Ką reikėtų žinoti, perduodant ar perleidžiant valdą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.02.13

Ką reikėtų žinoti, perduodant ar perleidžiant valdą

Ką reikėtų žinoti, perduodant ar perleidžiant valdą
Gaunantieji tiesiogines išmokas ir (arba) dalyvaujantieji Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) su plotu susijusių priemonių veiklose nustatytą laiką turi laikytis įsipareigojimų. Jei paramos gavėjas perleidžia valdą dar nepasibaigus įsipareigojimų laikotarpiui,  jis turėtų gauti valdos perėmėjo sutikimą prisiimti atsakomybę ir toliau laikytis įsipareigojimų bei vykdyti reikalavimus.
 
Apie įsipareigojimų perleidimą pareiškėjas privalo informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA). Be to, valdos arba jos dalies perdavėjas per 30 kalendorinių dienų nuo valdos perdavimo dienos privalo atnaujinti pasikeitusius valdos registravimo duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo (ŽŪIKVC) registre. Tą patį turi padaryti ir valdos perėmėjas, t. y. per 30 kalendorinių dienų nuo perėmimo dienos jis privalo perduoti pasikeitusius valdos registravimo duomenis į ŽŪIKVC registrui.
 
Jei valda buvo perimta po paraiškų surinkimo termino pabaigos iki išmokų pervedimo, valdos perėmėjas privalo informuoti NMA apie valdos perėmimą. Jis turėtų pateikti pranešimą apie valdos perėmimą, prašymą skirti paramą bei valdos perėmimo faktą patvirtinančius dokumentus (žemės, kito nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, panaudos ar kt. sutarties kopiją, paveldėjimo teisės liudijimo kopiją ar pan.) savivaldybei (seniūnijai) pagal valdos registravimo vietą.
 
Jei pareiškėjui apskaičiuotos paramos sumos negalima pervesti dėl paraiškoje pateiktų neteisingų sąskaitos duomenų, dėl pareiškėjo mirties, kai valdos perėmėjų pagal paveldėjimo teisę nėra arba dėl to, kad valdos perėmėjas neinformavo NMA apie valdos perėmimą, agentūra ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 10 d. pareiškėjui išsiunčia prašymą patikslinti paraiškos duomenis. Per nustatytą laiką negavusi patikslintų paraiškos duomenų, agentūra praėjus vieneriems kalendoriniams metams po paminėto prašymo išsiuntimo anuliuoja pareiškėjui apskaičiuotą paramą. Vėliau tikslinti duomenų jau negalima.
 
Pažymėtina, kad žemės ūkio valdos išregistravimo atveju, kai valda išregistruojama iki einamųjų metų gruodžio 31 d., pareiškėjas netenka teisės į paramą, o tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pareiškėjui jau išmokėta, jis privalo paramą grąžinti.
 
Primename, kad nuo 2014 m. pareiškėjams pradėta mokėti išmoka už pirmuosius hektarus. Jei perduodama mirusio asmens valda, išmoka už pirmuosius hektarus, kuri priklausė valdos perdavėjui, bus skiriama valdos perėmėjui, t.y. jam gali būti mokama perskirstymo išmoka daugiau nei už 30 ha remiamą plotą. Tačiau kitais valdos perėmimo atvejais perėmėjui išmoka už didesnį kaip 30 ha remiamą plotą nebus mokama.
 
Valdos arba jos dalies perėmėjui, dalyvaujančiam KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veikloje „Ražienų laukai per žiemą“ ir turinčiam maksimalų leistiną nustatytą ražienoms tinkamą augalų plotą, perimant valdą arba dalį valdos iš perdavėjo, dalyvaujančio programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veikloje „Ražienų laukai per žiemą“, parama už perimtus laukus nemokama.
 
Verta paminėti, kad pagal KPP priemones įsipareigojimų laikotarpio pradžia laikoma paraiškos paramai gauti pateikimo diena, išskyrus priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“. Pagal pastarąją priemonę pareiškėjas įsipareigoja ūkininkauti ar užsiimti žemės ūkio veikla nuo pirmos gautos išmokos.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 14:57