Kad paraiškų administravimas vyktų sparčiau
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.08.31

Kad paraiškų administravimas vyktų sparčiau

Kad paraiškų administravimas vyktų sparčiau
Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai pradeda patikrinimą duomenų, šiais metais pateiktų paraiškose gauti išmokas už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei paramą pagal su plotu susijusias paramos kaimo plėtrai priemones. Paraiškų administravimas vyks sparčiau, jei ūkininkai laiku atsakys į Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistų gautus paklausimus, atsiųs reikiamus dokumentus.
 
Kasmet pareiškėjai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, teikia bendrąją paraišką. Šiais metais paraiškos buvo priimamos iki birželio 15 d., pavėluotai – iki liepos 10 d. 2015 m. iš viso buvo pateiktos 138 875 paraiškos, jose deklaruota 2 867 744,82 ha.
 
Paraiškų priėmimas po liepos 10 d.
 
Pasibaigus pavėluoto paraiškų priėmimo terminui, paraiškas ūkininkai dar galės teikti iki taisyklėse numatyto termino – š. m. gruodžio 1 d. Pavėluotai pateiktų paraiškų administravimo procesas inicijuojamas gavus iš pareiškėjo prašymą priimti pavėluotai pateiktą paraišką ir vėlavimo priežastis pagrindžiančius dokumentus.
 
Svarbu pažymėti, kad paraiškos po liepos 10 d. priimamos tik dėl itin svarių priežasčių. Tokiomis priežastimis laikomos nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, pavyzdžiui, nelaimės ir situacijos, kai paramos gavėjas miršta, patiria traumą arba pripažįstamas ilgalaikis jo profesinis nepajėgumas.
 
Paramos atsisakymas
 
Jei pareiškėjas nori atsisakyti paramos pagal visą paraišką arba jos dalį, jis tai gali padaryti nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos. Sankcijos pareiškėjui netaikomos, jei iki paramos už atskirus laukus arba paramos pagal visą paraišką atsisakymo dienos jis nebuvo informuotas apie NMA planuojamą patikrą vietoje arba paraiškoje aptiktas klaidas.
 
Antrojo paraiškos lapo duomenų keitimas
 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad po liepos 10 d. iki paramos gavimo dienos pareiškėjas negali keisti deklaruotų duomenų. Tačiau iki paramos gavimo jis gali keisti pateiktos paraiškos pirmojo lapo duomenis – banko sąskaitos numerį arba kontaktinius duomenis (adresą, telefoną, el. pašto adresą). Tai padaryti galima ir prisijungus prie portalo (https://portal.nma.lt).
 
Antrojo paraiškos lapo duomenų keitimas po liepos 10 d. galimas tik išimtiniais atvejais, jeigu neteisingi duomenys pateikti ne dėl pareiškėjo kaltės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą paramos gavėjas arba jo įgaliotas asmuo raštu turi pranešti NMA per 15 darbo dienų. Kartu būtina pateikti įrodymo dokumentus. Gavus paminėtą informaciją, tikslinami paraiškos duomenys.
 
Deklaruotas analogiškas laukas
 
Jei kito pareiškėjo paraiškoje deklaruotas analogiškas laukas, pareiškėjas NMA turi pateikti: sutampančio ploto, žemės dirbimo (žemės ūkio veiklą) įrodymo dokumentus; žemės valdymo teisę (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinančius dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais)).
 
Žemės ūkio veikla įrodoma pagal žemės ūkio produkcijos realizavimo, seniūnijos išduotą pažymą bei kitus dokumentus, kuriais patvirtinamas minėtos veiklos faktas.
 
Parama – aktyviam žemės ūkio veiklos subjektui
 
Tiesioginės išmokos mokamos tik aktyviems žemės ūkio veiklos subjektams, kurie nevykdo tiesioginėmis išmokomis neremiamos veiklos arba pateikia bent vieną iš įrodymų, susijusių su žemės ūkio svarba. Nustačius šį neatitikimą ir NMA paprašius, pareiškėjas privalo pateikti žemės ūkio veiklos svarbos įrodymų.
 
Pareiškėjui pateikus nustatytos formos dokumentus tikrinama:
  • ar pareiškėjo metinė tiesioginių išmokų suma už praėjusius kalendorinius metus sudaro bent 5 proc. visų pajamų, kurių jis gavo už praėjusius finansinius metus iš ne žemės ūkio veiklos;
  • ar pareiškėjo vykdoma žemės ūkio veikla yra reikšminga, t. y. pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro ne mažiau kaip 33 proc. visų už praėjusius finansinius metus gautų pajamų.
 
Deklaruoto ploto padidinimas
 
NMA, įtarusi, kad pareiškėjas padidino deklaruotą plotą, siekdamas gauti didesnę paramos sumą (išmoką už pirmuosius hektarus), pareikalauja pareiškėjo pateikti visų šių plotų žemės dirbimo (žemės ūkio veiklos) įrodymo dokumentus ir žemės nuosavybės arba žemės valdymo teisės (nuomos, panaudos sutartys arba kita) patvirtinimo dokumentus. Šiuos dokumentus pareiškėjas privalo pateikti iki einamųjų metų lapkričio 1 d. Jei pareiškėjas nepateikia šių dokumentų iki nurodyto termino arba iš pateiktų dokumentų nustatomas valdos skaldymas, papildoma išmoka už pirmuosius 30 ha pareiškėjui neskiriama.
 
Daugiau informacijos apie su plotu susijusių priemonių administravimą galima rasti paspaudus šią nuorodą.

 

 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. rugsėjo 2 d. 11:36