Kaimo gyventojai keičia asbestinius stogus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.05.16

Kaimo gyventojai keičia asbestinius stogus

Kaimo gyventojai keičia asbestinius stogus
Atšilus orams kaimo gyventojai jau suskubo pradėti sveikatai pavojingų asbestinių stogų dangų keitimo darbus. Dalis jų patirtų išlaidų bus kompensuota Europos Sąjungos (ES) paramos lėšomis.
 
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ bus finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o didžiausia paramos suma vienam projektui sieks iki 10 tūkst. Lt.
 
Į ES paramą pretenduojantys ir projektų įgyvendinimo darbus jau pradėję gyventojai turėtų atkreipti dėmesį, kad atsiskaitymus su tiekėjais gali vykdyti tik per finansines institucijas. Kitaip tariant, grynaisiais pinigais apmokėtos sąskaitos nebus tinkamos finansuoti paramos lėšomis. Taip pat svarbu, kad visi pirkimai būtų atlikti laikantis priemonės administravimo taisyklėse numatytų pirkimų procedūrų.
 
Šiuo metu Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) paramą patvirtino jau daugiau kaip 7,4 tūkst. pareiškėjų, o patvirtinta paramos suma siekia apie 46 mln. Lt. Likusių paraiškų vertinimas bus baigtas, kai pareiškėjai atsakys į jiems išsiųstus paklausimus ir patikslins NMA specialistų prašomus duomenis. Iš viso buvo pateikta beveik 8 tūkst. paraiškų, kuriose prašoma apie 50,4 mln. Lt.
 
Tinkamos išlaidos
 
Projektų vykdytojai turėtų nepamiršti, kad tinkamomis finansuoti laikomos tik tos išlaidos, kurios yra būtinos projektui įgyvendinti ir yra numatytos priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Jos taip pat negali viršyti nustatyto paramos dydžio bei intensyvumo, o pareiškėjas jas turi būti nusimatęs savo paramos paraiškoje.
 
Įsigyjamos prekės turi būti naujos, nenaudotos ir atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (ES) teisės aktų nustatytus reikalavimus, o visos faktiškai patirtos išlaidos bei jų suma turi būti pagrįsta atitinkamais dokumentais, kurie yra nurodyti priemonės įgyvendinimo taisyklėse bei paramos paraiškoje. Atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti per finansines institucijas. Apmokėjimai iš kito asmens sąskaitos yra negalimi.
 
Svarbu nepamiršti, kad prekes, paslaugas arba darbus projektų vykdytojai turi įsigyti pagal nustatytus didžiausius įkainius, o jei didžiausi įkainiai nenustatyti – pagal Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones prekių, paslaugų ar darbų pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-150 (Žin., 2007, Nr. 41-1559).
 
Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, skirtos:
  • projektui įgyvendinti būtinų asbestinių atliekų transportavimo iki regioninių atliekų tvarkymo vietos ir galutinio atliekų šalinimo paslaugų pirkimui;
  • statybinėms (stogo keitimo) medžiagoms įsigyti:
izoliaciniams sluoksniams;
stogo dangai;
kraigui;
vėjalentėms;
karnizams-laštakiams;
lietaus nuvedimo sistemai;
sniego užtvarai;
  • projekto viešinimui.
Pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį, jog paramos lėšomis negalės būti kompensuojamos išlaidos, patirtos įsigyjant trumpalaikį turtą (išskyrus naujas statybines medžiagas), taip pat išlaidos už statybos darbus, už banko sąskaitos atidarymą ir tvarkymą bei už projekto parengimą ir administravimą.
 
Parama – tik pateikusiems mokėjimo prašymus
 
Po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo paramos gavėjai nieko nelaukdami NMA teritoriniams skyriams turėtų teikti mokėjimo prašymus, nes tik tuomet NMA galės išmokėti jiems priklausančią paramą.
Kartu su mokėjimo prašymais reikia pristatyti išlaidas pagrindžiančius, apmokėjimą įrodančius ir kitus reikiamus dokumentus. Jei buvo atliekami pirkimai pagal prekių, paslaugų ar darbų pirkimų taisykles, tuomet atliktų pirkimų dokumentai turi būti pateikiami NMA iš anksto – dar prieš mokėjimo prašymo pateikimo datą.
 
Pildydami paraiškas gyventojai pasirinko, keliais etapais įgyvendins projektą ir kiek mokėjimo prašymų – vieną ar du – teiks. Jei išlaidos deklaruojamos dviejuose mokėjimo prašymuose, su pirmu mokėjimo prašymu reikia pristatyti ir pažymą apie galutinį asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą.
 
Mokėjimo prašymai bus vertinami ne ilgiau kaip 30 darbo dienų. Tiesa, į šį terminą neįskaičiuojamas paklausimų paramos gavėjui bei patikrų vietoje laikas. Išlaidas pripažinus tinkamomis, projektų vykdytojus netrukus pasieks ir jiems priklausanti ES parama.
 
Svarbu, jog paramos gavėjai nevėluotų ir mokėjimo prašymus pateiktų laikydamiesi paraiškoje numatytų terminų. Kitu atveju jiems gali būti taikomos sankcijos arba mokėjimo prašymai iš viso nepriimami. Išimtis taikoma tik tais atvejais, jei vėluojama dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), tačiau tada paramos gavėjai turi raštu paaiškinti vėlavimo priežastis ir pateikti jas pagrindžiančius dokumentus. Jeigu projekto vykdytojas dėl pateisinamų priežasčių nespėja laiku pateikti mokėjimo prašymo arba nori perskirstyti paramos objektus tarp paramos dalių, jis turėtų iš anksto apie tai informuoti NMA, raštu pateikdamas argumentuotą prašymą.
 
Mokėjimo prašymo forma ir informacija apie pridedamus dokumentus pateikiama interneto svetainėje www.nma.lt ir www.paramakaimui.lt.
 
Paramos gavėjams – įsipareigojimai
 
Gyventojai, kurie gaus ES paramą asbestinių stogų pakeitimui, turės laikytis ir tam tikrų įsipareigojimų.
 
Visų pirma, be rašytinio NMA sutikimo jie negalės keisti projekto įgyvendinimo vietos, parduoti ar kitaip perleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto. Paramos gavėjai taip pat įsipareigoja savo lėšomis atstatyti stogo dangą, jei ji bus sunaikinta arba sugadinta. Šie įsipareigojimai galioja penkerius metus nuo NMA sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.
 
Taip pat svarbu nepamiršti kuo skubiau pranešti apie bet kurių paramos paraiškoje nurodytų duomenų ar paramos gavėjo rekvizitų pasikeitimus. Tai reikėtų padaryti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo įvykusių pasikeitimų datos.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:52