Kaip įvykdyti įsipareigojimus NMA karantino laikotarpiu?
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.12.04

Kaip įvykdyti įsipareigojimus NMA karantino laikotarpiu?

Kaip įvykdyti įsipareigojimus NMA karantino laikotarpiu?
Šalyje paskelbto karantino dėl COVID-19 plitimo laikotarpiu Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) sulaukia daug klausimų, kaip bus vertinamos situacijos, kai dėl karantino paramos gavėjai negali pasiekti paraiškoje numatytų projekto įgyvendinimo rodiklių, išlaikyti įsipareigojimų ir pan. Supažindiname su pagrindiniais principais, kuriais bus vadovaujamasi vertinant paramos gavėjų įsipareigojimų vykdymą karantino metu.
 
Įsipareigojimų vykdymas įgyvendinant investicinius projektus
 
Įgyvendinant investicinius projektus karantinas ir jo pasekmės prilygintinos nenugalimos jėgos (force majeure) atvejams, todėl atitinkamai bus vertinami minėtoje situacijoje atsidūrusių paramos gavėjų pasiekti rezultatai.
 
NMA siekia užtikrinti kuo lankstesnius reikalavimus projektų vykdytojams ir supranta, jog dėl pandemijos ne visi projektų vykdytojai gali visa apimtimi vykdyti veiklą, pasiekti sutartinius įsipareigojimus. Taigi, vertinant, kaip įgyvendinami projektai ir laikomasi įsipareigojimų, bus atsižvelgiama į pandemijos sukeltas force majeure aplinkybes, kurių atsiradimo nebuvo įmanoma kontroliuoti ir protingai numatyti sutarčių sudarymo metu, taip pat nebuvo galimybės užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
 
Kiekvienas atvejis bus svarstomas individualiai, o projektų veiklų vykdymo terminas, įvertinus poveikį, galės būti pratęstas. Vis dėlto šalys bus atleistos nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į aplinkybių įtaką sutarties vykdymui. Kaip numatyta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos bei Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėse, išnykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, pareiškėjai, paramos gavėjai, jų partneriai privalo toliau laikytis prisiimtų įsipareigojimų ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad, kaip numatyta Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones taikymo metodikoje, pareiškėjai, paramos gavėjai ar partneriai, įgyvendinantys KPP projektus, neprivalo raštu informuoti NMA dėl nenugalimos jėgos (force majeure) atsiradimo, kai paskelbta nepaprastoji padėtis, ekstremalioji situacija ar karantinas.
 
Teikiantys projektų įgyvendinimo ar baigtų projektų metines ataskaitas, ar kitus dokumentus (pvz., prašymą dėl termino pratęsimo) juose turėtų aiškiai nurodyti (jeigu turima, pateikti ir įrodymus), ar projekto įgyvendinimui turėjo įtakos koronavirusas ir karantino Lietuvoje paskelbimas.
 
Taip pat, jei pastebima, kad projektai per nustatytus terminus gali būti neįgyvendinti, rekomenduojama kreiptis į NMA su prašymu pratęsti nustatytą projekto įgyvendinimo laikotarpį dėl išimtinių aplinkybių, tačiau ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui. Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.
 
Įsipareigojimų vykdymas pagal su plotu susijusias priemones esant force majeure aplinkybėms
 
Atsižvelgiant į mūsų šalį užklupusios pandemijos pirmąją bangą, paskelbus visuotinį karantiną, buvo pakeista pasėlių bei kitų žemės ūkio naudmenų deklaravimo tvarka. Taip pat buvo pratęstas žemės plotų deklaravimo terminas iki birželio 22 d., o pavėluotai paraiškas buvo galima teikti iki liepos 17 d. Paprastai už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 proc., tačiau atsižvelgiant į tai, kad karantinas truko beveik iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, buvo priimtas sprendimas vėlavimo atvejus laikyti force majeure aplinkybių pasekme, taip padedant ūkininkams išvengti sankcijų. Taigi išmokų suma pareiškėjams mažinama nebus, jei jie šiais metais pavėluotai pateikė paraišką ar vėlavimo laikotarpiu pakeitė pateiktos paraiškos duomenis.
 
Tuo tarpu, jei pareiškėjas negali įvykdyti įsipareigojimų dėl COVID-19 ligos ar kitų nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, pareiškėjas ar jo įpėdinis per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes, raštu turi informuoti NMA apie išskirtines aplinkybes, nepriklausančias nuo pareiškėjo valios (force majeure).
 
Daugiau informacijos – DUK skiltyje
 
Daugiau atsakymų į kylančius klausimus, kaip įgyvendinti projektus pandemijos laikotarpiu, galite rasti NMA svetainės skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai“ – „Aktuali informacija dėl COVID-19“.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gruodžio 4 d. 09:33