Kaimo gyventojų susidomėjimas alternatyvia žemės ūkiui veikla nemažėja
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.06.11

Kaimo gyventojų susidomėjimas alternatyvia žemės ūkiui veikla nemažėja

Kaimo gyventojų susidomėjimas alternatyvia žemės ūkiui veikla nemažėja
Kaip ir ankstesniais metais, alternatyvia žemės ūkiui veikla norintys užsiimti kaimo gyventojai buvo itin aktyvūs – pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemones „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ bei „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ pateiktose paraiškose prašoma paramos suma kelis kartus viršijo priemonių įgyvendinimui skirtą sumą.
 
Du mėnesius trukęs paraiškų rinkimas baigėsi gegužės 31 d. Itin didelio populiarumo šiemet sulaukė priemonė „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ – pagal ją pateiktos 147 paraiškos, kuriose prašoma beveik 74 mln. Lt paramos. Tuo tarpu priemonės įgyvendinimui šiais metais numatyta 24,4 mln. Lt.
 
Pagal KPP priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ pateiktos 102 paraiškos, o prašomos paramos suma siekia daugiau kaip 53,3 mln. Lt. Priemonės įgyvendinimui numatyta 43 mln. Lt.
 
Vertinimas pagal pirmumo kriterijus
 
Kadangi prašomos paramos suma pagal abi priemones gerokai viršija skirtąją, projektai bus vertinami pagal įgyvendinimo taisyklėse numatytus pirmumo kriterijus ir surikiuoti į tam tikrą prioritetinę eilę.
 
KPP priemonės „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti septyni pirmumo kriterijai. Remiantis dviem pirmaisiais kriterijais, pirmenybę turės tie pareiškėjai, kurie iki šiol dar nėra gavę Europos Sąjungos (ES) investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, o paramos prašo sertifikuotų tradicinių amatų plėtrai. Trečiuoju pirmumo kriterijumi prioritetas teikiamas iš emigracijos grįžusiems asmenims. Kiti keturi prioritetiniai kriterijai yra susiję su amžiumi (pareiškėjas yra ūkininkas iki 40 metų amžiaus arba ne trumpiau kaip 18 mėnesių iki paramos paraiškos pateikimo vidutinis darbuotojų amžiaus vidurkis yra iki 40 metų amžiaus), vieta (projektas bus įgyvendinamas mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje), lytimi (pareiškėjas yra moteris arba ne trumpiau kaip 18 mėnesių iki paramos paraiškos pateikimo ne mažiau kaip 50 proc. įmonės darbuotojų sudaro moterys) ir šeima (projekte numatyta vykdyti veikla – šeimos verslas arba ne mažiau kaip 50 proc. įmonės darbuotojų yra šeimos nariai).
 
Pagal KPP priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ pateiktiems projektams bus taikomi penki pirmumo kriterijai. Remiantis jais, prioritetą paramai gauti pagal šią priemonę visų pirma turės tie pareiškėjai, kurie kaimo turizmo veikla užsiima ilgiau kaip trejus pastaruosius metus bei gauna iš šios veiklos pajamų, o taip pat dar nėra gavę paramos pagal priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ – taip yra numatyta pirmajame ir antrajame pirmumo kriterijuose. Trečiuoju kriterijumi numatyta, jog pirmenybė bus teikiama ir tuo atveju, jei pareiškėjas yra ūkininkas ir ne trumpiau kaip pastaruosius dvejus metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos turi ne mažiau kaip 4 EDV (ekonominio dydžio vienetas. Ūkio ar žemės ūkio valdos ekonominis dydis skaičiuojamas vadovaujantis Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreikšto ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106). Ketvirtasis prioritetinis kriterijus bus taikomas tiems pareiškėjams, kurie vykdo ekonominę ir (ar) profesinę veiklą kaimo vietovėje ne trumpiau kaip dvejus pastaruosius metus iki paraiškos pateikimo. Penktasis – paskutinis pirmumo kriterijus susijęs su amžiumi: pareiškėjas yra ūkininkas iki 40 metų.
 
Pirmieji eilėje bus projektai, kurie tenkina pirmąjį kriterijų. Projektų konkreti vieta prioritetinėje eilėje priklausys nuo to, kiek ir kokio svarbumo likusių kriterijų tenkina. Jeigu paraiškoje arba jos prieduose nėra duomenų, leidžiančių nustatyti pareiškėjo atitiktį projektų atrankos pirmumo kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.
 
Reikės pateikti paskolos teikimo sutartis
 
Planuojama, jog pateiktų paraiškų vertinimas truks apie 3 mėnesius. Apie sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo pareiškėjai bus informuoti registruotu laišku.
 
Priėmus sprendimą suteikti paramą, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) rengs paramos sutartis, kurias NMA su pareiškėjais turi pasirašyti ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Paramos sutarties pasirašymo terminas negali būti pratęsiamas, todėl pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad per šį laikotarpį jie turės pateikti ir atitinkamus dokumentus dėl planuojamo įgyvendinti projekto finansavimo šaltinio.
 
Jei projektas ar jo dalis bus įgyvendinama skolintomis lėšomis, tuomet iki sutarties su NMA pasirašymo pareiškėjai turi pateikti paskolos teikimo sutartį ar susitarimą dėl paskolos suteikimo projektui ar projekto daliai finansuoti. Jei projektas ar atitinkama projekto dalis bus įgyvendinama nuosavomis lėšomis, apie tai raštu patvirtinti taip pat reikia iki paramos sutarties pasirašymo.
 
Ankstesniais metais pareiškėjai projekto finansavimo šaltinio dažniausiai ieškodavo jau pasirašę paramos teikimo sutartis. Dėl to projektų įgyvendinimas užtrukdavo ilgiau nei planuota, o NMA tekdavo pratęsti projektų įgyvendinimo terminus.
 
Artėjant 2007–2013 m. finansinio periodo pabaigai, itin svarbu, kad ES lėšomis finansuojami projektai būtų įgyvendinami laiku, o tuo pačiu – įsisavintos visos Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skirtos lėšos. Todėl į priemonių įgyvendinimo taisykles ir buvo įtrauktas reikalavimas projekto finansavimą įrodančius dokumentus pateikti iki paramos sutarties pasirašymo – per šešis mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.
 
Pareiškėjas, nepateikęs nurodytų dokumentų per minėtą laikotarpį, praras teisę gauti paramą projektui įgyvendinti.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:00