklių, paramos gavėjas turi kuo skubiau, dar nepasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kreiptis į NMA dėl galimybės patikslinti rodiklius bei pateikti paaiškinimus, kodėl nepavyko pasiekti to, kas buvo numatyta.
 
Kaip drausti investicijas?
 
Vienas dažniausiai pamirštamų investicinių priemonių įsipareigojimų – turto, įsigyto arba sukurto naudojantis parama, draudimas. Pareiškėjas turi apdrausti investicijas ne trumpesniam kaip 5 arba, projektą įtraukus į rizikingų projektų sąrašą, 7 metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo. Svarbu pabrėžti, kad draudimas turi galioti kiekvieną priežiūros laikotarpio dieną, tad reikia nepamiršti jo pratęsti.
 
Kol projektas įgyvendinamas, drausti investicijas – pavyzdžiui, žemės ūkio techniką, statinius ir t. t. – privaloma didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Įpareigojant paramos gavėją apdrausti investicijas, siekiama, kad įvykus nenumatytiems įvykiams, jis ir toliau galėtų vykdyti  remiamą veiklą.
 
Investicijos turi būti draudžiamos ir jau įgyvendinus projektą. Tuomet turtas draudžiamas likutine verte, atsižvelgiant į turto naudojimo laiką ir taikomas nusidėvėjimo normas.
 
Saugoti dokumentus
 
Dar vienas įsipareigojimas, kurio paramos gavėjai neturėtų pamiršti pasibaigus projektui – tai dokumentų saugojimas. Saugoti visus su projektu susijusius dokumentus privaloma ne mažiau nei 10 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos. Kaupti reikia visą dokumentaciją, kurią paramos gavėjas teikė ir gavo iš NMA. Saugotini dokumentai – paraiška, verslo planas, mokėjimo prašymai ir t. t. Svarbu nepamiršti archyvuoti ir visų su pirkimais susijusių dokumentų. Pavyzdžiui, skelbimo laikraštyje apie numatomą vykdyti pirkimą, tiekėjų pasiūlymų ir t. t.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. gruodžio 10 d. 14:59